Tilskudd til skilting, merking og informasjon knyttet til turruter i Oslo

Frist for å søke

15. februar 2018.

Kort om tilskuddet

Formålet med turskiltprosjektet er gjennom skilting, merking og informasjon knyttet til turruter å bidra til økt og trygg friluftsferdsel der folk bor og oppholder seg. Tilskuddsmidlene skal gå til merking og skilting av turruter i tråd med Merkehåndboka og tilhørende manual for turskiltprosjektet

Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler (inkl. festeanordninger) samt til informasjon knyttet til tavlene og til turkort, se manual for turskiltprosjektet. Det gis ikke støtte til prosjektering, infomateriell, utbedring av selve turruta eller til markedsføring.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 1. Frivillige organisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag og så videre) registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
 2. Interkommunale friluftsråd.
 3. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med en frivillig organisasjon (kategori 1) el. et interkommunalt friluftsråd (kategori 2).

Hvilke turruter prioriteres?

 • Turruter i nærheten av der folk bor og oppholder seg
 • Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt)  
 • Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi                                
 • Turruter med plan for aktivitetstiltak/synliggjøringstiltak
 • Turruter med forventet stor bruk
 • Turruter tilknyttet holdeplass/knutepunkt for kollektiv transport
 • Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar
 • Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken (elektronisk, turpostkasser eller lignende)

Krav om rapportering

Statusrapportering til Oslo kommune innen 30. november 2018. Sluttrapportering til Oslo kommune innen 30. november 2019.

Kontaktinformasjon

E-post: 
postmottak@bym.oslo.kommune.no, med kopi til gro.koppen@bym.oslo.kommune.no.

Slik søker du tilskudd til skilting, merking og informasjon knyttet til turruter

 1. 1Fyll ut søknadsskjema

  Søknadsskjema til tilskudd til skilting, merking og informasjon knyttet til turruter i Oslo.

  Søknaden må inneholde kontaktinformasjon til søker, eventuelle samarbeidende organisasjoner, beskrivelse av tiltaket, søknadsbeløp, budsjett og finansieringsplan.

  Trenger du hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du benytte deg av merkehåndboka og tilhørende manual for turskiltprosjektet

 2. 2Legg ved relevante dokumenter
  • Oversiktskart som viser området og tiltaket
  • Enkel skiltplan på kart som viser skilter og plassering
  • 10-årig plan for drift og vedlikehold med ansvarsfordeling
  • Dersom dette foreligger før tiltaket igangsettes; grunneieravtaler for 10 år
  • Eventuell dokumentasjon på kompetanse innen merking
  • Dersom det foreligger; plan for hvordan bruken skal økes og dokumenteres

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Vi utarbeider en innstilling på fordeling av turskiltmidlene
 2. 2Vedtak fattes

  Vedtak fattes av en innstillingsgruppe bestående av representanter fra Oslo kommune (Bymiljøetaten), Gjensidigestiftelsen og en representant for friluftslivet (prosjektleder for turskiltprosjektet).

 3. 3Motta svar

  Vedtaksbrev sendes ut så snart endelig vedtak foreligger, innen 1. april 2018.

Klage

Vedtak om tildeling og avslag skal anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b og kan påklages jf. forvaltningslovens kap. 6. Klagen fremsettes for det organ som har truffet vedtaket senest 3 uker etter at klager har mottatt underretning om vedtaket.