Driftstilskudd til seniorsentre i Bydel Nordre Aker

Frist for å søke

25. mai 2023.

Kort om tilskuddet

Seniorsentrene er en del av bydelens tilbud til seniorer og skal være del av bydelens helsefremmende og forebyggende tiltak.

Bydel Nordre Aker utlyser med dette to driftstilskudd til seniorsentre med virkning fra 1. januar 2024, med formål om drift av seniorsenter. Dette gjelder det som i dag heter Kuben 62+ Aktivitetssenter og Tåsen seniorsenter. Søkesummen til Tåsen seniorsenter er på cirka 1 765 000 kroner. I tillegg dekker bydelen husleie og strøm for senteret. Bydelen tar forbehold om tilgjengelig leieforhold i Tåsenveien 66 for hele driftsperioden. Søkesummen til Kuben 62+ Aktivitetssenter er på cirka 2 872 000 kroner.

Tilskudd for 2024 og 2025 og 2026 vil bli regulert årlig med kommunal deflator per oktover/november.

Driftere som blir tildelt tilskudd trenger ikke å søke for 2024, 2025 og 2026, men bydelen må ta forbehold om årlig budsjettvedtak i bydelsutvalget.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til ikke-kommersielle driftere av seniorsenter i bydel. Ideelle organisasjoner herunder menigheter. Med ikke-kommersiell drifter menes en aktør som ikke har profitt eller avkastning på egenkapital som formål, som arbeider for et sosialt formål for fellesskapets beste, og som reinvesterer eventuelt overskudd i sin helhet inn i aktivitet som oppfyller det sosiale formålet. Forutsatt oppfyllelse av disse vilkårene, kan drifter være organisert som aksjeselskap, stiftelse, forening, organisasjon eller annet. Etter tildeling skal det fremgå på søkerens hjemmeside at seniorsentret er støttet av Bydel Nordre Aker.

Tildelingskriterier

Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på:

 • Drifter av seniorsenteret skal sikre brukermedvirkning i form av et brukerråd.
 • Senteret skal gi et variert tilbud av tjenester. Tjenestene og aktivitetene utvikles i samspill med bydelen og innbyggerne slik at det når nye grupper seniorer i tråd med Seniormeldingens strategi om selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo.
 • Seniorsenteret skal legge til rette for rekruttering og oppfølging av frivillige.
 • Åpent fem (5) dager i uken med aktiviteter og tilbud.
 • Kafedrift med varm og kald mat med fokus på godt kosthold og ernæring
 • Ha tilbud om hjemkjøring av mat
 • Nettverksarbeid i Helseetaten og i bydelen
 • Hår- og fotpleie
 • Språk, data og diverse kulturtilbud
 • Tiltak som har fokus på å fremme ressurser, motivasjon og mestring
 • Legge til rette for treningsgrupper sammen med bydelens fysioterapeuter og frivillige. Sørge for transport til og fra gruppene.
 • Drifter skal innenfor rammen av driftsavtale, utarbeide aktivitetsplan for senteret for kommende år. Dette skal skje på grunnlag av samarbeid med brukerrådet, og skal samordnes i henhold til bydelens budsjett.
 • Senteret skal ha egen hjemmeside og det skal utarbeides program for både vår og høst.

Forskrift om tildeling av tilskudd til drift av seniorsenter i bydel hos Lovdata

Krav til søknaden

Følgende må fremgå:

 • hvor mye det søkes om og hvorfor det er behov for midlene
 • hvordan driften av seniorsenteret vil organiseres
 • hvordan søker/organisasjonen bidrar til formålet med tilskuddsordningen, herunder hvilke tilbud senteret vil inneholde
 • anslag antall faste brukere
 • hvorvidt virksomheten mottar andre tilskudd/støte og størrelsen på denne
 • hvem som er ansvarlig for økonomi og daglig drift
 • hvordan kravet til brukermedvirkning sikres

Slik søker du

 1. Logg inn og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. Motta bekreftelse  

  Søknaden blir registrert og du får opp en kvittering. Du får også en kopi av den innsendt søknaden på e-postadressen du har oppgitt.

  Du kan også se innsendingene dine i Søknad og skjema.

 2. Få svar på søknaden

  Tilskudd innvilges ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på tilskuddsordningens formål, og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

 3. Utbetaling

  Tilskuddsmottaker må sende skriftlig anmodning om utbetaling etter at vedtak om tilskudd er mottatt. Tilskuddet bortfaller dersom det ikke er anmodet om utbetaling innen 31. desember samme år som tilskuddet gjelder for i henhold til fattet vedtak.

 4. Rapport og regnskap

  Det skal snarest mulig, og senest innen 1. april året etter at det er mottatt tilskudd, sendes inn rapport som beskriver driften av seniorsenteret, samt regnskap som viser hvordan tilskuddet fra bydel og eventuelt overskudd fra driften er brukt. Denne dokumentasjonen skal være undertegnet av leder for virksomheten, samt ytterligere en person.

  Rapporten og regnskapet skal i tillegg følge regnskapsloven, bokføringsforskriften og de til enhver tid overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune.

  Årsregnskap og revisors beretning bes oversendes innen 31. mars og skal senest være mottatt av kommunen innen 31. mai etter regnskapsåret.

  Kontakt

  Ved spørsmål, ta kontakt med Karine Odner på e-post:

  karine.odner@bna.oslo.kommune.no

Klage

Tilskuddsmottaker må sende skriftlig anmodning om utbetaling etter at vedtak om tilskudd er mottatt. Tilskuddet bortfaller dersom det ikke er anmodet om utbetaling innen 31. desember samme år som tilskuddet gjelder for i henhold til fattet vedtak.

Klagen sendes til postmottak i bydelen, e-post: postmottak@bna.oslo.kommune.no.