Ny Vannforsyning Oslo

Entreprenørinformasjon for Ny vannforsyning Oslo

Vann- og avløpsetaten ønsker samarbeid med erfarne og fremtidsrettede entreprenører. Her finner du informasjon om arbeider og entrepriser, utlyste kontrakter, arrangementer og møter for entreprenørbransjen i prosjektet Ny vannforsyning Oslo.

Arbeider og entrepriser

Forberedende arbeider: E8

Entreprise Forberedende arbeider er en utførelsesentreprise (NS 8405) som omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt ca. 5 km. Ca. 1,200 000 fm3 fjell. Det skal etableres tre riggområder ved henholdsvis Husebybakken Skipark, Hundejordet (adkomst fra Sørkedalsveien) og på Sollerudstranda. Entreprisen har vært ute i markedet. Skanska er innstilt til kontrakten som vil bli signert når fylkesmannen i Oslo og Viken har behandlet krav om utsatt oppstart i forbindelse med reguleringsplanen.

Råvannstunnel: E5

Råvannstunnelen er en utførelsesentreprise (NS 8405). Det skal etableres råvannsinntak på Vefsrud og en ca. 19 km lang overføringstunnel fra Holsfjorden til Huseby. Tunnelen vil bli boret med to TBM-er (tunnelboremaskiner), en fra hver side med 5,2 meter i diameter. Råvannstunnelen skal kles med en prefabrikkert betongkledning. På Vefsrud skal det etableres en inntakshall med instrumentering og en inntaksstasjon, og det skal også sprenges ut adkomsttunnel og montasjehall for TBM.  Strømforsyning til Vefsrud og Huseby føres frem i egne prosjekt. Entreprisen er ute i markedet. 

Rentvannstunnel m/rør: E6

Rentvannstunnelen er en utførelsesentreprise (NS 8405). Hele rentvannsiden av ny vannforsyning samordnes konseptuelt og organisatorisk i Ny vannforsyning. Prosjektet øst for Sannergata er i planfasen. Strekningen Trosterud Huseby (11,3km) skal bores med tunnelboremaskin, TBM. Adkomsttunneler, (1,5 km) pumpestasjon og rentvannsbassenger skal sprenges på Trosterud. Tunnelstrekningen Oset-Disen (3 km) skal også sprenges. Tunnelkontrakten inneholder også legging av rør i rentvannstunnelen, og etablering av tilknytning til vanndistribusjonsnettet.

Betong og bygg: E1

Utførelsesentreprise (NS 8405). Alle betongarbeider i fjellhallene til vannbehandlingsanlegget på Huseby. Ca. 30 000 m3 betong. Driftsbygg på bakkeplan med tilhørende arbeider. 

Maskin, rør og ventiler/SRO: E2

Levering og montering av prosessutstyr som pumper, rør, tanker, uv-aggregater, og instrumentering.

Elektro: E4

Elektroinstallasjoner over hele anlegget, reservekraft, høyspent med trafoer.

Doserings- og slamanlegg: E3

Levering og montering av doseringsanlegg for kjemikalier med pumper, tanker, rørsystemer og styring. Slamavvanningsanlegg, marmoranlegg, skruer, måleutsyr med mer.

Objektsikring: E7

Levering og montering av adgangs- og kontrollsystemer. 

Utlyste kontrakter

E8 Forberedende arbeider
Utførelsesentreprise (NS 8405)
Varighet av kontrakt: 30. april 2020 - 1. januar 2024.
Kontrakt er innstilt.

Kunngjøring av konkurranse på Doffin


E5 Råvannstunnel
Utførelsesentreprise (NS 8405)
Varighet av kontrakt: 2. halvdel av 2020 - midten av 2026 
Kontrakt er ute i markedet.

Kunngjøring av konkurranse på TED (på engelsk)
 

Tidligere markedskonferanser

Entreprenørinformasjon og markedskonferanser:

•      Markedskonferanse Juni 2019 (PDF 7,1MB)
•      Markedskonferanse ny vannforsyning Oslo 18. september 2018 (PDF 4,8MB)


Mer informasjon om Ny vannforsyning Oslo