Til innhold

Frivillighetsmidler i Bydel Grünerløkka

Frist for å søke

12. august 2018.

Kort om tilskuddet

Tilskuddet er på 500 000 kroner. Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har tilknytning til bydelen kan søke. Tiltak i bydelen som særlig retter seg mot barn og unge vil bli prioritert. 

Kriterier for å søke

Tiltakene du søker midler til, må:

 • utløse dugnadsinnsats i bydelen
 • bidra til kulturopplevelser
 • fremme sosialt fellesskap
 • være åpen for bydelens befolkning
 • inneholde opplysninger om medlemstall og antall deltakere
 • midlene må brukes til frivillige tiltak det året det søkes om midler


Det gis ikke støtte til:

 • drift, for eksempel lønn og honorarer
 • aktiviteter som skjer i tre eller flere bydeler
 • organisasjoner som ikke har sin aktivitet og base i bydelen
 • dekking av underskudd til allerede avviklet tiltak


Krav til søknad:

Godkjent regnskap for siste regnskapsår må legges ved søknad. Dersom det søkes fra nye organisasjoner hvor det ikke foreligger slikt regnskap må dette kommenteres. Ved spørsmål rundt dette bes søkere ta kontakt.

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til frivillighetsmidler i Bydel Grünerløkka (PDF 0,1MB)

Krav om rapportering

Søkere som er tildelt midler skal sende inn rapport og regnskap med kvitteringer, som dokumenterer hvordan midlene er benyttet. Frist for rapportering vil fremkomme av vedtaksbrev.

Skjema for rapport og regnskap (ODT, 0,1MB).

Regnskapet/rapporten skal være signert av to personer hvorav den ene skal være leder av organisasjonen. Der tildelt tilskudd er 100.000 kroner eller mer skal regnskap/rapport være revisorbekreftet.

Kontaktinformasjon

Sigrun Øyre Gundersen
Telefon: 901 86 034
E-postadresse: sigrun.oyre.gundersen@bga.oslo.kommune.no

Slik søker du frivillighetsmidler i Bydel Grünerløkka.

 • 1Last ned søknadsskjema

  Søknadsskjema for tilskudd frivillighetsmidler (ODT 0,1MB)

  Du kan fylle ut skjemaet elektronisk. Alle punkter i søknadsskjema må være utfylt. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

 • 2Send med vedlegg

  For at søknaden skal bli vurdert må bydel Grünerløkkas søknadsskjema fylles ut. Godkjent regnskap for siste regnskapsår må legges ved. Dersom det søkes til nye organisasjoner hvor det ikke foreligger slikt regnskap må dette kommenteres. Ved spørsmål rundt dette bes søkere ta kontakt. Søknaden må inneholde beskrivelse av frivillige aktiviteter, plan for gjennomføring og budsjett. Ufullstendige søknader behandles ikke.

 • 3Lagre skjema

  Du må lagre det utfylte skjemaet på din egen datamaskin hvis du fyller ut skjemaet elektronisk.

 • 4Send inn søknaden

  Du kan velge mellom å sende skjemaet til e-postadresse postmottak@bga.oslo.kommune.no eller per post.

  Bydel Grünerløkka,
  Postboks 2128
  Grünerløkka,
  0505 Oslo

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknader blir registrert

  Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Det blir ikke sendt bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du er i tvil om søknaden er mottatt, kan du kontakte oss.

 • 2Søknader behandles

  Mottatte søknader behandles når søknadsfristen har gått ut. Sak om tildeling av frivillighetsmidler blir behandlet i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen. Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

 • 3Vi tar kontakt når tildelingen er klar

  Alle søkere blir tilskrevet når komiteens vedtak er fattet og pengene utbetales straks etter dette. Oversikt over hvilke søkere som får tildelt midler publiseres i protokollen for møtet. 

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du mottar brev fra bydelen.

Klagen sendes til e-postadresse postmottak@bga.oslo.kommune.no eller per post.

Bydel Grünerløkka,
Postboks 2128 
Grünerløkka, 
0505 Oslo