Til innhold
Miljøstatus

Klima- og energistatistikk

De totale klimagassutslippene i Oslo fortsatte å gå ned i 2017, med 9 prosent fra 2016.

Klimagassutslipp fra Oslo kommunes

  • De direkte klimagassutslipp fra Oslo kommunes virksomheter utgjør bare 0,4 prosent av de totale klimagassutslipp i byen i 2017. Likevel fortsetter Oslo kommune å innføre tiltak for å redusere sine egne utslipp.

Klimaindikatorene viser at stadig flere kjøper og kjører elbil i Oslo. Indikatorene tyder på en mulig fortsettelse av reduksjon i klimagassutslipp i Oslo i 2018 og tidlig 2019. Oslo kommune har redusert en stor del av sine egne direkte klimagassutslipp siden 2012, selv om tendensen stabiliserer seg i de siste to år.

Oslo kommune har som mål å redusere de direkte klimagassutslippene til maksimalt 766 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2020 og bli tilnærmet utslippsfri i 2030.

Det betyr at utslippene skal være redusert med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 2009-nivå. Oslo kommune har iverksatt flere klimatiltak for å redusere utslippene, presentert i klimabudsjettet 2018 og 2019 på klimaoslo.no.

De totale klimagassutslippene i Oslo fortsetter å gå ned i 2017

I april 2019 publiserte Miljødirektoratet utslippsstatistikk som viser at totalt klimagassutslipp i Oslo kommune var om lag 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Dette representerer en reduksjon med nesten 9 prosent fra 2016, og 22 prosent fra 2009. Reduksjonen fra 2016 skyldes i hovedsak en nedgang på 11 prosent i utslipp fra veitrafikk, på grunn av økt innblanding av biodrivstoff, økt elbilandel og fornyet bilpark.

Veitrafikk er sektoren med største utslipp i Oslo, og i 2017 slapp personbiler og tungtransporten ut 583 682 tonn CO2-ekvivalenter, eller 54 prosent av alle klimagassutslippene i byen. Energiforsyning er den nest største utslippskilden, med 270 657 tonn CO2-ekvivalenter, eller 25 prosent. Disse utslippene kommer fra avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud og Haraldrud, som utnytter spillvarme for å produsere fjernvarme.

I Klimagassutslipp fra Oslo by kan en lese mer om utslippene i Oslo i 2017, og om utviklingen siden 2009 (PDF 0,3MB)

Klimaindikatorene viser en mulig fortsettelse av utslippsreduksjonene

En elektrisk taxi i Oslo.Stadig flere av bilene i Oslo er elbiler.

Utslippsstatistikkene publiseres hvert år, med litt mer enn ett års forsinkelse. Klimaetaten i Oslo kommune samler og publiserer klimaindikatorer for å kunne vurdere hvordan klimagassutslippene vil utvikle seg frem mot neste publisering av utslippsstatistikk, samt hvordan tiltak og virkemidler påvirker utslippene.

Klimaindikatorene baseres på statistikk fra en rekke virksomheter, og publiseres tre ganger i året i rapportene til Klimabarometeret, i tillegg til en grafisk fremstilling av statistikken på klimaoslo.no.

For utslipp fra veitrafikken

For utslipp fra veitrafikken viser Klimabarometeret at stadig flere av de nyregistrerte personbilene i Oslo er elbiler. I første kvartal 2019 utgjorde de 65 prosent av registreringene, en økning fra 43 prosent fra 1. kvartal 2018.

Dette inkluderer ikke hybridbiler. Andel elvarebiler i nybilsaget øker også, og utgjør nå 15 prosent i Oslo. De representerer nå nesten 4 prosent av den totale varebilparken i byen.

Når en ser på passeringer gjennom bomringen i Oslo og Bærum, er også andel elbiler økende, og disse utgjorde 20,8 prosent av passeringene i perioden januar-mars 2019. Dette kan vise at flere velger elbilen når de skal kjøre i Oslo.

Etter innføringen av miljø- og tidsdifferensierte takster i bomringen høsten 2017 sank den samlede trafikken gjennom bomringen. Den var 3,8 prosent lavere i 2018 enn året før.  Denne utviklingen tyder på en mulig fortsettelse av reduksjon i klimagassutslipp fra veitrafikk i Oslo.

De fleste andre indikatorer i Klimabarometeret viser enten en stabil tendens eller en reduksjon i klimagassutslipp fra andre sektorer.

Oslo kommune har kuttet en stor del av sine egne klimagassutslipp

Ansatte i Oslo kommune på elsykler.Oslo kommune gjennomfører tiltak for å redusere klimagassutslippene fra kommunens egne virksomheter.

Oslo kommune gjennomfører tiltak for å redusere klimagassutslippene fra kommunens egne virksomheter. Rapportering fra virksomhetene viser at de totale klimagassutslippene har blitt redusert med 62 prosent i perioden 2012-2018. Oslo kommunes virksomheter sto for 0,4 prosent av byens totale klimagassutslipp i 2017.

De totale klimagassutslippene fra kommunens virksomheter har derimot økt med 2 % fra 2017 til 2018. Økningen skyldes hovedsakelig en økning i forbruk av fossil olje og parafin til oppvarming av bygg, samt nødaggregater. Samtlige virksomheter informerer om at de vil fase ut fossile oljekjeler i 2019.

Virksomhetenes transportkjøretøyer og drift av anleggsmaskiner utgjør den største delen av de totale klimagassutslippene fra kommunens virksomheter i 2018. Klimagassutslipp for kommunale virksomheter (PDF 0,1MB) viser en oversikt over utviklingen per utslippssektor, fra 2011-2018, med tallgrunnlag.

Det er også gitt en beskrivelse av hver sektor, sammen med de viktigste usikkerhetsvurderingene. Årsrapporteringen fra Oslo kommunes virksomheter er forbundet med noe usikkerhet.

Relevante lenker