Til innhold

Lærestoff og tillatte hjelpemidler

Lærestoff

Eksamenskarakteren settes på grunnlag av i hvilken grad kompetansemålene i læreplanen er nådd. Alle kompetansemål i læreplanen kan prøves til eksamen, inkludert eventuelle fordypningsemner. 

Fag med felles eksamensoppgaver for hele landet (sentralt gitt eksamen)

Noen fag har eksamensoppgaver som kan være forskjellige i ulike fylker (lokalt gitt eksamen)

Kontakt Privatistkontoret dersom du ikke finner informasjon om faget ditt. 

Du er selv ansvarlig for å skaffe seg deg lærestoff. Privatistkontoret gir ikke faglig veiledning eller råd om valg av lærestoff. Ta kontakt med en bokhandel, skole som underviser i faget eller forlagenes hjemmesider for mer informasjon.

Lærestoff for en del fag finnes gratis tilgjengelig på hjemmesidene til Nasjonal digital læringsarena (NDLA). 

Privatistkontoret i Oslo bruker ikke leselister.

Tillatte hjelpemidler under skriftlig eksamen – bruk av datamaskin

På todelt eksamen er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt under del 1 (hvis din eksamen er todelt, står det som merknad til faget på PrivatistWeb). 

For andre fag og på del 2 på todelt eksamen er alle hjelpemidler tillatt, unntatt samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. 

Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Vi anbefaler alle å benytte medbrakt datamaskin der det er tillatt. All programvare du skal bruke må ligge lokalt lagret på din maskin. Se betingelser for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen (PDF).

På besvarelsen må det ikke skrives navn eller andre opplysninger som kan avsløre din identitet. Pass på at du ikke automatisk har lagt inn dokumentforfatter på din datamaskin.

Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.

I matematikk er det obligatorisk bruk av digitale verktøy på datamaskin i del 2.

Hvis det er andre begrensninger når det gjelder ditt fag står det som merknad til faget på Privatistweb. Se oversikt over tillatte hjelpemidler til eksamen (udir.no).

Elev på offentlig skole i Oslo

Er du elev på offentlig skole i Oslo og skal bruke din skole PC på eksamen, må du før eksamensdagen restarte maskinen mens du er tilkoblet skolens nettverk. Da vil alle oppdateringer installeres på PC-en og den vil virke etter hensikten i vårt eksamenslokale.

Du kan ikke koble til skolens nettverk under eksamen, men får tilgang til skolens nettside og kan logge deg inn i skoleportalen.

Digitale nettressurser

Hvis din eksamen tillater bruk av datamaskin, får du fra klokken 09:30 tilgang til utvalgte digitale nettressurser som gjelder i Oslo. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med nettstedene du vil benytte under eksamen og i tillegg tar med andre nødvendige hjelpemidler. 

Dersom de åpne nettstedene har lenker til andre nettsteder eller videoer fra for eksempel Vimeo og YouTube, vil du ikke få tilgang til disse under eksamen.

Du kan ikke benytte digitale ressurser som kan forstyrre andre i eksamenslokalet.

Nettsidene driftes av eksterne leverandører og Privatistkontoret kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. 

Åpne nettsteder du kan bruke under privatisteksamen i Oslo kommune
Nettsted
Allkunne
Bioteknologirådet
Brønnøysundregisteret
FN - Globalis
LEXIN- ordbøker
Lovdata
Norges bank
Norsksidene
Norsk utenrikspolitisk institutt
Psykologi tidsskrift
Regjeringen
Ressurser for bl.a. HTML og Javascript
Språkrådets ordbøker
Store norske leksikon
Skriveverktøy
Statistisk sentralbyrå
Stortinget
Ordbok – Sørsamisk
Læringsstier -Sørsamisk
Nordsamisk ordbok
Finsk ordbok
Finsk ordbok
Finsk ordbok
BaneNors nettsider
Helsedirektoratet
Norsk helseinformatikk
Felleskatalogen
Sjøfartsdirektoratet
Nasjonalbiblioteket
Norsk presseforbund

Sist oppdatert 13. februar 2018.

Nettsteder med begrenset tilgang

Disse er tilgjengelig dersom du før eksamensdagen er registrert som bruker og/eller har lokal installasjon på din datamaskin. 

Tilgang til åpent internett under skriftlig eksamen i syv fag

Fra våren 2018 åpnes det for bruk av åpent internett i følgende syv studieforberedende programfag på Vg2 og Vg3:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Kandidater må ha med egen datamaskin til eksamen. Selv om kandidater har åpen tilgang til internett, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen. Det vil si at hverken skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er tillatt, i språkfag er det heller ikke tillat med oversettelsesprogrammer. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

Les mer om åpent internett under eksamen her

Tillatte hjelpemidler under muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Det er obligatorisk 30 minutters forberedelsedel til alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener. Merk at kroppsøving ikke har forberedelsedel. På eksamensstedet stilles det et forberedelsesrom til disposisjon for kandidatene. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, begrenset til aktiviteter som ikke forstyrrer andre kandidater.

Privatisten skal ikke forlate forberedelsesrommet i forberedelsestiden dersom det ikke er helt nødvendig (f.eks. for å gå på wc). Privatisten har selv ansvar for å ha med nødvendige hjelpemidler. Man kan ha med seg egen datamaskin som hjelpemiddel, men har selv ansvar for maskin og programvare og at maskinen er fulladet. Privatistkontoret kan ikke gi privatistene internettilgang. Nettilgang må privatistene sørge for selv. Det gis heller ikke teknisk assistanse med maskin eller programvare. Det er ikke mulig å koble seg til eksamensstedets nettverk.

Notater fra forberedelsedelen kan tas med inn under selve eksaminasjonen (Forskrift til opplæringsloven § 3-31). Notatene er kun ment som en støtte under eksaminasjonen. Direkte opplesing fra notatene kan innvirke negativt på vurderingen.

Forberedelsedelen skal normalt ikke vurderes (Forskrift til opplæringsloven § 3-30).

Fusk og plagiat

Ved fusk eller forsøk på fusk får du fullføre eksamen, men blir innkalt til samtale på Privatistkontoret før eksamen eventuelt blir annullert. Les om konsekvensene av fusk og plagiat.

Les mer om selve gjennomføringen av eksamenen

Annen viktig informasjon om privatisteksamen

Kontakt privatistkontoret


Privatistkontoret

Telefon: 23 05 10 12
E-post:

Besøksadresse
Strømsveien 102, 0663 OSLO

Postadresse
Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO