Støtte til reduksjon av utslipp fra båtvedlikehold i småbåthavner

Vedlikehold av fritidsbåter sprer miljøgifter og mikroplast i fjorden. Støtteordningen skal bidra til miljøvennlige løsninger for småbåthavnene i Oslo.

Frist for å søke

Frist for å søke er 15. mars 2023.

Kort om ordningen

Den totale rammen for støtteordningen er 1 500 000 kroner.

Formålet med støtteordningen er å minimere spredning av miljøgifter og mikroplast til Oslofjorden fra vedlikehold av fritidsbåter gjennom å:

 • bidra økonomisk til at småbåthavner og båtforeninger kan investere i løsninger som stanser utslipp av mikroplast og miljøgifter knyttet til vedlikehold av fritidsbåter
 • stimulere utviklingen av miljøvennlig infrastruktur for båthavner.
 • gjøre det enklere for småbåthavnene i Oslo å håndtere avfall fra vedlikehold uten at det medfører en vesentlig økning i medlemsavgifter.

Kriterier for å søke

 • Tiltakene skal gjennomføres innenfor grensen til Oslo kommune.
 • Med tiltak menes tidsbegrensede investeringsprosjekter som omfatter løsninger og installasjoner for å hindre spredning av mikroplast og miljøgifter. Det er mulig å søke om dekning av opptil 100% av kostnadene knyttet til tiltaket.
 • Du kan søke om tilskudd til å dekke utgifter som er direkte forbundet med det aktuelle tiltaket, herunder prosjektspesifikke lønnskostnader. Vi gir ikke tilskudd til driftskostnader og utgifter som påløper uavhengig av tiltaket du søker om tilskudd til.
 • Tiltaket du søker om støtte til skal være realisert innen ett år etter mottatt tilsagnsbrev.
 • Tildelte midler deles ut senest innen kalenderåret 2023.

Bymiljøetaten kan gjøre unntak fra krav og vilkår etter avtale.

Hvem kan motta støtte?

Småbåthavner og båtforeninger i Oslo kommune kan søke om støtte. Aktører som søker om støtte må ha eget organisasjonsnummer.

Slik søker du

 1. Last ned søknadsskjema

 2. Fyll ut søknadsskjema

  Søknaden skal beskrive hvilke tiltak båthavnen ønsker støtte til.

 3. Send inn søknadsskjema til Bymiljøetaten

  Søknadsskjema sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk eposten med «22/42957 støtte til reduksjon av utslipp fra båtvedlikehold i småbåthavner» i emnefeltet.

Etter at du har sendt søknaden

Behandling av søknader

Vi registrerer alle søknader etter hvert som vi mottar dem. Vi sender ikke bekreftelse på mottatt søknad.

Vurdering av søknad

Vi behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får midler.

Fordeling av midler til søkere gjøres ut i fra en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av hvilke tiltak som gir best måloppnåelse.

Utover en skjønnsmessig vurdering vil tilskudd tildeles ut fra en samlet vurdering av blant annet

 • tiltakets økonomi og bærekraft
 • miljømessige og samfunnsmessige hensyn

Svar på søknad

Du mottar svarbrev på e-post når søknaden er behandlet. Utbetaling kan foretas når betingelsene som er satt i tilsagnsbrevet er godtatt.

Oppfølging og kontroll

Søkere som tildeles midler skal sende inn skriftlig rapportering senest innen mars 2024. Send inn skjema for sluttrapport. Skjema for sluttrapport - Reduksjon av utslipp fra båtvedlikehold i småbåthavner (ODT).
Rapporten skal vise at tildelte midler er gått med på å realisere tiltaket det er søkt om støtte til.

Søker plikter å tilbakebetale mottatte midler dersom de ikke er brukt i henhold til formålet, krav og vilkår. For tilskudd over 200 000 kroner er det krav om revisorbekreftet regnskap.

Bymiljøetaten vil ha mulighet til å besøke småbåthavnen for å se resultatet av tiltaket.

Ved promotering og kommunikasjon skal det formidles at Oslo kommune har bidratt med støtte til tiltaket.

Klage

Ved avslag på søknaden, eller der søknaden ikke innvilges fullt ut, har søkeren rett til å klage på vedtaket. Send klagen innen tre uker etter mottatt vedtak. Send klagen til postmottak@bym.oslo.kommune.no.