Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Denne tilskuddsordningen erstatter statens tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn.

Frist for å søke

8. april 2019.

Kort om tilskuddet

Vi gir tilskudd på opptil 1 000 000 kroner  til enkelttiltak og prosjekter.

Tilskuddsordningen skal bidra til at Oslo utvikler seg som en sosialt bærekraftig og flerkulturell by med like muligheter for alle. Ordningen har som formål å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. I Oslo skal vi ha inkluderende og trygge lokalsamfunn, utdanning og arbeid til alle, og vern mot diskriminering for minoriteter. 

Ordningen skal stimulere til mangfold, bredde og nyskaping, og bidra til økt rekruttering av frivillige. Kommunen skal styrke samhandlingen med frivillig sektor og legge til rette for økt samhandling mellom frivillige aktører. Det skal være lett å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet.


 

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan motta støtte.

Tiltak som blir prioritert

Tilskuddsordningen har tre delmål:
 
A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning. 
Det gis støtte til tiltak som:
  • bidrar til felles møteplasser mellom majoritet og minoritet
  • skaper arenaer for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, arbeidsliv og kommune
  • styrker diskrimineringsvernet, skaper tilhørighet og trygge flerkulturelle identiteter.
B. Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
Det gis støtte til tiltak som:
  • øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak
  • gir kunnskap om det norske samfunnet, inkludert informasjonstiltak om lover og regler, om offentlige tjenester og lokalt frivillig organisasjonsliv.
C. Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.
Det gis støtte til tiltak som forebygger negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Dette inkluderer tiltak som kan endre holdninger, styrke empowerment og støtte opp om selvhjelpsgrupper, og mentorordninger for utsatte personer.
 
Oslo kommune vil prioritere større prosjekter hvor det er samarbeid mellom aktører. Kommunen legger også vekt på om søker kan vise til erfaring fra nettverk og arenaer for kunnskapsformidling på området.
Kommunen vil se søknader i sammenheng med fordeling av tilskudd fra andre tilskuddsordninger.

Krav til rapportering

Prosjekter og tiltak som får tilskudd i 2019, skal levere rapport og regnskap for bruken av midlene innen 1. februar 2020. 

Tilskudd gitt i 2019, skal benyttes i 2019 og kan ikke overføres til 2020.

Fullstendige retningslinjer og vilkår for rapportering (PDF 0,1MB)

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Svar på søknaden

    Alle søkere får svar på søknaden sin i løpet av juni 2019.

Klage

Klage på vedtak sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no.  Klagen må være datert og signert, klagen må også inneholde en begrunnelse.

Hvis kommunen ikke tar klagen til følge, er det IMDI som sluttbehandler klagen.

Kontaktinformasjon

Enhet for mangfold og integrering, Velferdsetaten
Epost: postmottak@vel.oslo.kommune.no

Bodil Fremstad
Telefon: 23 42 27 30 / 415 87 122
E-post: emi@vel.oslo.kommune.no

Tildelinger

Vedtak om tildelinger til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 01.7.2019 (PDF 2MB)