Avfall- og gjenvinningsstatistikk

Mengden husholdningsavfall per person er redusert de siste årene. Dette til tross for økt forbruk og økonomisk vekst.

Nedgang av husholdningsavfallet

  • Ombruk er den mest miljøvennlige måten å utnytte avfallet på. I 2019 gikk tre prosent av husholdningsavfallet til ombruk.

Nedgang av husholdningsavfallet

Det som skal kastes må være enkelt å kildesortere. Derfor forsøker vi å gi god informasjon og stadig øke antallet leveringssteder. I starten av 2020 har vi fem store gjenbruksstasjoner, ni minigjenbruksstasjoner, to mobile minigjenbruksstasjoner og 1 069 returpunkter.

I tillegg til de store gjenbruksstasjonene kan en også levere hageavfall på Grefsen og Bygdøy hageavfallsmottak. Ryen gjenbruksstasjon åpnet november 2018.

Husholdningene i Oslo kaster mindre avfall

Hver innbygger i Oslo kastet i gjennomsnitt 313 kilo i 2019. Det er sannsynlig at tilretteleggingen for kildesortering og holdningsskapende kampanjer har ført til en bevisstgjøring rundt avfall og kildesortering.
Se statistikk om husholdningsavfall per innbygger per år i Oslo

Mer avfall gjenvinnes og brukes på nytt

Ombruk er den mest miljøvennlige måten å utnytte avfallet på. I 2019 gikk 3 prosent av husholdningsavfallet til ombruk.

Matavfall til drivstoff og gjødsel, plast til fleece og leker

Materialgjenvinning betyr at materialene brukes i nye produkter. Da unngår man de første leddene i produktkjeden; utvinning, distribusjon og prosessering, som nytt materiale krever. I 2019 var materialgjenvinningsgraden av husholdningsavfall 39 prosent, en øking på 2 % fra 2018. I tillegg har det fremkommet en reduksjon i restavfallsmengden per innbygger på 6,2 %. Målet i Oslo for 2019 var at restavfallsmengden per innbygger skulle endres med -1,7 %. Dette målet nådde vi.

Oslo har verdens største optiske sorteringsanlegg for husholdningsavfall. Her blir grønne poser med matavfall og blå/lilla poser med plast skilt fra restavfall. Matavfallet i de grønne posene blir gjenvunnet til biogass og biogjødsel. Biogassen brukes til drivstoff på bybusser og renovasjonsbiler, mens gjødselen sørger for å returnere organisk materiale samt begrensede mineraler som fosfor til jorda.

Dermed sirkulerer resursene - fra bord til jord til bord. Plastavfall blir til nye produkter som fleece, blomsterpotter og leker.

Hver innbygger i Oslo kastet i 2019 i snitt 83 kg matavfall i sin avfallsbeholder og av dette ble 37,5 kg riktig sortert i grønne poser (45 %). Tilsvarende kastet hver innbygger i snitt 16 kg plastemballasje og av dette er fem kilo riktig sortert ut i blå/lilla poser (32 %).

Restavfallet blir til el og varme

Restavfallet blir til elektrisitet og varme. 55 % av husholdningsavfallet gikk i 2019 til energigjenvinning. Høyteknologisk forbrenning sørger for miljøvennlig energiproduksjon. Det produseres nok elektrisitet til Oslos skoler, samt varme til Oslos fjernvarmesystem.

Siden 2009 har det vært forbudt å deponere organisk avfall i Norge. Enkelte avfallstyper som asbest og betong kan ikke gjenvinnes, og eneste etterbehandling er deponering.
Se statistikk om behandlingsmetoder for husholdningsavfall i Oslo

Relevante lenker

Oslo kommunes tjenester innen avfall og gjenvinning

Statistikk for avfall per innbygger (JPG 0,1MB)