Avfall- og gjenvinningsstatistikk

Mengden husholdningsavfall per person er redusert de siste årene. Dette til tross for økt forbruk og økonomisk vekst.

Mottak i hele byen

I Oslo er det fem store gjenbruksstasjoner, ni minigjenbruksstasjoner, to mobile minigjenbruksstasjoner og cirka 1 100 returpunkt for glass- og metallemballasje. Alle gjenbruksstasjonene tar imot hageavfall, og det finnes i tillegg et eget, sesongåpent hageavfallsmottak.

Husholdningene i Oslo kaster mindre avfall

Dame og jente som kaster en grønn og en lilla søppelpose

Hver innbygger i Oslo kaster årlig omtrent 300 kilo avfall. I snitt kastet hver innbygger i Oslo 85 kg matavfall i 2021. Av dette ble 42 kg riktig sortert. Tilsvarende kastet hver innbygger i snitt 18 kg plastemballasje i 2021, og av dette er fem kilo riktig sortert.

Grafen viser utvikling i mengden (kg) husholdningsavfall per innbygger fordelt på innsamlede fraksjoner.

Statistikk om husholdningsavfall per innbygger per år i Oslo

Stabil materialgjenvinningsgrad 

Materialgjenvinning betyr at materialene brukes i nye produkter. Da unngår man de første leddene i produktkjeden; utvinning, distribusjon og prosessering, som nytt materiale krever. Materialgjenvinningsgraden av husholdningsavfall i Oslo er 39 prosent, og har vært stabil de siste årene. 

Restavfallet blir til varme og strøm

Restavfallet blir til fjernvarme og elektrisitet ved forbrenningsanleggene på Haraldrud og Klemetsrud. Det produseres nok elektrisitet til Oslos skoler, samt varme til Oslos fjernvarmesystem.

Siden 2009 har det vært forbudt å deponere organisk avfall i Norge. Enkelte avfallstyper, som asbest og betong, kan ikke gjenvinnes, og eneste etterbehandling er deponering.

Grafen viser utvikling i prosentandel av husholdningsavfall i Oslo som blir ombrukt, materialgjenvunnet, energigjevunnet eller går til deponi.

Statistikk om behandlingsmetoder for husholdningsavfall i Oslo

Relevante lenker

Oslo kommunes tjenester innen avfall og gjenvinning