Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Støtte til tiltak mot plastforsøpling i Oslo

Støtteordningen skal bidra til å styrke innsatsen for å minimere plast- og marin forsøpling i Oslo.

Søknadsfrist

21. desember 2018.

Kort om støtteordningen

Mål

 • Redusere unødvendig bruk av plast og engangsartikler i Oslo
 • Forhindre marin forsøpling i indre Oslofjord
 • Rydde opp plast og marin forsøpling i Oslo

Aktører kan søke om støtte til aktiviteter og tiltak som bidrar til å nå målsettingene over. Vi legger vekt på å støtte et bredt spekter av tiltak og bidragsytere slik at summen av tiltakene bidrar til bred mobilisering og oppnåelse av hele målbildet til Oslo kommune.

Kriterier for å søke

Det er kun mulig å søke om midler til tiltak som bidrar til å nå målene for Oslos arbeid med å forhindre plast- og marin forsøpling. Tiltakene/aktivitetene må gjennomføres og midlene brukes innen utgangen av 2019.

Ved tildeling av midler vil følgende kriterier vektlegges:

 1. Bidrar til økt samarbeid på tvers av sektorer, både kommunale og private samfunnsaktører
 2. Bidrar til holdningsskapende arbeid, engasjement og involvering/aktivisering av innbyggere
 3. Bidrar til økt kunnskap rundt plastproblematikken og hva alle selv kan gjøre for å bidra
 4. Bidrar til involvering av barn og unge
 5. Bidrar til inkludering av Oslos befolkning generelt
 6. Bidrar til bedre infrastruktur og håndtering av plast og plastavfall i Oslo
 7. Bidrar til mer kunnskap gjennom forskning
 8. Bidrar til økt innovasjon
 9. Bidrar til langsiktige endringer

Søknad kan avslås dersom søker har mottatt midler til samme formål fra en annen ordning.

Hvem kan søke

Alle aktører med organisasjonsnummer kan søke om støtte.

Tildeling

Oversikt over mottakere av støtte til tiltak mot plastforsøpling i 2018 (PDF 0,5MB).

Krav om rapportering

Søker må levere signert sluttrapport i eget sluttrapportskjema senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført eller avsluttet. Siste frist er 1. april 2020. Informasjon om hvordan du rapporterer får du i tilsagnsbrevet.

Skjema for sluttrapport for tiltak mot plastforsøpling i Oslo (ODT)

Krav til innhold i sluttrapport

 • Informasjon om hvordan midlene fra Oslo kommune er brukt
 • Informasjon om bakgrunn for prosjektet
 • Informasjon om aktiviteter som er gjennomført
 • Informasjon om nøkkelerfaringer
 • Fotodokumentasjon, eller eventuelle presseklipp, fra prosjektet som viser hvordan midlene er benyttet

Tilbakebetaling

Innvilgede midler må tilbakebetales Oslo kommune snarest og uoppfordret dersom:

 • Midlene ikke er brukt
 • Midlene ikke er benyttet til formålet det ble søkt om
 • Midlene ikke er benyttet etter kriteriene
 • Midlene ikke er fullt ut benyttet innen utløpet av 2019
 • Søker har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger (Oslo kommune kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen etter skriftlig og begrunnet anmodning fra mottaker)

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt.

  Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får midler.

  Fordeling av midler skjer etter en skjønnsmessig vurdering av søknadene med utgangspunkt i de kriterier som nevnt over og i henhold til tilgjengelig budsjett.

 • 2Motta svar

  Du mottar svarbrev med informasjon om du får midler eller avslag. Mottaker sender utbetalingsanmodning etter at tilsagnsbrev og innkjøpsordre er mottatt.

 • 3Motta midler

  Utbetaling kan foretas når betingelsene som er satt i tilsagnsbrevet er oppfylt.

Klage

Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage på vedtaket. Klagen må sendes innen tre uker etter mottatt brev fra oss. Klagen sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål kan du sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk eposten med «Spørsmål til søknad om midler til gjennomføring av tiltak mot plastforsøpling i Oslo 2019 – 18/26909» i emnefeltet.