Reisemiddelfordeling på daglige reiser

Over to av tre reiser som gjennomføres i Oslo er miljøvennlig – det vil si til fots, med kollektivtransport eller med sykkel.

Andelen som reiser med bil har de siste årene falt, mens kollektivtransportandelen og andelen som går har økt. De fleste barn i grunnskolen i Oslo går til og fra skolen. Kun 7 prosent blir kjørt i bil, mens 9 prosent reiser kollektivt.

Se graf som viser reisemiddelfordelingen i Oslo (PDF 0,1 MB).

To av tre reiser i Oslo er miljøvennlig

I 2019 foregikk over 27 prosent av Osloinnbyggernes daglige reiser til fots, 37 prosent brukte kollektivtransport og 6 prosent brukte sykkel. Samme år var bilandelen på 29 prosent.
Se statistikk over daglige reiser

Oslo har hatt en kraftig befolkningsvekst de siste årene, og veksten er ventet å fortsette. Det er et mål for Oslo kommune at reiser med kollektivtransport, til fots og med sykkel skal fortsette å øke i de kommende årene. Det er også verdt å merke seg at bilandelen i denne statistikken ikke skiller mellom vanlige biler og elbiler.

Oslo har verdens største elbilpark i forhold til innbyggertallet. En økende andel av biltrafikken er derfor mer miljøvennlig enn tidligere.

De fleste barn går til skolen

De aller fleste barn i Oslo, 79 prosent, går til skolen. 9 prosent reiser med kollektivtransport, mens andelen som blir kjørt med bil ligger på 7 prosent. Noen av barna som ikke går til skolen går hjem fra skolen (4 prosent). Til sammen går 83 prosent av barna hjem fra skolen.

Se statistikk om barns reiser til skolen

Flere barn i Oslo går til skolen enn i Akershus (44 prosent) og Buskerud (47 prosent). Det er vanskelig å sammenligne disse tallene med tall fra tidligere undersøkelser, men det tyder på at det ikke har vært noen stor endring i hvordan barna i Oslo reiser til og fra skolen de siste 10 årene. 

Barn ønsker å sykle

Når barna blir spurt om hvordan de ønsker å reise til og fra skolen er det mange av de barna som går som sier de ønsker å reise annerledes. Særlig ønsker de å sykle.

Et flertall av elevene (53 prosent) oppga at de brukte mellom 5 og 15 minutter på skoleveien denne morgen, mens rundt en tredjedel oppga å ha brukt mindre enn fem minutter. 

Foreldre er redd for trafikken - barna for fremmede

Hele 60 prosent av foreldrene var veldig eller ganske bekymret for at barnet skulle bli skadet i en trafikkulykke når det krysset veien. Bare 20 prosent av barna var bekymret for dette. Barna føler seg stort sett trygge. Det de var mest redd for var fremmede (43 prosent). Barn og foreldre er mer utrygge i Oslo enn i Buskerud og Akershus, særlig i indre by.
Tallene er hentet fra Transportøkonomisk institutt sin undersøkelse i 2010; rapport 1139/2011: Barns daglige reiser i Oslo, Akershus og Buskerud