Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Bomiljøtilskudd – Områdeløft Tøyen og Områdeløft Grønland

Frist for å søke

1. april 2019.

Kort om tilskuddet

Formålet med bomiljøtilskuddet er å bidra til attraktive og sosiale bomiljøer som fremmer kontakt mellom mennesker.

Tilskuddsordningen er et tiltak i delprogram nærmiljø i Oslo kommunes områdesatsinger i Oslo sør, Oslo indre øst og Groruddalen. Tilskuddet skal bidra til å styrke nærmiljøkvaliteter og bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltagende.

Bomiljøtilskuddet favner bredt og kan benyttes til både fysiske og sosiale tiltak som for eksempel lekeplasser, opprusting av møteplasser på fellesareal, informasjons- og kompetansehevende tiltak og sosiale arrangementer.

Prosjekter og tiltak som mange får glede og nytte av vil prioriteres. Det anses som positivt om prosjektet er tilgjengelig også for personer utenfor eget bomiljø

Kriterier for å søke

 • Du kan søke om tilskudd til fysiske og/eller sosiale tiltak som bidrar til bedre bomiljø.
 • Tilskuddsmottaker skal, som hovedregel, dekke 50 prosent av totalkostnaden til prosjektet. I særlige tilfeller kan en lavere egenandel vurderes, men da må søker dokumentere et særskilt behov ved å sende inn regnskapsdokumentasjon samt skriftlig begrunnelse. En lavere egenandel enn 30 prosent godkjennes ikke. Frivillig arbeid, vaktmestertjenester, allerede innkjøpt materiell og utgifter til kontordrift kan ikke inngå som budsjettutgifter eller egenandel.
 • Tiltaket bør ha som formål å bidra til trivsel, sosial samhandling, kompetanseheving og/eller trygghet i lokale bo- og nærmiljø.
 • Tiltaket må tilføre bomiljøet noe nytt. Det gis ikke tilskudd til å dekke vedlikehold, løpende driftsoppgaver eller oppgaver pålagt ved lov. Det gis heller ikke tilskudd til igangsatte fysiske prosjekter/prosjektfaser eller til å drifte pågående sosiale aktiviteter.
 • For å sikre at tiltakene er noe som folk ønsker seg, bruker og tar vare på, skal prosjektet utvikles i samarbeid med dem det skal komme til gode.
 • Hvis fysiske prosjekter skal gjennomføres på andres eiendom, må du ha tillatelse for bruk av eiendommen.
 • Søknader om tilskudd til studier/undersøkelser som har relevans for nærmiljø eller bomiljø generelt, må være forankret i bydelen.
 • Dersom prosjektet er avhengig av samarbeid med andre organisasjoner, skal det legges ved bekreftelse fra samarbeidende organisasjoner/samarbeidsavtale.
 • Samarbeidsavtale eller bekreftelse må også legges ved søknaden dersom sosiale aktiviteter skal gjennomføres i lokaler som andre eier.
 • Det gis, som hovedregel, ikke tilskudd til fysiske prosjekter som skal oppføres på kommunal grunn med mindre søker har skriftlig tillatelse. Dokumentasjon må legges ved søknaden.
 • I større prosjekter, der prosjektet inneholder flere faser som f.eks. mulighetsstudier, prosjektering/planlegging, bygging/gjennomføring, må det søkes tilskudd til én fase om gangen.
 • Dersom det søkes tilskudd til fysiske prosjekter, må det bekreftes at søker eller andre vil drifte/vedlikeholde tiltaket.
 • Søker forskutterer, som hovedregel, kostnadene for prosjektet og får utgiftene refundert etter godkjent rapportering.

Hvem kan søke

 • Boligselskaper (borettslag og sameier)
 • Velforeninger
 • Beboerstyrer for kommunale gårder kan søke til sosiale tiltak/arrangementer
 • Andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer. Dette kan være frivillige og ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører eller andre med ikke-kommersielt formål.

Enkeltpersoner, kommunale og statlige organer kan ikke søke.

Her må tiltakene gjennomføres

Tiltakene det søkes midler til må gjennomføres innenfor, eller i umiddelbar tilknytning til, innsatsområdene i områdeløft. I 2019 er dette områdene:

 • Tøyen
 • Grønland

Ved tvil, er det bydelen som vurderer om tiltaket er innenfor området eller ikke.

Kontaktinformasjon og veiledning

Søkere oppfordres til å ta kontakt for utarbeidelsen av søknaden.

Leo Rygnestad
E-post: leo.rygnestad@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 991 51 029

Krav til rapportering

Når prosjektet er gjennomført må du sende inn tekst- og økonomirapportering. Hvis du mottar tilskudd vil du få tilsendt mer informasjon om hvordan du rapporterer.

 • Endelig rapporteringsfrist for midler søkt om i 2018 er 1.7.2019
 • Endelig rapporteringsfrist for midler søkt om i 2019 er 1.6.2020

Slik søker du

 • 1Finn frem nødvendige vedlegg
  • Hvis du søker om mer enn 50 % bomiljøtilskudd, må du begrunne dette og legge ved regnskapsdokumentasjon.
  • Hvis prosjektet er avhengig av samarbeid med andre organisasjoner, skal du legge ved bekreftelse fra samarbeidende organisasjoner/samarbeidsavtale.
  • Hvis fysiske prosjekter skal gjennomføres på andres eiendom, må du legge ved samarbeidsavtale/skriftlig tillatelse for bruk av eiendommen.

  Vi behandler ikke søknader med manglende dokumentasjon. All dokumentasjon må følge søknaden, men det er mulig å ettersende opptil en uke etter innsending av søknad.  

 • 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

  Søknadsskjema for Bomiljøtilskudd for Tøyen og Grønland

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Motta bekreftelse

  Alle søkere vil motta bekreftelse på mottatt søknad via din valgte e-postadresse og på Min side.

 • 2Behandling av søknader

  Søknadene behandles av Byrådsavdeling for byutvikling. Tilskudd tildeles etter en skjønnsmessig vurdering etter kriteriene i utlysningen.

 • 3Vedtak fattes

  Når vedtak er fattet, vil du få e-post på din valgte e-postadresse og på Min side. Vedtak fattes av byråd for byutvikling. Det forventes at vedtaket fattes innen 8 uker etter søknadsfristen.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@byr.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontaktinformasjon

Programkontoret

Leo Rygnestad
Saksbehandler
Mobil: 991 51 029
E-post: