Til innhold

Støtte til grønne prosjekter i Bydel Østensjø

Frist for å søke

1. april 2018.

Kort om tilskuddet

Økonomisk ramme for ordningen er på 200.000 kr i 2018.

Ordningens mål er å virkeliggjøre grønne prosjekter som enten

  • Forbedrer bomiljøet
  • Reduserer forurensning, utslipp eller støy
  • Bevarer naturmangfold 

Kriterier for å søke

  • Søker skal ha tilknytning til Bydel Østensjø, eller ha sin aktivitet i Bydel Østensjø. Prosjektet/ aktiviteten må gjennomføres i Bydel Østensjø.
  • Søker må dokumentere nødvendige godkjenninger fra aktuell myndighet, der forhold i tilknytning til aktiviteten er regulert i lov, forskrift, retningslinjer eller andre bestemmelser, eventuelt at andre miljømessige forhold er vurdert.
  • Aktiviteten/ tiltaket må gi et positivt bidrag til miljøet. Det gis ikke støtte til ordinær drift/ lønnsutgifter

Hvem kan søke

Lag, enkeltpersoner, organisasjoner (med unntak av politiske partier), uformelle grupper, borettslag, sameier, samt kommunalt støttet virksomhet f.eks. sykehjem, seniorsenter og frivilligsentral.

Retningslinjene for midler til Grønne prosjekter fra Bydel Østensjø finner du her (PDF, 0,1 MB)

Rapportering

For rapportering kan du bruke vårt rapporteringsskjema på tildelte midler til grønne prosjekter (PDF, 0,1MB).

Tidligere tildelinger

Tidligere tildeling av støtte til grønne prosjekter (PDF 0,1MB)

Kontaktinformasjon

Torunn Nyrnes
Telefon: 23 43 85 61
E-post: postmottak@bos.oslo.kommune.no
 

Slik søker du støtte til grønne prosjekter i Bydel Østensjø

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Behandling av søknadene

    Søknader som har kommet inn behandles av Bydelsutviklings-, miljø og kulturkomiteen.

Klage

Vedtak fattet av Bydelsutviklings-, miljø og kultur komiteen kan påklages. Klagen behandles i Bydelsutvalget. Klage skal sendes til Bydel Østensjø innen tre uker etter at underretning om vedtaket er kommet fram til søker.