Tilskudd til drift av seniorsentrene i Bydel Nordstrand

Frist for å søke

28. februar 2021

Kort om tilskuddet

Seniorsentrene er en del av bydelens tiltakskjede for eldre. Seniorsentrene er et satsningsområde for helsefremmende og forebyggende tiltak for å sikre en bærekraftig pleie og omsorgssektor i bydelen.

Vi utlyser med dette fire tilskudd fra 01.03.2021, hvor formålet med tilskuddet er å drifte Nordstrand seniorsenter, Villa Holtet seniorsenter, Simensbråten Ekeberg seniorsenter og Nordseter gård seniorsenter.

Sentrene befinner seg på fire ulike adresser i Bydel Nordstrand. Tre av lokalene leies av drifter, ett lokale leies av bydelen og stilles til rådighet for drifter etter nærmere avtale. Alle tilskuddene er til drift av eksisterende seniorsentre og søker må vurdere om en eventuell overtakelse av driften er å anse som en virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens kapittel 16.

Beløpet som er bevilget for 2021 er totalt kr 9.250.000.

Tilskuddet innvilges for tre år av gangen med forbehold om årlig budsjettvedtak i bydelsutvalget. Beløpet kan endres ved nytt budsjettår.

Hvem kan søke?

Tilskuddet kan gis til ikke-kommersielle driftere av seniorsenter. Med dette menes aktører som ikke har profitt eller avkastning på egenkapital som formål, som arbeider for et sosialt formål for fellesskapets beste, og som reinvesterer eventuelt overskudd i aktivitet som oppfyller det sosiale formålet. Forutsatt oppfyllelse av disse vilkårene, kan drifter være organisert som aksjeselskap, stiftelse, forening, organisasjon, menighet eller annet.

Tildelingskriterier

 • søker skal være en ikke-kommersiell aktør
 • ansvar for drift av seniorsenteret, herunder arbeidsgiveransvar for egne ansatte
 • gi et tilbud som er åpent for alle seniorer i Bydel Nordstrand, tar en aktiv rolle i arbeidet med å rekruttere nye brukere samt ha en strategi for å beholde dem
 • utfylle tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner og legger til rette for godt samarbeid med øvrige tjenester i Bydel Nordstrand
 • stimulere til frivillig innsats, være faglig og administrativ ansvarlig for frivillig aktivitet tilknyttet senteret, herunder at aktiviteten er dekket av ansvars og ulykkesforsikring
 • bidra til hjelp til selvhjelp og legge til rette for tilbud om helseveiledning og fysisk aktivitet på ulike nivåer, sørger for å ivareta personer med begynnende kognitiv svikt
 • tilby matservering basert på et sunt og variert kosthold alle hverdager
 • tilby varierte aktiviteter for flere generasjoner eldre, både rettet mot yngre eldre og de eldste eldre
 • tilby transport til seniorsenteret
 • utvikle et digitalt tjenestetilbud som komplementerer fysiske tilbud, være aktiv på sosiale medier for å markedsføre eget tilbud
 • seniorsentrene skal ha åpent alle hverdager og avtale seg imellom åpningstider om sommeren slik at bydelens innbyggere alltid vil ha et åpent senter å gå til
 • drift av seniorsenter skal sikre brukermedvirkning, for eksempel i form av et brukerråd

Krav til mottaker av tilskuddet

 • etter tildeling skal det fremgå på søkerens hjemmesider at seniorsenteret er støttet av Oslo Kommune
 • eventuelt overskudd fra driften av seniorsenteret skal reinvesteres i senteret
 • krav om rapportering og innlevering av regnskap skal oppfylles
 • bydelen skal informeres dersom det inntrer omstendigheter som innebærer endringer i opplysninger gitt i søknaden

Slik søker du

 1. Finn frem dokumenter

  Søker må legge ved siste regnskap.

 2. Send inn søknad

  Send søknaden til postmottak@bns.oslo.kommune.no. Sækanden merkes med " Seniorsenter, ref. Torill Sætha".

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse

  Du vil motta bekreftelese på at vi har mottatt søknaden innen syv dager etter at den er sendt.

 2. Motta svar

  Søkanden behandles innen 14 dager etter søknadsfristen har utløpt. Du vil da motta svar.

 3. Utbetaling

  Tilskuddsmottaker må sende en skriftlig anmodning om utbetaling etter at vedtak om tilskudd er mottatt.

 4. Rapport og regnskap

  Det skal snarest mulig og senest innen 1.april året etter at det er mottatt tilskudd, sendes inn rapport som beskriver driften av seniorsenteret, samt regnskap som viser hvordan tilskuddet fra bydelen og eventuelt overskudd fra driften er brukt.

  Årsregnskap og revisors beretning bes oversendt innen 31.mars og skal senest være mottatt av bydelen innen 31.mai etter regnskapsåret.

Klage

Vedtak om tildeling av tilskudd er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages til Oslo kommunes klagenemd. Klagen skal sendes bydelen innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem til søkeren.

Klagen sendes på e-post til postmottak@bns.oslo.kommune.no. Klagen merkes «Ref. Torill Sætha».

Kontakt

Torill Sætha
E-post: torill.satha@bns.oslo.kommune.no