Delprogram oppvekst og utdanning

Utvikling og innovasjon

  • Delprogrammet er en arena for tjenesteutvikling
  • Handlingsprogrammet for 2022 angir hovedutfordringer og prioriterte områder

Oppvekst og utdanning er ett av tre innsatsområder i områdesatsingene i Oslo. Gjennom forbedring av tjenestene skal flere i Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo sør sikres god oppvekst og bestå videregående opplæring. Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

Målet med satsingen

Flere skal sikres gode oppvekstvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet.

Tiltakene iverksatt i delprogram oppvekst og utdanning skal i løpet av ti år utgjøre en forskjell for barn og unge som bor i levekårsutsatte områder. Levekårsutfordringer eller manglende norskspråklige ferdigheter skal ikke være et hinder for at ungdom fullfører og består det videregående utdanningsløpet og blir økonomisk selvstendige og aktive samfunnsdeltakere.

Handlingsprogrammet

Handlingsprogram 2022 er det sjette i rekken av strategidokumenter, og danner grunnlaget for delprogrammets arbeid ved å tydeliggjøre prioriteringer og innsatser i den kommende perioden.

 

Organisering

Delprogrammets styringsstruktur består av et strategisk styre og et operativt styre. 

  • Det strategiske styret består av representanter fra øverste ledelse til de seks bydelene og Utdanningsetaten samt representanter fra Utdanningsdirektoratet, IMDI og Helsedirektoratet.  Berørte byrådsavdelinger fra Oslo kommune og Kommunal- og regionaldepartementet stiller også med observatører i dette styret. 
  • Det operative styret består av bydelenes oppvekstsjefer og representanter fra Utdanningsetatens ledelse. 

Det strategiske styret har overordnet strategisk ansvar med fokus på fastsetting av rammer for kommende innsatser i delprogrammet og realisering av gevinster fra gjennomførte prosjekter, mens det operative styret håndterer faglige drøftinger, prosjektinitiativ, og behandling av søknader.

Områdesatsingenes målstruktur

Områdesatsingene i Oslo har én overordnet målstruktur. Den består av ett hovedmål for hele satsingen og ett mål for hvert av de tre delprogrammene. Videre er programstyrene ansvarlig for å utvikle egne delmål for hvert delprogram. Dette er utdypet i delprogrammets handlingsprogram.

Hovedmålet for delprogrammene samlet, er at de skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn.

Les mer om områdesatsingene i Oslo og de andre delprogrammene.

Kontakt oss

Programleder

Kristin Morken

Mobilnummer
92 80 49 44

E-post

Programcontroller

Elisabeth Naas

Mobilnummer
96 09 18 72

E-post

Programrådgiver

Ingrid Evju

Mobilnummer
97 56 10 23

E-post

Pressekontakt

Roy Tjomsland

Mobilnummer
98 26 63 85

E-post