Til innhold

Delprogram nærmiljø

Delprogram nærmiljø

Delprogram nærmiljø er ett av tre delprogrammer i Groruddalssatsingen 2017–2026. Nærmiljøkvaliteter i Groruddalen skal styrkes og utvikles. Alle steder skal oppleves som trygge, gode og inkluderende. 

Fakta om Delprogram nærmiljø

 • Målet er å styrke nærmiljøkvaliteter og bidra til inkluderende lokalsamfunn
 • Gjennomføres i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner
 • Initiativene kommer fra bydelene i samarbeid med befolkning, lokale organisasjoner og næringsliv

Hva skal vi gjøre?

Målet for delprogrammet er at nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og at innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn.

Arbeidet i Delprogram nærmiljø gjennomføres i flere avgrensende områder i Groruddalen. Områdene er pekt ut av bydelene, som kjenner utfordringene best.

De utvalgte områdene får ekstra oppmerksomhet i en periode. Vi setter av ekstra ressurser, slik at vi kan ta tak i utfordringer i de fysiske omgivelsene eller det sosiale miljøet.

Hva skjer når?

Hvert år lager bydelene handlingsprogram for det som skal gjøres i hvert av de utvalgte områdene. Planene lages i samarbeid med beboerne, og medvirkningen skjer på ulike måter. 

Medvirkning

Bydelene vil invitere til ulike former for medvirkning med beboere, organisasjoner og næringsliv.

Hvor skjer det?

 • I Bydel Alna: Lindeberg og Trosterud og Haugerud
 • I Bydel Bjerke: Linderud og Veitvet- Sletteløkka
 • I Bydel Grorud: Ammerud og Romsås
 • I Bydel Stovner: Vestli, Stovner sentrum (delbydel Fossum og Rommen) og Haugenstua

Hvordan gjør vi dette?

Innsatsen innebærer et koordinert, systematisk og tverrsektorielt krafttak fra kommune og stat, og mye samarbeid med beboerne, lokalt organisasjonsliv og næringsinteresser.

Områdeløft som metode

Arbeidet innenfor delprogrammet skal ta utgangspunkt i områdeløftmetodikken, slik den er utviklet gjennom Groruddalssatsingens første ti år.

De viktigste metodiske grepene handler om systematikken i arbeidet.

Kartlegging, analyse og medvirkning

I en tidlig fase gjennomføres et grundig kartleggingsarbeid, der man gjennom analyser og bred lokal medvirkning legger et grunnlag for videre planlegging.

Planlegging og gjennomføring

I planleggings- og gjennomføringsfasen er det avgjørende å mobilisere lokale aktører og andre samarbeidspartnere, både private og offentlige, for å kunne møte de lokale behovene og utfordringene med et bredt sett av virkemidler.

Innenfor delprogrammet vil bydelene ha ansvar for planlegging og gjennomføring av de lokale nærmiljøinnsatsene, eventuelt i samarbeid med andre offentlige eller private partnere.

Metodikken skal videreutvikles og dokumenteres, og erfaringene fra arbeidet skal deles med andre bydeler og kommuner.

Hvem er ansvarlige?

Arbeidet i Delprogram nærmiljø ledes av et programstyre.

Representanter i programstyret

Disse er representert i programstyret:

 • Bydel Alna
 • Bydel Bjerke
 • Bydel Grorud
 • Bydel Stovner
 • Plan- og bygningsetaten
 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
 • Bymiljøetaten
 • Velferdsetaten
 • Kulturetaten
 • Boligbygg Oslo KF
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Miljødirektoratet
 • Husbanken
 • Kulturtanken
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Utdanningsetaten

Observatører i programstyret

Disse har observatørroller i programstyret:
 • Byrådsavdeling for næring og eierskap
 • Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester
 • Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
 • Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Sekretariat

 • Byrådsavdeling for byutvikling 

Programstyreleder

 • Bydelsdirektøren i Bydel Grorud

Kontakt oss

Byrådsavdeling for byutvikling

Prosjektkoordinator

Elisabeth Sem Christensen

Mobilnummer
938 60 153

E-post

Søk om bomiljøtilskudd

Bomiljøtilskudd er en ordning som skal bidra til bedre bo- og oppvekstmiljøer i Groruddalen. Borettslag, sameier og velforeninger, samt andre aktører som arbeider for å utvikle gode bomiljøer kan søke.

Dokumenter og lenker