Tilskudd til hurtigladere for varebiler

Frist for å søke 

Søknadsfristen er løpende.

Kort om tilskuddet

Gjennom ordningen gis det tilskudd til bedrifter til innkjøp og etablering av hurtigladere til elektriske varebiler. Det gis ikke tilskudd til driftskostnader. Både eiere av elektriske varebiler og aktører som benytter elektriske varebiler i sin virksomhet kan få tilskudd til hurtiglader. Tilskuddet begrenses derfor ikke til de aktørene som er eiere av varebiler, men også åpne for andre aktører som vil etablere ladere på sin eiendom som for eksempel varemottakere, samlastsentere, tilbydere av hurtiglading og energistasjoner. Tilskuddet er på maksimalt 1 000 000 kroner, begrenset til 50 prosent av kostnadene.

Retningslinjer

 • Alle bedrifter som er registrert i Brønnøysundregistrene og med adresse registrert i Oslo kan søke om tilskudd.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere og kommunale aktører kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du inngår avtale med leverandør eller igangsetter arbeidet.
 • Hver lader må ha en effekt på minimum 50 kW. 
 • Laderne skal forbeholdes bruk til varebiler, og må installeres i Oslo.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til etablering av hurtigladere for el-varebiler anses som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden og du må oppgi størrelsen på eventuell støtte. Dersom du har mottatt eller mottar annen type offentlig støtte til de samme kostnadene som søkes dekket gjennom denne ordningen, så må du også oppgi dette, inkludert type støtte og størrelsen på eventuell støtte. 
Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no
 

 

Slik søker du

 1. 1Innhent tilbud og skaff informasjon

  Du må i forkant innhente et tilbud på ladestasjonen og arbeidet du søker tilskudd til. Effekt på ladestasjonen(e) må fremkomme i tilbudet.

 2. 2Logg inn, fyll ut og send inn søknaden

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Søknader behandles fortløpende. Du får svar på søknaden kort tid etter at søknaden er sendt inn, og senest etter 14 virkedager.

  Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå kontrakter og utføre tiltaket.
   

 2. 2Send inn ferdigmelding

  Du må sende inn ferdigmelding når jobben er fullført. Denne skal inneholde sluttrapport, fakturaer for tiltaket og dokumentasjon på at fakturaene er betalt. 

  Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.

 3. 3Utbetaling

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt i søknaden.

Klage

Avslag på søknad og tildelingen av midler kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra dere mottar brev om avslag eller tildeling.
Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Kontakt

Ønsker du råd og veiledning kan du kontakt  Enøktelefonen på 22 92 14 00.
Du kan også nå oss på e-post: fondet@kli.oslo.kommune.no.