Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker

Kort om tilskuddet

Frivillighetsmidlene skal stimulere til et bedre nærmiljø i Bydel Nordre Aker gjennom frivillig innsats og bærekraftig utvikling.

Frist for å søke

Du kan søke i perioden 1. desember til 15. januar.

Kriterier for å søke

Vi gir blant annet tilskudd til tiltak som:

 • skal stimulere til økt engasjement og fellesskap i Bydel Nordre Aker.
 • dokumenterer frivillig innsats, ulønnet engasjement og arbeid fra og for bydelens befolkning.
 • har som mål å forhindre utenforskap hos utsatte grupper.

Vi gir ikke støtte til nærings- eller næringsliknende virksomhet.

Se fullstendige retningslinjer med alle krav og kriterier for å søke (PDF 0,1MB)

Hvem kan søke?

Organisasjoner, private stiftelser, kirker/trossamfunn, borettslag, sameier og enkeltpersoner som har sin hovedvekt av medlemmer og aktivitet i Nordre Aker kan søke.

Slik rapporterer du i 2019

Frist for å rapportere på bruken av frivillighetsmidlene er 15. desember det året midlene er brukt. 

Rapporteringsskjema for frivillighetsmidler i Bydel Nordre Aker

 • Den som mottar tildelingsvedtak fra bydelsutvalget vil få overført midlene etter at tiltaket er utført, regnskap levert og det er rapportert slik det fremkommer av retningslinjene.
 • Organisasjoner som har mottatt midler til flere ulike tiltak må levere separate rapporter og regnskap for hvert enkelt av disse.
 • For tilskudd på 100 000 kr eller mer kreves revisorgodkjent regnskap. For øvrige tilskudd er det tilstrekkelig at regnskapet undertegnes med underskrift av organisasjonens leder og én person til. Organisasjonens ordinære regnskap skal ikke benyttes.
 • Innvilgede midler kan ikke overføres fra et søknadsår til et annet.

Slik søker du

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Slik behandling vi søknadene

  Bydelsutvalget vedtar størrelse på avsetning til frivillighetsmidler i forbindelse med behandling av budsjett hvert år. Søknader saksforberedes i Kultur- og oppvekstkomitéen og vedtas av bydelsutvalget på våren i tilskuddsåret.

 • 2Når får du svar?

  Bydelsutvalget vedtar tildeling av frivillighetsmidler på våren. Du kan forvente å få svar på søknaden i løpet av mai i søknadsåret. Du får varsel på e-post når søknaden er behandlet. 

Klage

Eventuell klage sendes Bydel Nordre Aker og må være innsendt senest tre uker etter at søker har mottatt underretning om vedtaket. Klageretten begrenser seg til påstand om feil eller mangelfull saksbehandling og ikke i forhold til det skjønn som er utvist. 

Klagen sender du til epost postmottak@bna.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon

Louise Larsen Dahl
Telefon: 400 00 051
E-post: louise.larsen.dahl@bna.oslo.kommune.no