Bussbom i Enebakkveien

Bussbommen i Enebakkveien er satt i drift fra høsten 2021

Hva planlegger vi å gjøre?

Bussbommen nord for krysset Enebakkveien/Sandstuveien er satt i drift igjen for å sikre god og forutsigbar fremkommelighet for busslinje 70 i retning Ryenkrysset. Bommen dekker nordgående kjørefelt og vil være i drift hele døgnet. Kun buss i rute vil ha anledning til å passere, og det medfører at annen trafikk må velge andre kjøreruter i området.

Det vil fortsatt være mulig å kjøre gjennom krysset i sørgående retning, og bommen vil ikke har noen praktisk betydning for gående og syklende som beveger seg gjennom krysset. 

I tillegg til bussbommen vil det settes opp en supplerende sperring i Vekterveien mellom Grasveien og Havreveien, for å sikre at disse veiene ikke får økt gjennomgangstrafikk som følge av bussbommen. 

Når gjennomføres tiltaket?

Bommen ble satt i drift 15. november 2021. Etter ett års drift vil det gjøres en evaluering av tiltaket for å vurdere effektene på trafikkavvikling og bussens fremkommelighet.

Hvorfor gjør vi dette?

Sist gang bommen var i drift var i forbindelse med rehabiliteringen av Brynstunnelen i 2016/-17. I denne perioden hadde bussen færre forsinkelser i området, men det medførte også at det ble mer trafikk i boliggatene i Manglerudområdet. For å motvirke dette ble det skiltet innkjøring forbudt i Plogveien mens bommen var i drift.

Siden den gang har bystyret vedtatt at det skal etableres bom i Enebakkveien for å bedre trafikksituasjonen og fremkommeligheten for buss 70. Bakgrunnen for dette er at busspassasjerene på buss 70 opplever store forsinkelser til og fra sentrum. 

Bystyrets vedtak inkluderer følgende punkter:

  1. Byrådet bes etablere en bom i Enebakkveien for å bedre trafikksituasjonen og framkommeligheten for bussen.
  2. Byrådet bes vurdere hva som kan gjøres for å bedre framkommeligheten for bussene langs hele rute 70.
  3. Innbyggerforslag av 11.06.2019 – Ekspressbuss langs linje 70 – Rushtidsbom i Enebakkveien tas ikke til følge.
  4. Bystyret ber byrådet prioritere ytterligere fremkommelighetstiltak langs linje 70, og rapportere til bystyret om effekten av tiltakene innen 6 måneder. Evalueringa skal gjøres i tett samarbeid med initiativtakerne bak innbyggerforslaget og bydelsutvalget.
  5. Bystyret ber Ruter utrede trafikkpotensialet for en ekspressbuss langs linje 70, i tråd med innbyggerforslaget. Byrådet bes legge frem utredninga for bystyret innen 6 måneder.
  6. Bystyret ber byrådet vurdere Abildsø skole som hjertesone-skole i 2020.

Bymiljøetaten har ansvar for å følge opp punktene om bom, fremkommelighetstiltak og hjertesone på Abildsø skole.

Evaluering

For å følge opp og evaluere virkningen av bommen, vil det gjennomføres trafikktellinger før og etter bommen settes i drift. Tellingene vil gjennomføres på de samme stedene som sist bommen var i drift, som er i Plogveien, Vekterveien og Enebakkveien.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
2180 2180

E-post