Bussbom i Enebakkveien

For å sikre god og forutsigbar fremkommelighet i Enebakkveien er bussbommen satt i drift fra høsten 2021.

Hva planlegger vi å gjøre?

Bussbommen nord for krysset Enebakkveien/Sandstuveien er satt i drift igjen for å sikre god og forutsigbar fremkommelighet for busslinje 70 i retning Ryenkrysset. Bommen dekker nordgående kjørefelt og vil være i drift hele døgnet. Kun buss i rute vil ha anledning til å passere, og det medfører at annen trafikk må velge andre kjøreruter i området.

Det vil fortsatt være mulig å kjøre gjennom krysset i sørgående retning, og bommen vil ikke har noen praktisk betydning for gående og syklende som beveger seg gjennom krysset.

I tillegg til bussbommen vil det settes opp en supplerende sperring i Vekterveien mellom Grasveien og Havreveien, for å sikre at disse veiene ikke får økt gjennomgangstrafikk som følge av bussbommen.

Når gjennomføres tiltaket?

Bommen ble satt i drift 15. november 2021. Etter ett års drift ble det satt i gang en evaluering av tiltaket for å vurdere effektene på trafikkavvikling og bussens fremkommelighet.

Hvorfor gjør vi dette?

Sist gang bommen var i drift var i forbindelse med rehabiliteringen av Brynstunnelen i 2016/-17. I denne perioden hadde bussen færre forsinkelser i området, men det medførte også at det ble mer trafikk i boliggatene i Manglerudområdet. For å motvirke dette ble det skiltet innkjøring forbudt i Plogveien mens bommen var i drift.

Siden den gang har bystyret vedtatt at det skal etableres bom i Enebakkveien for å bedre trafikksituasjonen og fremkommeligheten for buss 70. Bakgrunnen for dette er at busspassasjerene på buss 70 opplever store forsinkelser til og fra sentrum.

Bystyrets vedtak inkluderer følgende punkter:

  1. Byrådet bes etablere en bom i Enebakkveien for å bedre trafikksituasjonen og framkommeligheten for bussen.
  2. Byrådet bes vurdere hva som kan gjøres for å bedre framkommeligheten for bussene langs hele rute 70.
  3. Innbyggerforslag av 11.06.2019 – Ekspressbuss langs linje 70 – Rushtidsbom i Enebakkveien tas ikke til følge.
  4. Bystyret ber byrådet prioritere ytterligere fremkommelighetstiltak langs linje 70, og rapportere til bystyret om effekten av tiltakene innen 6 måneder. Evalueringa skal gjøres i tett samarbeid med initiativtakerne bak innbyggerforslaget og bydelsutvalget.
  5. Bystyret ber Ruter utrede trafikkpotensialet for en ekspressbuss langs linje 70, i tråd med innbyggerforslaget. Byrådet bes legge frem utredninga for bystyret innen 6 måneder.
  6. Bystyret ber byrådet vurdere Abildsø skole som hjertesone-skole i 2020.

Bymiljøetaten har ansvar for å følge opp punktene om bom, fremkommelighetstiltak og hjertesone på Abildsø skole.

Evaluering

For å følge opp og evaluere virkningen av bommen, er det gjennomført trafikktellinger før og etter at bommen ble satt i drift. Tellingene er gjennomført på de samme stedene som sist bommen var i drift, som er i Plogveien, Vekterveien og Enebakkveien.

Evaluering av bussbom i Enebakkveien (PDF, 1 mb)

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon

Dokumenter

Kart som viser anbefalte kjøreruter

Oppsummering og svar på uttalelser til forslag om bussbom i Enebakkveien (PDF)

Andre prosjekter i nærområdet

Sandstuveien - sykkelfelt

Enebakkveien – tilrettelegging for syklende og gående

E6 Østensjøveien–Ryen (Statens vegvesen)

E6 sykkelrute Ryenkrysset–Konowsgate (Statens vegvesen)