Til innhold

Bomiljøtilskudd – Områdeløft Tøyen og Områdeløft Grønland

Frist for å søke

Søknadsfristen er 22. mai 2018.

Kort om tilskuddet

Bomiljøtilskudd er en ordning som skal bidra til bedre bo- og oppvekstmiljøer på Tøyen og Grønland.

Borettslag, sameier og velforeninger, samt andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer kan søke om bomiljøtilskudd for å gjennomføre fysiske eller sosiale tiltak i sine bomiljø. Tiltakene skal bidra til trygge bo- og oppvekstmiljøer, gode og inkluderende møteplasser, engasjement, deltakelse og aktivitet.

Det er til sammen 4 millioner kroner til fordeling. Tilskuddsmottaker må normalt betale 50 prosent eller mer av det prosjektet koster. Tilskudd fra andre tilskuddsordninger kan inngå i egenandelen. Dugnadsarbeid, frivillig innsats og vaktmestertjenester kan ikke inngå som egenandel.

I særlige tilfeller kan det godtas en lavere egenandel enn 50 prosent dersom det kan begrunnes og dokumenteres ut fra økonomiske årsaker.

Kriterier for å søke

 • Du kan søke tilskudd til fysiske og/eller sosiale tiltak som bidrar til bedre bo- og oppvekstmiljø. Tilskudd kan også gis til informasjons- og kompetansehevende tiltak med samme formål.
 • For å sikre at tiltakene er noe som folk ønsker, bruker og tar vare på, skal prosjektet utvikles i samarbeid med dem det skal komme til gode. Skal det for eksempel bygges en ny lekeplass, skal barna som skal bruke den få komme med sine ønsker og innspill.
 • Det gis ikke støtte til å dekke ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter eller til å løse oppgaver som er pålagt ved lov.
 • Der prosjektet inneholder flere faser som f.eks. mulighetsstudie, prosjektering/planlegging, bygging/gjennomføring, må det søkes om tilskudd til én fase om gangen.
 • Som hovedregel innvilges det ikke tilskudd til prosjekter/prosjektfaser som er igangsatt eller er ferdigstilt før søknaden om bomiljøtilskudd er behandlet.
 • Prosjekter og tiltak som mange får glede og nytte av, med særlig vekt på barn og unge, og der det er aktuelt/mulig også andre utenfor eget bomiljø, vil prioriteres.

Hvor skal tiltakene gjennomføres?

Tiltakene må gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til, innsatsområdene til Områdeløft Tøyen og Områdeløft Grønland.

Hvem kan søke?

 • Boligselskaper (borettslag og sameier)
 • Velforeninger
 • Beboerstyrer for kommunale gårder
 • Andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer. Dette kan være frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører eller andre med ikke-kommersielt formål.

Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Hvor mye kan du søke om?

Tilskuddsmottaker må normalt betale 50 prosent eller mer av det prosjektet koster. Tilskudd fra andre tilskuddsordninger kan inngå i egenandelen. Dugnadsarbeid, frivillig innsats og vaktmestertjenester kan ikke inngå som egenandel.  I særlige tilfeller kan det godtas en lavere egenandel enn 50 % dersom det kan begrunnes og dokumenteres ut fra økonomiske årsaker.

Når får du pengene?

Søker legger ut for kostnadene for prosjektet og får utgiftene refundert etter godkjent tekst- og økonomirapportering. Dersom det er behov kan det avtales delutbetaling ved delrapportering.

Krav til rapportering

Når prosjektet er gjennomført må du sende inn tekst- og økonomirapport, senest 1. juli 2019. Hvis du mottar tilskudd vil du får tilsendt mer informasjon om hvordan du rapporterer.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om tilskudd og søknad kan rettes til saksbehandler i programkontoret for områdeløftene – Leo Rygnestad.

Slik søker du bomiljøtilskudd

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftlese

  Når søknadsfristen har gått ut vil alle søkere vil få svar på at vi har mottatt søknaden.

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles av Byrådsavdeling for byutvikling. Tilskudd tildeles etter en skjønnsmessig vurdering etter kriteriene i utlysningen.

 • 3Vedtak fattes

  Når vedtak er fattet, vil du få skriftlig beskjed. Vedtak fattes av byråd for byutvikling.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagen må du sende inn senest tre uker etter du har mottatt tildelingsbrev eller avslag.