Ladetilskudd til borettslag og sameier

Frist for å søke 

Du kan søke hele året.

Kort om tilskuddet

Tilskudd skal gå til oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. 

Kriterier for å søke

 • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.
 • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd. 

Retningslinjer for tilskuddsordningen

 • Tilskuddet er maksimalt 20% av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.
 • Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 1 000 000 kroner.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte p-plass.
 • Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.

Anbefalinger

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, dette kan gjøres av utfører eller et konsulentselskap. Det bør vurderes om det er behov for en plan for håndtering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no.

Slik søker du

 1. 1Fyll ut søknaden
 2. 2Legg ved dokumentasjon

  Legg ved pristilbud fra leverandør.

 3. 3Send inn søknad

  Søknaden sendes automatisk inn. 

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta svar

  Du får svar på søknaden innen 14 virkedager. Har du fått innvilget søknaden kan du sette i gang med tiltaket, det vil si akseptere tilbud, inngå arbeidskontrakter og utføre tiltaket.

 2. 2Send inn ferdigmelding via det elektroniske ferdigmeldingsskjemaet

  Ferdigmelding skal inneholde faktura for arbeidet, bekreftelse fra installatør på antall ladestasjoner som kan kobles på anlegget og at det elektriske arbeidet er utført av autorisert installatør. Lenke til ferdigmeldingsskjema finner du i tilsagnsbrevet.

 3. 3Utbetaling av tilskudd

  Etter godkjenning av kostnadene vil tilskuddet bli utbetalt til oppgitt konto.

Klage

Dersom du får avslag på din søknad om tildeling av midler kan du klage. Klagen sendes til fondet@kli.oslo.kommune.no.

Klagefrist er tre uker fra du mottar brev om avslag.

Kontaktinformasjon

Ønsker du råd og veiledning, kontakt:

Enøktelefonen: 22 92 14 00 (tirsdag, onsdag og fredag kl. 10:00–11:00 og 12:00–13:00)
E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no