Driftstilskudd til seniorsenter i Bydel St. Hanshaugen

Frist for å søke

18. desember 2020.

Kort om tilskuddet

Seniorsentrene er en del av bydelens tiltakskjede for eldre. Seniorsentret er et satsningsområde for et helsefremmende og forebyggende tiltak og for å få en bærekraftig pleie- og omsorgssektor.

Bydel St. Hanshaugen utlyser med dette et driftstilskudd til seniorsenter fra 01.01.2021, med formål om drift av seniorsenter. Beløpet som er satt av for 2021 er totalt på kr. 4.782 400,-Det tas forbehold om bydelsutvalgets budsjettvedtak 15. desember 2020. 

Når det er tilskudd til drift av et eksisterende seniorsenter som lyses ut, må søker vurdere om overtakelse av driften av seniorsenteret er å anse som en virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljøloven kapittel 16.

Tilskuddet deles ut for to år av gangen med forbehold om årlige budsjettvedtak i Bydelsutvalget.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til ikke-kommersielle driftere av seniorsenter i bydel. Ideelle organisasjoner herunder menigheter. Med ikke-kommersiell drifter menes en aktør som ikke har profitt eller avkastning på egenkapital som formål, som arbeider for et sosialt formål for fellesskapets beste, og som reinvesterer eventuelt overskudd i aktivitet som oppfyller det sosiale formålet. Forutsatt oppfyllelse av disse vilkårene, kan drifter være organisert som aksjeselskap, stiftelse, forening, organisasjon eller annet. Etter tildeling skal det fremgå på søkerens hjemmeside at seniorsentret er støttet av Bydel St. Hanshaugen.

Tildelingskriterier

Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på:

 • Drifter av seniorsenteret skal sikre brukermedvirkning i form av et brukerråd.
 • Senteret skal gi et variert tilbud av tjenester. Tjenestene og aktivitetene utvikles i samspill med bydelen og innbyggerne slik at det når nye grupper eldre i tråd med Seniormeldingens strategi om selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo.
 • Partene skal i fellesskap legge til rette for at frivillige medarbeidere rekrutteres og følges opp, arbeide for gode systemer for kvalitetsutvikling, og gjennomføre brukerundersøkelse
 • Åpent fem (5) dager i uken med aktiviteter
 • Kafedrift med varm og kald mat med fokus på godt kosthold og ernæring
 • Hjemkjøring av varme måltider til hjemmeboende
 • Følgetjeneste
 • Nettverksarbeid
 • Helsefaglig råd og veiledning
 • Brukere skal ha tilgang til vaskemaskin og tørketrommel
 • Hår- og fotpleie
 • Bibliotektjenester og andre kulturtilbud
 • Tiltak som har fokus på å fremme ressurser, motivasjon, mestring og trening
 • Utvikle bruk av digitalisering i samarbeid med innbyggerne
 • Drifter skal innenfor rammen av driftsavtale, utarbeide aktivitetsplan for senteret for kommende år.  Dette skal skje på grunnlag av samarbeid med brukerrådet, og skal samordnes etter bydelens behov.

Forskrift om tildeling av tilskudd til drift av seniorsenter i bydel (PDF)

Krav til søknaden

Følgende må fremgå:

 • hvor mye det søkes om og hvorfor det er behov for midlene
 • hvordan driften av seniorsenteret vil organiseres
 • hvordan søker/organisasjonen bidrar til formåle med tilskuddsordningen, herunder hvilke tilbud senteret vil inneholde
 • anslag antall faste brukere
 • hvorvidt virksomheten mottar andre tilskudd/støte og størrelsen på denne
 • hvem som er ansvarlig for økonomi og daglig drift
 • hvordan kravet til brukermedvirkning sikres

Slik søker du

 1. 1Logg inn og send inn søknad

Etter at du har sendt søknaden

 1. 1Motta bekreftelse

  Søknaden blir registrert og du får opp en kvittering. Du får også en kopi av den innsendt søknaden på e-postadressen du har oppgitt. 

  Du kan også se innsendingene dine i meldingsboksen på Min side.

 2. 2Få svar på søknaden

  Alle får svar på søknaden i løpet av tre uker. Tilskudd innvilges ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på tilskuddsordningens formål, og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

 3. 3Utbetaling

  Tilskuddsmottaker må sende skriftlig anmodning om utbetaling etter at vedtak om tilskudd er mottatt. Tilskuddet bortfaller dersom det ikke er anmodet om utbetaling innen 31. desember samme år som tilskuddet gjelder for i henhold til fattet vedtak.

 4. 4Rapport og regnskap

  Det skal snarest mulig, og senest innen 1. april året etter at det er mottatt tilskudd, sendes inn rapport som beskriver driften av seniorsenteret, samt regnskap som viser hvordan tilskuddet fra bydel og eventuelt overskudd fra driften er brukt. Denne dokumentasjonen skal være undertegnet av leder for virksomheten, samt ytterligere en person.

  Rapporten og regnskapet skal i tillegg følge regnskapsloven, bokføringsforskriften og de til enhver tid overordnede regler for tilskuddsordninger i Oslo kommune.

  Årsregnskap og revisors beretning bes oversendes innen 31. mars og skal senest være mottatt av kommunen innen 31. mai etter regnskapsåret.

Klage

Tilskuddsmottaker må sende skriftlig anmodning om utbetaling etter at vedtak om tilskudd er mottatt. Tilskuddet bortfaller dersom det ikke er anmodet om utbetaling innen 31. desember samme år som tilskuddet gjelder for i henhold til fattet vedtak.

Klagen sendes til postmottak i bydelen, e-post: postmottak@bsh.oslo.kommune.no.