Til innhold
Holtet stasjonsområde

Sporveiens aktiviteter på Holtet – status mars 2018

Sporveien har fått ansvar for å kjøpe nye trikker på vegne av Oslo kommune. Holtet-basen vil sammen med Sporveiens hovedanlegg på Grefsen spille en viktig nøkkelrolle i første fase av trikkeanskaffelsen.

Holtet-basen fungerer i dag som hovedanlegg for trikkens infrastrukturavdeling, med blant annet verksted og vedlikehold av trikker.

I forbindelse med innkjøp av nye trikker planlegges Holtet-basen som anleggsbase for trikkens infrastrukturavdeling. Det skal derfor bygges nye garasjeanlegg for anleggsmaskiner, verkstedfasiliteter, sporanlegg og kontorer. Det nye anlegget planlegges gjennomført innenfor gjeldende reguleringsplan for Sporveiens eiendom på Holtet.

Driften av Holtet-basen må opprettholdes i hele ombyggingsperioden, og da er det behov for midlertidige riggarealer utenfor basen. Av logistikkhensyn er det avgjørende at disse ligger i umiddelbar nærhet til trikkene/Holtet-basen.

Oslo kommunes tomt på vestsiden av sporområdet langs eksisterende trikketrasé, er nå midlertidig utleid fra Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) til Sporveien.

  • EBY ser at Sporveiens prosjekt er et viktig ledd i satsning på kollektivtrafikk i Oslo, og Sporveiens prosjekt er av begrenset varighet.
  • EBY har vært opptatt av at Sporveiens eventuelle inngripen på eiendommen skal ikke komme i konflikt med den langsiktige utviklingen som er planlagt på tomten, og at offentlige rettslige tillatelser for tiltaket forelå før leiekontrakt ble inngått.
  • Andre viktige betingelser at Sporveien opprettholder skolevei, og utfører minst mulig inngripen på arealet.

På tomta skal Sporveien føre opp midlertidige kontorplasser i modulform mens Holtet-basen renoveres.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har leid ut arealet med flere betingelser, som blant annet skal sørge for minst mulig inngripen i arealet.

Den midlertidige kontorbasen vil bli stående så lenge Sporveien trenger disse, i første omgang til oktober 2019, i lengste fall frem til mars 2022. Holtet-basen er planlagt ferdigstilt i løpet av denne perioden.

Gå til prosjektsiden for Holtet stasjonsområde.