Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Frivillighetsmidler i Bydel Gamle Oslo

Tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Gamle Oslo

Frist for å søke

10. mars 2019.

Detaljer om tilskuddet

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har i 2019 avsatt 1 million kroner til frivillighetsmidler. Frivillighetsmidler dekker tilskudd til stimulering av frivillige aktiviteter. Beboere, grupper, frivillige organisasjoner, private stiftelser og kirker/ trossamfunn i bydelen kan søke. Aktivitetene skal være rettet mot beboere i Bydel Gamle Oslo. Tilskudd vil ikke gå til aktiviteter som omfatter reiser ut av bydelen.

I tillegg kan det søkes støtte til å gjennomføre enkelttiltak eller større arrangementer som går utover organisasjonens løpende drift. Tiltaket/arrangementet det søkes støtte til bør medføre aktivitet for flere enn organisasjonens medlemmer. Tilskuddet dekker ikke lønnsmidler.

Kriterier for å søke

Det kan søkes om støtte til aktiviteter innen gruppens/organisasjonens interesseformål. Det kan også søkes om støtte til driftsutgifter for tiltak dersom slik støtte fører til økt aktivitet for et bedre kulturelt, sosialt eller fysisk (bærekraftig) miljø i bydelen samt til tiltak som fremmer tverrkulturell samhandling i bydelen.


Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av frivillighetsmidler:

 • Tiltak som stimulerer til økt engasjement for fellesskapet.
 • Søknader som dokumenterer frivillig, ulønnet engasjement og arbeid fra og for bydelens befolkning.
 • Prosjekter rettet mot barn og ungdom i bydelen.
 • Offentlige utendørsarrangementer som har bred deltakelse fra bydelens egen befolkning.
 • Tiltak som knyttes til miljø, LA21 og bærekraftig utvikling.

Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til frivillig aktivitet (PDF, 0,1MB). 

Forskrift

Saksbehandlingen er underlagt offentlighetsloven. Innsendte søknader, med alle vedlegg, er i utgangspunktet å anse som offentlig tilgjengelige. Ved særlige tilfeller kan det bes om unntak for enkeltvedlegg. Grunnet postmottaksrutiner må forespørsler om unntak fra offentlig innsyn rettes i egen, separat henvendelse

Kontroll

Oslo kommune har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av tilskuddsmidlene. Oslo kommune forbeholder seg rett til å kreve midlene tilbakebetalt, hvis det er gitt uriktige opplysninger eller hvis midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene. Søkere som ikke bruker de tildelte midlene i henhold til forutsetningene vil bli utelukket i to år.

Krav om rapportering

Søkere må oppgi søknadsbeløp og spesifisere bruk av midlene i budsjett/ finansieringsplan. Dersom det er søkt om støtte andre steder, skal dette fremkomme. Søkere som ikke bruker de tildelte midlene i henhold til forutsetningene vil bli utelukket fra å søke de to påfølgende år.
For tilskudd over 50.000 kreves revisorgodkjent regnskap. For tilskudd under denne summen kreves det at regnskapet er underskrevet av to ansvarlige personer. Dersom årsmelding ikke er klar ved søknadstidspunktet, må regnskap og en kortfattet rapport legges ved en eventuell ny søknad for neste tildeling. Dersom kriteriene ovenfor ikke er oppfylt, vil ikke søknaden bli behandlet.

Kontaktinformasjon

Berit Tønder Utvik
Telefon: 21 80 21 80

Slik søker du tilskudd til frivillig aktivitet i Bydel Gamle Oslo

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Registrering av søknader

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du ta kontakt med oss.

 • 2Behandling av søknader

  Vi behandler alle søknader som vi har mottatt når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av støtte til frivilligmidler blir endelig behandlet i bydelsutvalgets møte i mai.  Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 • 3Tildeling av midler

  Alle søkere blir kontaktet når vedtak er fattet. Du får svar på søknaden etter bydelsutvalgets behandling. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler, publiseres i protokollen for møtet.

 • 4Utbetaling av midler

  De søkere som får tildelt midler, får utbetalt pengene når vedtak er fattet.

Klage

Ved avslag på søknaden eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage på vedtaket etter forvaltningsloven § 28, andre ledd. Eventuell klage sendes Bydel Gamle Oslo og må være innsendt senest 3 uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket.