Bydelsprosjektet

Gjennomgang av hvordan oppgavene er fordelt mellom bydelene og kommunen sentralt.

Byrådets visjon er at Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byrådet vil at tjenestetilbudet til innbyggerne skal bli bedre og mer effektivt, tilgjengelig og likeverdig. Oslo skal ha et sterkt og levende lokaldemokrati, hvor innbyggerne har mulighet til å engasjere seg og påvirke nærmiljøet sitt.

For å få til dette, har byrådet satt i gang en prosess for å se på om kommunen bør organiseres annerledes enn slik den er i dag.

I Hammersborgerklæringen, den politiske plattformen for byrådssamarbeidet mellom Høyre og Venstre, står dette:

«Bydelene skal være tilgjengelige for innbyggerne som leverandør av viktige tjenester, og som lokaldemokratisk arena. Byrådet vil vurdere hvordan innbyggerne bedre kan påvirke beslutninger som har stor betydning for eget nærmiljø og hvordan bydelene kan bidra til å skape nye arenaer for innbyggerinvolvering.

Byrådet ønsker å se på byens administrative organisering for å sikre bærekraftige, demokratiske og gode tjenester til innbyggerne. Det er et behov for å se nærmere på dagens ansvarsfordeling mellom bystyret og bydelene.

Byrådet vil:

  • vurdere oppgavefordelingen mellom bydelene og kommunen med mål om bedre og tilgjengelige tjenester til innbyggerne
  • vurdere mulighetene for et sterkere samarbeid mellom bydelene for å gjøre tilbudet bedre og mer effektivt»

Hva har skjedd så langt?

Som et første steg i denne prosessen, har byrådet satt i gang en utredning våren 2024. Byrådet vil vite hva som fungerer og hva som eventuelt bør endres med dagens organisering, og har bedt om innspill fra bydelene, etatene, kommunale foretak, de sentrale brukerrådene, partene i arbeidslivet og andre sentrale aktører.

Hva skjer videre?

Utredningen er planlagt å være ferdig over sommeren. Den vil danne grunnlag for en beslutning om veien videre.

Innspillene som har kommet inn våren 2024

Innspill fra kommunens bydeler

Innspill fra kommunens etater

Innspill fra andre aktører

Pressekontakt for byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc (H)

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun
Telefon: 23 46 10 20
E-post: hei.media@byr.oslo.kommune.no