Tilskudd til å gjennomføre kurs for kandidater innen fagbrev på jobb

Frist for å søke

Det er ingen søknadsfrist.

Det er satt av 600 000 kroner til tiltaket hvert år i perioden 2023-2024.

Kort om tilskuddet

Avdeling for fagopplæring inviterer opplæringskontorene og lærebedriftene i Oslo, til å søke om inntil 150 000 kroner for å gjennomføre kurs for medarbeidere i lærebedriftene med kontrakt om fagbrev på jobb. Flere opplæringskontorer med bedrifter i samme lærefag kan samarbeide om kurstilbud.

Fagbrev på jobb er en ny opplæringsordning for voksne arbeidstakere som ønsker å gjennomføre opplæring fram til fag- eller svennebrev i bedriften de er ansatt i. Kandidatene må ha ett års relevant yrkeserfaring for å delta i ordningen. Avtale om fagbrev på jobb gir ufaglærte medarbeidere i lærebedriftene en mulighet til tegne en kontrakt med sin arbeidsgiver om opplæring fram til fag- eller svennebrev, uten å måtte gå over på lærlinglønn.

I mange tilfeller bør opplæringen som skjer i bedriften, suppleres med kurs i programfag for kandidatene. Kursene forbereder til eksamen som må gjennomføres før den praktiske fag- eller svenneprøven.

Se detaljer om ordningen fagbrev på jobb her

Kriterier for å søke

  • Det må være minst 10 deltakere med kontrakt om fagbrev på jobb i det aktuelle faget for å kunne søke om tilskudd til kurs.
  • Kurset må ha et innhold og omfang som gjør kandidatene kvalifiserte for teorieksamen i lærefaget som er obligatorisk før deltakerne kan gjennomføre den praktiske fag- eller svenneprøven.
  • Dere må sende inn deltakerliste til avdeling for fagopplæring før tilskuddet blir utbetalt.

Hva kan dere søke om?

Dere kan søke om inntil 150 000 kroner for å gjennomføre kurs for medarbeidere med kontrakt om fagbrev på jobb i lærebedriftene.

Slik søker dere

Send søknad direkte til fagpost.fag@osloskolen.no

Etter at dere har sendt søknaden

Dere får svar på søknaden innen tre uker.

Klage

Dere kan klage hvis dere har fått avslag på søknaden. Klagen sender dere til postmottak@osloskolen.no senest tre uker etter at dere har mottatt vedtaket om avslag.

Kontakt

For mer informasjon, ta kontakt med Avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten.