Revisjon av høyhusstrategien

Plan- og bygningsetaten jobber med å revidere Oslos høyhusstrategi. Vi skal blant annet vurdere forskning, kartlegge høyhus i Oslo og identifisere hvilke områder i Oslo høyhus kan være aktuelt.

Hva skal vi gjøre?

Plan- og bygningsetaten har fått i oppdrag å revidere høyhusstrategien for Oslo. Oppdraget handler om å vurdere i hvilke områder det kan bygges høyhus, og vi skal finne ut hvilke krav vi bør sette for at høyhus skal fungere godt i Oslo.

Den nye høyhusstrategien skal i all hovedsak gjelde områder med god kollektivdekning. Målet er at strategien skal bidra til sosial og miljømessig bærekraft, gjennom robust og klimavennlig byutvikling i form av økt tetthet med høy boligkvalitet.

Hva skjer når?

Fremover skal Plan- og bygningsetaten samle inn kunnskap, slik at vi kan komme med anbefalinger om fremtidens høyhus i Oslo.

Arbeidet skal ende opp i en revidert høyhusstrategi som viser prinsipper for hva som skal defineres som høyhus, hvor og hvor høyt det kan bygges i Oslo og hvilke krav som skal stilles til det som skal bygges.

Strategien skal på høring våren 2022, og byrådet planlegger vedtak i bystyret senest høsten 2023.

Som et ledd i arbeidet skal vi blant annet:

  • gå gjennom eksisterende forskning, utredninger og data om høyhus
  • kartlegge høyhus som finnes i Oslo i dag, men vi skal også se på kvaliteter i høyhus i andre byer
  • undersøke ulike typologier, høyder, kvaliteter og funksjoner som bolig, næring og offentlige rom
  • identifisere konkrete områder i Oslo hvor høyhus kan være aktuelt
  • lage nye føringer for plan- og byggesaksbehandling av høyhus

Hvilke områder er med i arbeidet?

Høyhusstrategien ser i utgangspunktet på hele byen. Det betyr ikke at det er aktuelt med høyhus i hele Oslo, og strategien tar for seg områder hvor det er et godt tilbud for kollektivtransport.

Hvorfor lager vi en ny høyhusstrategi?

Høyhusstrategien som gjelder i dag er snart 20 år gammel. Byen har utviklet seg mye på denne tiden, og det kan være andre behov i dag.

Høyhusstrategien skal også sees i sammenheng med at småhusplanen i Oslo er under revisjon. Det betyr at ved å bygge høyere noen steder i byen, kan vi bevare mer av småhusområdene andre steder i byen – og samtidig sørge for at det blir bygd tilstrekkelig boliger og næringslokaler i Oslo.

Medvirkning

Høyhusstrategien kommer på høring slik at alle kan si sin mening våren 2022. Før den tid vil Plan- og bygningsetaten samle erfaringer på ulike måter, blant annet fra innbyggere som bor i og i områdene rundt høyhus, fra ulike fagmiljøer, fra debatter og arrangementer. Følg med på denne siden.

Hvem er ansvarlig?

Det er Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten som har ansvar for høyhusstrategien.

Kontakt oss

Prosjektleder i Plan- og bygningsetaten: Lisa Steine Nesse
Mobilnummer: +47 48 08 56 39
E-post: lisa.nesse@pbe.oslo.kommune.no

Kundesenteret i Plan- og bygningsetaten
Telefonnummer: 23 49 10 00
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo