Til innhold
Fag- og yrkesopplæring

Fagbrev på jobb

Viktig informasjon til lærlinger og lærekandidater i Oslo

Oslo kommune åpner for gjennomføring av fag- og svenneprøver etter påske.

Fagbrev på jobb er en ny opplæringsordning for voksne arbeidstakere som ønsker å gjennomføre opplæring fram til fagbrev i bedriften de er ansatt i. Du må ha ett års relevant yrkeserfaring for å starte opplæringen.

Hva er forskjell på fagbrev på jobb og fagbrev som praksiskandidat?

  • Fagbrev på jobb ble opprettet i 2018 og er en ny vei til fag- og svennebrev. Den er et alternativ for ufaglærte som ikke har nok arbeidserfaring til å ta fagbrev som praksiskandidat.

Hvilke lærefag er aktuelle?

Alle lærefag er aktuelle for fagbrev på jobb, men det betyr ikke at ordningen blir tatt i bruk i alle lærefag. Det er bedrifter og kandidater selv som tar initiativ til å komme i gang.

Hva kreves av bedriften?

Bedriften må være godkjent som lærebedrift. Nye lærebedrifter kan søke om godkjenning til avdeling for fagopplæring: 

Lærebedriftene får tilskudd for hver kandidat per måned. Se satser hos Utdanningsdirektoratet.

Hva er kravene til forkunnskaper og erfaring hos kandidatene?

Kandidaten må 

  • ha bestått grunnskoleopplæring eller være realkompetansevurdert til bestått
  • være ansatt i bedriften og ha arbeidsavtale
  • snakke og skrive norsk på linje med andre lærlinger og faglærte i faget

I tillegg må kandidatene ha minst ett års arbeidserfaring i minst 80 prosent stilling i det aktuelle lærefaget. For kandidater som ikke har hatt heltidsstilling, må praksisen regnes om til prosent av en full stilling.

Hva inneholder opplæringen?

Opplæringen i bedrift skal ta utgangspunkt i den ordinære læreplanen for Vg3 i faget. Den skal omfatte alle kompetansemål som er beskrevet i læreplanen. Dersom kandidaten er realkompetansevurdert, skal de målene som er vurdert gjennomført fra før utelates.

Bedriften skal gi opplæring som tilsvarer den opplæringen lærlinger i faget får. Kandidatene har de samme rettighetene som andre medarbeidere i bedriften.

Hvor lenge varer opplæringen?

Opplæringen i bedrift skal vare i minst ett år. Dersom det blir gjennomført realkompetansevurdering, vil det bli vurdert hvor lang opplæringstiden i bedrift eventuelt skal være. Maksimal opplæringslengde for ansatte i heltidsstillinger er 3 år. Unntaket er lærefag med 4,5 års ordinær læretid hvor maksimal opplæringslengde er 3,5 år.

Får kandidatene lønn?

De som tegner kontrakt om fagbrev på jobb beholder sin vanlige lønn.

Eksamen og fagprøve

Alle må avlegge en 5-timers skriftlig eksamen i faget før de melder seg opp til fag- eller svenneprøve. Varigheten varierer fra fag til fag, men er alltid en omfattende praktisk oppgave som inkluderer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av et helt stykke arbeid.

Hva skjer med kandidater som slutter i bedriften?

Hvis en kandidat slutter i bedriften, blir kontrakten om fagbrev på jobb automatisk avsluttet.

Slik går dere fram for å inngå kontrakt om fagbrev på jobb

 

Steg 1: Gjør avtale med arbeidsgiver

Kandidater for fagbrev på jobb må starte med å avklare med arbeidsgiver om denne opplæringsordningen er aktuell. Når begge parter er enige om å inngå en kontrakt for opplæringen, kan dere planlegge veien videre.

Steg 2: Lag en plan for opplæring i bedrift

Bedriften og kandidaten må utarbeide en plan for opplæringen kandidaten skal få. Lærebedriften har ansvaret for å sette opp og gjennomføre opplæringsplanen. Denne skal ta utgangspunkt i læreplanen for faget og eventuelt den kompetansen som er dokumentert gjennom realkompetansevurderingen.

Steg 3: Send inn kontrakt og dokumentasjon 

Kontrakt for fagbrev på jobb, arbeidsavtale og dokumentasjon på arbeidserfaring sendes til: 

Utdanningsetaten, avdeling for fagopplæring
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Realkompetansevurdering ved Oslo voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring kan kartlegge kandidatens realkompetanse. Fordelen med dette er at kandidaten kan få godskrevet deler av læretida. Dersom det blir gjennomført realkompetansevurdering, skal denne legges ved kontrakta.

Ta kontakt med Oslo VO servicesenter på Helsfyr.

Kandidater med rett til opplæring for voksne kan bli realkompetansevurdert gratis. For de som ikke har rett, må vurderingen betales av arbeidsgiver eller kandidaten selv. Prisliste finner dere hos Oslo Voksenopplæring.

Kontaktinformasjon