Prosjekter

Klima- og miljøvennlig fjerning av snø

Om prosjektet

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Trondheim kommune ved Byutvikling
samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene. Våre fremtidige mål er fjerning av snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulær-økonomisk og skalerbar måte.

Bakgrunn

Oslo og Trondheim er begge vinterbyer og bortkjøring av snø fra veiene våre anses som en nødvendig oppgave for å kunne opprettholde vedtatte veistandarder i vintersesongen. Snøen kjøres bort i stor grad for å sikre trafikksikkerhet og innfri krav og forventninger til mobilitet og fremkommelighet. Snø som kjøres bort fra veiene er som oftes forurenset, i større og mindre grad, med blant annet miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel og må håndteres forsvarlig. Kravet til deponering av snøen skal ivareta kravene i forurensningsloven og vannforskriften og ikke utgjøre noen fare for forurensning til det ytre miljø. 

Fortetting av byer legger press på arealer som tidligere har blitt disponert til snøopplag og kan føre til at vi må transportere snøen lenger og lenger unna sentrumsområdene, som igjen øker klimagassutslippene, noe som ikke samsvarer godt med Oslo og Trondheims ambisiøse klimamål.

Mengden snø som kjøres bort i løpet av en sesong vil kunne variere etter snøforholdene. Det kan komme veldig mye snø på kort tid. Det er behov for å utvikle en løsning som håndterer både nødvendig kapasitet og frekvens og store variasjoner i denne. Snøen må kunne fjernes etter behov og kunne håndteres på en måte som ikke gir negative konsekvenser for natur og miljø. 

Behov

Miljøvennlig

Vårt behov er å finne løsninger på håndtering av forurenset snø som fjernes fra veier og gater og som tilfredsstiller krav i henhold til forurensingsloven og krav fra Fylkesmannen.

Klimavennlig

Både Trondheim og Oslo kommune har ambisiøse klimamål og skal redusere klimagassutslippet betydelig. Derfor er det viktig å finne løsninger som fører til lite eller ingen klimagassutslipp.

Tilfredsstillende kapasitet

Oslo og Trondheim har behov for en løsning for fjerning av snø som kan håndtere nødvendig
kapasitet og frekvens etter behov. Analyser viser at Oslo kommune har et behov for en løsning som totalt kan håndtere minst 500 000 m3 over en 12 ukers periode og kontinuerlig mengdeflyt på minimum 1000 m3/time. Samtidig kan byene også ha snøfattige vintre, hvor behovet ikke nødvendigvis blir like stort. Trondheim kommune har et tilsvarende behov på ca. 70 000
m3 pr år. For Trondheim-by i sin helhet er det ett etterspurt behov på ca. 300 000 m3.

Kostnadseffektiv

Driftsbudsjettene i kommunene blir strammere og strammere samtidig som krav øker. Det er
derfor et behov for en kostnadseffektiv løsning.

Forprosjekt

Vi er godt i gang med forprosjektet som har til hensikt å fastslå om problemstillingen egner seg for en før-kommersiell anskaffelse. Vi får bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) som bidrar til å øke innovasjonseffekten i anskaffelsen.

Vi ønsker innspill

Både Oslo og Trondheim kommune ønsker innspill fra leverandørmarkedet. 

  • Vi inviterer leverandører og andre miljøer til å komme med ideer og forslag til hvordan vi best kan løse våre behov og oppnå målene. 
  • Vi ønsker kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet. 
  • Vi vil gjerne ha innspill som er på et overordnet og mest mulig funksjonelt nivå.

De som ønsker å presentere sine innspill har anledning til å foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsning i en-til-en møter. En-til-en møtene kan gjennomføres digitalt. Det er også mulig å sende inn innspill uten å delta i en-til-en møte.

Her kan du lese mer om kunngjøringen av prosjektet

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Slik fungerer det