SMELT- Snøbehandling utført Miljøvennlig med Energinøytraliserende Lagring og Teknologi

SMELT er et prosjekt for klimavennlig håndtering av brøytesnø. Sammen med offentlige og private aktører håper vi å finne gode og miljøvennlige løsninger for håndtering av brøytesnø. Klima- og miljøvennlig fjerning av snø, er det noe vi kan få til sammen?

Om prosjektet

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Bymiljøetaten i Oslo samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene. Våre fremtidige mål er fjerning av snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulær-økonomisk og skalerbar måte.

Bakgrunn

Oslo og Trondheim er begge vinterbyer og bortkjøring av snø fra veiene våre anses som en nødvendig oppgave for å kunne opprettholde vedtatte veistandarder i vintersesongen. Snøen kjøres bort i stor grad for å sikre trafikksikkerhet og innfri krav og forventninger til mobilitet og fremkommelighet. Snø som kjøres bort fra veiene er som oftes forurenset, i større og mindre grad, med blant annet miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel og må håndteres forsvarlig. Kravet til deponering av snøen skal ivareta kravene i forurensningsloven og vannforskriften og ikke utgjøre noen fare for forurensning til det ytre miljø.

Fortetting av byer legger press på arealer som tidligere har blitt disponert til snøopplag og kan føre til at vi må transportere snøen lenger og lenger unna sentrumsområdene, som igjen øker klimagassutslippene, noe som ikke samsvarer godt med Oslo og Trondheims ambisiøse klimamål.

Mengden snø som kjøres bort i løpet av en sesong vil kunne variere etter snøforholdene. Det kan komme veldig mye snø på kort tid. Det er behov for å utvikle en løsning som håndterer både nødvendig kapasitet og frekvens og store variasjoner i denne. Snøen må kunne fjernes etter behov og kunne håndteres på en måte som ikke gir negative konsekvenser for natur og miljø. 

[kalender]

Behov

Miljøvennlig

Vårt behov er å finne løsninger på håndtering av forurenset snø som fjernes fra veier og gater og som tilfredsstiller krav i henhold til forurensingsloven og krav fra Statsforvalteren.

Klimavennlig

Både Trondheim og Oslo kommune har ambisiøse klimamål og skal redusere klimagassutslippet betydelig. Derfor er det viktig å finne løsninger som fører til lite eller ingen klimagassutslipp.

Tilfredsstillende kapasitet

Oslo og Trondheim har behov for en løsning for fjerning av snø som kan håndtere nødvendig
kapasitet og frekvens etter behov. Analyser viser at Oslo kommune har et behov for en løsning som totalt kan håndtere minst 500 000 m3 over en 12 ukers periode og kontinuerlig mengdeflyt på minimum 1000 m3/time. Samtidig kan byene også ha snøfattige vintre, hvor behovet ikke nødvendigvis blir like stort. Trondheim kommune har et tilsvarende behov på ca. 70 000 m3 pr år. For Trondheim-by i sin helhet er det ett etterspurt behov på ca. 300 000 m3.

Kostnadseffektiv

Driftsbudsjettene i kommunene blir strammere og strammere samtidig som krav øker. Det er derfor et behov for en kostnadseffektiv løsning.

Hovedprosjekt og fremdrift

Vi har fått innvilget 10 millioner kr fra forskningsrådet som skal øremerkes leverandørene. I tillegg stiller vi med en del egenfinansiering fra Trondheim kommune, Oslo kommune og Trøndelag Fylkeskommune. Prosjekteier er Trondheim kommune.

Våren 2021 vil det bli gjennomført flere workshops og dialogmøter for å sikre informasjon til både nye leverandører og de som viste interesse i forprosjektet. Her vil det bli mulighet for å danne konsortium mellom leverandører, noe som kan være relevant for enkelte leverandører. Men det er mulig å delta i prosjektet eller danne konserter utenom disse arenaene også.   
 
Utlysningen vil komme høsten 2021, med tilbudsfrist 4. kvartal 2021. Det blir gjennomført en før-kommersiell anskaffelse, noe som innebærer at flere leverandører skal jobbe parallelt, og det gir leverandørene en unik mulighet til å utvikle sine løsninger.

Kontakt oss

Har du tanker, innspill eller ideer til prosjektet, ta gjerne kontakt med: 
sno.bydrift@trondheim.kommune.no

Kontaktperson i Oslo kommune: 
Isak Solomon, e-post: isak.solomon@bym.oslo.kommune.no
 

Slik fungerer det