Til innhold
Miljø og klima

Fjerning av oljetanker

Nedgravde oljetanker som er tatt permanent ut av bruk skal tømmes, rengjøres og graves opp. Påfyllings- og lufterør må også fjernes.

Lekkasje fra oljetank – hva må du gjøre?

  • Ring Brann- og redningsetaten på telefonen 110
  • Oljetankens eier er ansvarlig ved en lekkasje. Kontakt forsikringsselskapet ditt og hør om de dekker skadene.
  • Kontakt skadesaneringsfirma som har kompetanse på opprydning av oljelekkasjer (forsikringsselskapet hjelper ofte til med dette).
  • Rapport på at tanken er fjernet og forurensede masser er levert til godkjent mottak skal sendes til Bymiljøetaten.

Oljetanker som er tatt ut av bruk skal fjernes

Fra 1. januar 2020 regnes alle nedgravde oljetanker som ikke har gått over til biobrensel, som tatt ut av drift, og skal dermed fjernes. Påfyllings- og luftrør må også fjernes.

Etter at du har tømt, renset og levert tanken til godkjent avfallsmottak, må du sende dokumentasjon på dette til Bymiljøetaten. Det er du som eier tanken som er ansvarlig for at denne dokumentasjonen blir sendt til kommunen.

Du kan søke om å la tanken ligge

I noen svært få tilfeller kan Bymiljøetaten gi tillatelse til at tanker som er tatt permanent ut av bruk, ikke graves opp, men i stedet rengjøres og fylles med rene løsmasser som sand, grus eller lignende. Du kan få tillatelse til at tanken blir liggende, om den for eksempel ligger under en bærende konstruksjon.

Viktig: Selv om du har fått tillatelse til å la tanken ligge, er du ansvarlig om det senere oppdages lekkasje.

Søknaden om å la tanken ligge skal sendes til Bymiljøetaten, og må inneholde:

  • Begrunnelse på hvorfor tanken bør bli liggende
  • Beskrivende bilder som viser hvor tank, påfyllings- og lufterør er plassert.

Du må ha tillatelse fra kommunen før du fyller igjen tanken.

Er det tegn på hull eller lekkasje skal oljetanken fjernes og Bymiljøetaten skal varsles. Forurensede masser skal graves opp og leveres til et godkjent mottak.

Ditt ansvar som eier av oljetank

Som eier av en nedgrav oljetank, har du plikt til å unngå forurensing. Dette innebærer at du alltid må sørge for at den nedgravde oljetanken er i tilfredsstillende stand.

Som eier er du også ansvarlig for å opplyse kommunen om at du har en oljetank på eiendommen din, og å gi beskjed om tanken endrer status, det vil si om den blir tatt ut av bruk, gravd opp, eventuelle lekkasjer og lignende.

Tilstandskontroll

Du som eier en tank er ansvarlig for at det gjennomføres regelmessige tilstandskontroller av oljetanken. Dette gjelder uansett størrelsen på tanken.

Tilstandskontroll skal gjennomføres av firma som er godkjent av kommunen.

Hvor ofte tanken må kontrolleres avhenger av materialet:

  • Ståltanker kontrolleres første gang etter 15 år, deretter hvert 5. år.
  • Glassfibertanker (GUP-tanker) kontrolleres første gang 2 år etter nedgravingen og etter 30 år.
  • Rekondisjonert tank kontrolleres 10 år etter at den ble innvendig plastbelagt, og deretter hvert 5. år.

Slik finner du ut om du har en oljetank på eiendommen

Oslo kommune har et register over oljetanker i Oslo. Dessverre er ikke alle oljetanker registrert her. Enkelte tanker kan være byttet ut eller sanert uten at det er meldt inn til kommunen. På oljefri.no kan du finne tips til hvordan du går frem for å finne ut om du har en oljetank på din eiendom.

Fyringsforbud fra 2020

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av bygninger i Norge. Fossil olje vil si fyringsolje, parafin og lignende.

Det vil fortsatt være tillatt å fyre med biofyringsolje/biofyringsparafin. Ved overgang til biofyriongsolje/biofyringsparafin må du tilstandskontrollere tanken og melde fra til Bymiljøetaten.

Hvis du bruker fossil olje til oppvarming, må du innen 2020 finne en annen løsning. Du finner råd og hjelp til alternative oppvarmingskilder hos Oljefri.no og Enova.no

Støtte til å skifte ut oljefyringsanlegg

Enova gir tilskudd til sanering av oljefyringsanlegg/oljetank, hvis du samtidig går over til en annen energiløsning de støtter. Denne støtten går ut når forbudet trer i kraft 1. januar 2020.

Les mer om støtte hos Enova.no, eller ring

Kontakt oss

Nyttige leker og skjema

Relevante lover og forskrifter