Til innhold
Miljø og klima

Fjerning av oljetanker

Nedgravde oljetanker som er tatt permanent ut av bruk skal tømmes, rengjøres og graves opp. Påfyllings- og lufterør må også fjernes.

Oljetanker som er tatt ut av bruk skal fjernes

Alle nedgravde oljetanker som ikke har gått over til biobrensel regnes som tatt ut av drift. De skal derfor fjernes. Påfyllings- og luftrør må også fjernes.

Etter at du har tømt, renset og levert tanken til godkjent avfallsmottak, må du sende dokumentasjon på dette til Bymiljøetaten. Det er du som eier tanken som er ansvarlig for at denne dokumentasjonen blir sendt til kommunen.

Søk om å la tanken ligge

I noen svært få tilfeller kan Bymiljøetaten gi tillatelse til at tanker som er tatt permanent ut av bruk, ikke graves opp, men i stedet rengjøres og fylles med rene løsmasser som sand, grus eller lignende. Du kan få tillatelse til at tanken blir liggende, om den for eksempel ligger under en bærende konstruksjon.

Søknaden om å la tanken ligge skal sendes til Bymiljøetaten, og må inneholde:

  • Begrunnelse på hvorfor tanken bør bli liggende
  • Beskrivende bilder som viser hvor tank, påfyllings- og lufterør er plassert.

Du må ha tillatelse fra kommunen før du fyller igjen tanken.

Er det tegn på hull eller lekkasje skal oljetanken fjernes og Bymiljøetaten skal varsles. Forurensede masser skal graves opp og leveres til et godkjent mottak.

Slik finner du ut om du har en oljetank på eiendommen

oljefri.no kan du finne tips til hvordan du går frem for å finne ut om du har en oljetank på din eiendom. Oslo kommune har et register over oljetanker i Oslo. Dessverre er ikke alle oljetanker registrert her. Enkelte tanker kan være byttet ut eller sanert uten at det er meldt inn til kommunen.

Ditt ansvar som eier av oljetank

Som eier av en nedgrav oljetank, har du plikt til å unngå forurensing. Dette innebærer at du alltid må sørge for at den nedgravde oljetanken er i tilfredsstillende stand.

Lekkasje fra oljetank

  • Dersom du mistenker lekkasje fra oljetanken må du ringe Brann- og redningsetaten på telefonen 110
  • Kontakt forsikringsselskapet ditt og hør om de dekker skadene.
  • Kontakt skadesaneringsfirma som har kompetanse på opprydning av oljelekkasjer (forsikringsselskapet hjelper ofte til med dette). 
  • Rapport på at tanken er fjernet og forurensede masser er levert til godkjent mottak skal sendes til Bymiljøetaten.

Oljetankens eier er ansvarlig ved en lekkasje. Selv om du har fått tillatelse til å la tanken ligge, er du ansvarlig om det senere oppdages lekkasje.

Som eier er du også ansvarlig for å opplyse kommunen om at du har en oljetank på eiendommen din, og å gi beskjed om tanken endrer status, det vil si om den blir tatt ut av bruk, gravd opp, eventuelle lekkasjer og lignende.

Tilstandskontroll

Du som eier en tank er ansvarlig for at det gjennomføres regelmessige tilstandskontroller av oljetanken. Dette gjelder uansett størrelsen på tanken.

Tilstandskontroll skal gjennomføres av firma som er godkjent av kommunen.

Hvor ofte tanken må kontrolleres avhenger av materialet:

  • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
  • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang 2 år etter nedgravingen og etter 30 år.
  • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Fyringsforbud med fossil olje

Det er ikke lengre tillatt å bruke fossil olje til oppvarming av bygninger i Norge. Fossil olje vil si fyringsolje, parafin og lignende.

Det er fortsatt tillatt å fyre med biofyringsolje eller biofyringsparafin. Ved overgang til biofyriongsolje eller biofyringsparafin må du tilstandskontrollere tanken og melde fra til Bymiljøetaten.

Hvis du bruker fossil olje til oppvarming, må du innen 2020 finne en annen løsning. Du finner råd og hjelp til alternative oppvarmingskilder hos Oljefri.no og Enova.no

Kontakt oss

Relevante dokumenter og lenker

Relevante lover og forskrifter

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.