Delprogram nærmiljø

Delprogram nærmiljø

 • Hovedmålet er å styrke nærmiljøkvaliteter og bidra til inkluderende lokalsamfunn
 • Gjennomføres som en del av Groruddalssatsingen, Oslo indre øst-satsingen og Oslo sør-satsingen
 • Initiativene kommer fra bydelene i samarbeid med befolkning, lokale organisasjoner og næringsliv

Delprogram nærmiljø er ett av tre delprogrammer i områdesatsingene i Oslo. Nærmiljøkvaliteter i Groruddalen, Oslo indre øst og Oslo sør skal styrkes og utvikles. Alle steder skal oppleves som trygge, gode og inkluderende. Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

Hva gjør vi?

Hovedmålet for delprogrammet er at nærmiljøkvaliteter i utsatte lokalområder i Oslo skal styrkes og at innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn. I tillegg er det seks delmål, som du kan lese mer om i handlingsprogrammet.

Arbeidet i Delprogram nærmiljø gjennomføres i form av områdeløft, i flere avgrensede områder i seks bydeler i Oslo. Områdene er pekt ut av bydelene, som kjenner utfordringene best.

De utvalgte områdene får ekstra oppmerksomhet i en periode. Det settes av ekstra ressurser, slik at man kan ta tak i utfordringer i de fysiske omgivelsene eller det sosiale miljøet.

Hva skjer når?

Hvert år lager bydelene handlingsprogram for det som skal gjøres i hvert av de utvalgte områdene. Planene lages i samarbeid med beboerne, og medvirkningen skjer på ulike måter. 

Hvert områdeløft varer i 3-10 år, avhengig av utfordringene i området.

Medvirkning

Bydelene inviterer til ulike former for medvirkning med beboere, organisasjoner og næringsliv.

Hvor skjer det?

Du finner de ulike programplanene i dokumentarkivet.

Hvordan jobber vi med områdeløft som metode?

Innsatsen består av et koordinert, systematisk og tverrsektorielt krafttak fra kommune og stat, og mye samarbeid med beboerne, lokalt organisasjonsliv og næringsinteresser.

Arbeidet innenfor delprogrammet tar utgangspunkt i områdeløftmetodikken, slik den er utviklet gjennom de første ti årene av Groruddalssatsingen.

De viktigste metodiske grepene handler om systematikken i arbeidet: 

Kartlegging, analyse og medvirkning

I en tidlig fase gjennomføres et grundig kartleggingsarbeid, der man gjennom analyser og bred lokal medvirkning legger et grunnlag for videre planlegging.

Planlegging og gjennomføring

I planleggings- og gjennomføringsfasen skal lokale aktører og andre samarbeidspartnere mobiliseres, både private og offentlige, for å kunne møte de lokale behovene og utfordringene med et bredt sett av virkemidler.

Innenfor delprogrammet har bydelene ansvar for planlegging og gjennomføring av de lokale nærmiljøinnsatsene, eventuelt i samarbeid med andre offentlige eller private partnere.

Metodikken videreutvikles og dokumenteres, og erfaringene fra arbeidet deles med andre bydeler og kommuner.

Hvem er ansvarlige?

Arbeidet i Delprogram nærmiljø ledes av et bredt sammensatt programstyre. Mange er involvert for å bidra til at bydelene har best mulig arbeidsbetingelser og tilgang til mange virkemidler. 

Programstyreleder

 • Bydelsdirektøren i Bydel Bjerke, Bovild Tjønn

Representanter i programstyret

 • Bydel Alna
 • Bydel Bjerke
 • Bydel Grorud
 • Bydel Stovner
 • Bydel Gamle Oslo
 • Bydel Søndre Nordstrand
 • Plan- og bygningsetaten
 • Eiendoms- og byfornyelsesetaten
 • Bymiljøetaten
 • Velferdsetaten
 • Kulturetaten
 • Boligbygg Oslo KF
 • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • Miljødirektoratet
 • Husbanken
 • Kulturtanken
 • Helsedirektoratet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Utdanningsetaten

Observatører i programstyret

 • Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
 • Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
 • Byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester

Programutvalg

Mellom programstyremøtene har et eget programutvalg kontakt med bydelene om neste års programplaner. Programutvalget består av: 

 • Programstyreleder
 • Representant for sekretariatet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
 • Husbanken
 • Bymiljøetaten
 • Plan- og bygningsetaten
 • Kulturetaten

Sekretariat

 • Byrådsavdeling for byutvikling, ved Seksjon for områdeutvikling

Kontakt oss

Byrådsavdeling for byutvikling

Spesialrådgiver

Elisabeth Sem Christensen

Mobilnummer
93 86 01 53

E-post

Byrådsavdeling for byutvikling

Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt

Roy Tjomsland

Mobilnummer
98 26 63 85

E-post