Prosjekter

Klima- og miljøvennlig fjerning av snø

Om prosjektet

Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Trondheim kommune ved Byutvikling
samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene. Våre fremtidige mål er fjerning av snø på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulær-økonomisk og skalerbar måte.

Bakgrunn

Oslo og Trondheim er begge vinterbyer og bortkjøring av snø fra veiene våre anses som en nødvendig oppgave for å kunne opprettholde vedtatte veistandarder i vintersesongen. Snøen kjøres bort i stor grad for å sikre trafikksikkerhet og innfri krav og forventninger til mobilitet og fremkommelighet. Snø som kjøres bort fra veiene er som oftes forurenset, i større og mindre grad, med blant annet miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel og må håndteres forsvarlig. Kravet til deponering av snøen skal ivareta kravene i forurensningsloven og vannforskriften og ikke utgjøre noen fare for forurensning til det ytre miljø. 

Fortetting av byer legger press på arealer som tidligere har blitt disponert til snøopplag og kan føre til at vi må transportere snøen lenger og lenger unna sentrumsområdene, som igjen øker klimagassutslippene, noe som ikke samsvarer godt med Oslo og Trondheims ambisiøse klimamål.

Mengden snø som kjøres bort i løpet av en sesong vil kunne variere etter snøforholdene. Det kan komme veldig mye snø på kort tid. Det er behov for å utvikle en løsning som håndterer både nødvendig kapasitet og frekvens og store variasjoner i denne. Snøen må kunne fjernes etter behov og kunne håndteres på en måte som ikke gir negative konsekvenser for natur og miljø. 

Behov

Miljøvennlig

Vårt behov er å finne løsninger på håndtering av forurenset snø som fjernes fra veier og gater og som tilfredsstiller krav i henhold til forurensingsloven og krav fra Statsforvalteren.

Klimavennlig

Både Trondheim og Oslo kommune har ambisiøse klimamål og skal redusere klimagassutslippet betydelig. Derfor er det viktig å finne løsninger som fører til lite eller ingen klimagassutslipp.

Tilfredsstillende kapasitet

Oslo og Trondheim har behov for en løsning for fjerning av snø som kan håndtere nødvendig
kapasitet og frekvens etter behov. Analyser viser at Oslo kommune har et behov for en løsning som totalt kan håndtere minst 500 000 m3 over en 12 ukers periode og kontinuerlig mengdeflyt på minimum 1000 m3/time. Samtidig kan byene også ha snøfattige vintre, hvor behovet ikke nødvendigvis blir like stort. Trondheim kommune har et tilsvarende behov på ca. 70 000
m3 pr år. For Trondheim-by i sin helhet er det ett etterspurt behov på ca. 300 000 m3.

Kostnadseffektiv

Driftsbudsjettene i kommunene blir strammere og strammere samtidig som krav øker. Det er
derfor et behov for en kostnadseffektiv løsning.

Forprosjekt

27. mai 2020 gjennomførte vi dialogkonferanse der blant annet behovene og utfordringene i prosjektet ble presentert. I uke 26 og 27 gjennomførte vi én-til-én møter der vi fikk innspill og snakket med flere leverandører. Innspill fra leverandører etter dialogkonferansen og én-til-én møtene tyder på at det per i dag ikke finnes en komplett løsning for rensing av forurenset snø som tilfredsstiller våre behov i henhold til krav etter forurensningsloven og er klimavennlig. Som kan håndtere nødvendig kapasitet og er kostnadseffektivt. Forprosjektet er i sluttfasen og avsluttes i løpet av september.

Presentasjoner fra dialogkonferansen er kunngjort på Doffin. 

På bakgrunn av resultater fra forprosjektet ønsker Oslo og Trondheim kommune å gå videre med en "førkommersiell anskaffelse" som er unntatt fra vanlige regler om offentlige anskaffelser.

Videre prosess og hovedprosjekt

Trondheim kommune og Oslo kommune er i gang med å søke Forskningsrådet om støtte til "førkommersiell anskaffelse". Vi vil utfordrer næringslivet til å utvikle innovative løsninger som kan møte våre behov.

Forskningsrådet sier på sine nettsider følgende om førkommersielle anskaffelser: «Prosjektformen skal skape gevinst både for offentlig og privat part, og kan gi bedriftene deres første referansekunde og dermed et konkurransefortrinn. Førkommersielle anskaffelser gir offentlige innkjøpere en mulighet til å sammenligne ulike forslag og velge de beste løsningene som markedet kan levere. På denne måten kan offentlige myndigheter modernisere offentlige tjenester raskere og gi bedriftene mulighet til å ta en ledende rolle i nye markeder.Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.»

Søknadsfristen er 16. september 2020 og Forskningsrådet vil gi tilbakemelding på søknaden innen 4. januar 2021.

Utlysing av konkurransegrunnlag og invitasjon til løsningsforslag

Vi vil vinteren 2020/2021 jobbe med et konkurransegrunnlag. Dersom Forskningsrådet innvilger støtte er planen at vi vinteren/våren 2021 kan utlyse en konkurranse og invitasjon til løsningsforslag til videre forskning og utvikling av en eller flere løsninger som kan dekke våre behov. Vi ønsker å inngå rammeavtale (FoU kontrakt) med minimum fire leverandører av løsningsforslag. 

Forskningsrådets støtte skal i hovedsak betale for forskning og utvikling hos leverandørene. Leverandørene som deltar i den førkommersielle anskaffelsen, enkeltaktører eller konsortier:

  • utvikler innovasjonene
  • beholder rettigheter til det de utvikler
  • forplikter seg til å kommersialisere innovasjonen

Utvikling av løsningsforslag vil skje i tre faser:

  • utvikling/design av løsning
  • utvikling av prototype
  • utvikling av første versjon og test på et begrenset volum av produkt/tjeneste. 

Etter gjennomføring av utviklingsfasen vil Oslo og Trondheim kommune samt eventuelle andre behovshavere gjennomføre ordinære anskaffelser/konkurranser etter regelverket for offentlige anskaffelser for kjøp av løsning som dekker våre behov.

Har du tanker, innspill eller ideer til prosjektet ta gjerne kontakt med oss på sno.bydrift@trondheim.kommune.no

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Slik fungerer det