Reisemiddelfordeling på daglige reiser

To av tre reiser som gjennomføres i Oslo er miljøvennlige – det vil si til fots, med kollektivtransport eller med sykkel.

Fordeling på type reisemidler for daglige reiser i Oslo

Kollektivtransportandelen har økt i 2022 sammenlignet med 2021, mens gangeandelen har minket i løpet av året. I 2022 foregikk 32 prosent av Osloinnbyggernes daglige reiser til fots, 31 prosent brukte kollektivtransport og 6 prosent brukte sykkel. Samme år var bilandelen på 29 prosent.

Oslo kommunes statistikkbank

Se tallgrunnlaget for statistikk om daglige reiser i Statistikkbanken