Midlertidige bylivstiltak i Kirkegata

Fra juli til oktober vil Kirkegata og gata Grønland bli midlertidige bylivsgater for å gi en smakebit på hva et fremtidig gateareal kan brukes til med mer plass til mennesker, opphold og grønt.

1. juli åpnes bylivsgata Kirkegata, ombygget og forsterket som Kvadraturens grønne gate. Kirkegata har spennende nisjebutikker og spesialforretninger, og et historisk sus over hus og serveringssteder. Med flere planter, små trær og bedre oppholdsmuligheter ønsker vi at flere skal få øye på denne grønne gata og alle kvalitetene som finnes her. 

Hva skal vi gjøre i Kirkegata?

Bylivsgata i Kirkegata strekker seg fra Rådhusgata til Stortorvet. Her lager vi nye sitteplasser og rom for uteserveringer, og planter skogplanter som furu, rogn og bjørk. Nordiske engmatter skal dekke plantebedene med bregner, blåbær og lyng.  

For å begrense gjennomgangstrafikken vil det bli innført forbud mot gjennomkjøring fra Prinsens gate til Stortorvet. Og for å ivareta behovet for kjøring til området rundt Stortorvet, vil det eksisterende forbudet mot kjøring i Kirkeristen bli opphevet. Behov for varelevering og kjøring til eiendommene ivaretas.  

Dagens taxiplasser ved Stortorvet fjernes midlertidig, og arealet vil bli beplantet i tiltaksperioden. For å skape tilstrekkelig bredde til å gjennomføre bymiljøtiltak på gatestrekningen vil sykkelfeltet på østsiden av gaten midlertidig fjernes. Sykkelfeltet på vestsiden av gaten vil være åpent og fungere som i dag, mot kjøreretningen. Fortauene langs bebyggelsen holdes åpne, slik at fremkommelighet for gående blir ivaretatt.

Illustrasjon av midlertidig bylivstiltak i KirkegataIllustrasjon av midlertidig bylivstiltak i Kirkegata
Illustrasjon: SLA/Fragment

Hva skjer når?

Prøveprosjektet skal i utgangspunktet vare fra starten av juli til 15. oktober 2022, når vinterdriften av gatene starter opp. Den midlertidige byggetillatelsen gjelder for to år. Dette gjør at vi kan gjenopprette tiltaket neste sommer hvis evalueringen tilsier det. Målet er at alt av materialer og vegetasjon skal gjenbrukes i andre prosjekter i byen etter at prøveprosjektet er gjennomført.  

Hvorfor lager vi bylivsgate?

I områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum, vedtatt i 2019, ble Kirkegata regulert til gågate. I tråd med dette er det i Tiltaksplan 2022 for Bilfritt byliv et ønske om å etablere midlertidig bylivsgate i deler av Kirkegata, med inspirasjon fra lommeskogen foran Deichman i Bjørvika sommeren 2021.   

Bynatur er konstruert natur i byen, laget for å løse menneskeskapte utfordringer. Den midlertidige byskogen i Kirkegata består av frittstående trær og frodig bynatur som tar i bruk naturens egne økosystemtjenester. Den skaper en ny sanselig opplevelse og legger til rette for økt opphold i et område som vanligvis oppfattes som ensartet grått og fullt av tette overflater. Men den er ikke natur. Bynatur er resultatet av en bevisst designhandling, og dens suksess måles på om den gjør byene våre mer levevennlige – så alle artene i den kan overleve, og så vi har noe å leve for. 

Hvem er ansvarlig for prosjektet?

Prosjektet gjennomføres som en del av Program for bilfritt byliv. Bymiljøetaten har ansvaret for geografisk avgrensing av tiltakene, sikring av mobilitetsbehov, trafikale konsekvenser og skilting. Plan- og bygningsetaten ved Bykuben har ansvar for bygging av de fysiske tiltakene, aktivisering og medvirkning i gata. SLA, Fragment og Sweco har vært samarbeidspartnere og leverandører i prosjektet. 

Ta kontakt

Bykuben

E-post

Bymiljøetaten

E-post