Kommunal økonomi og forvaltning

Oslo kommunes økonomi

Oslo kommune hadde i 2018 i alt 43,9 milliarder kroner i frie inntekter, hvorav 33,6 milliarder kroner skrev seg fra inntekts- og formueskatt og 10,4 milliarder kroner fra rammetilskudd fra staten. Rammetilskuddet fra staten har de siste 5 årene vært omtrent uforandret og utgjør 23,6 prosent av frie inn­tek­ter. Til sammenlikning utgjorde andelen av rammetilskudd fra staten på landsbasis i gjennomsnitt 45,7 prosent av frie inntekter.

Oslo kommunes brutto driftsutgifter var i 2018 57,2 milliarder kroner, justert for internt kjøp og salg. Drift av de kommunale foretakene er ikke tatt med, men utgiftene i form av kjøp fra disse foretakene er med i den enkelte virksomhets driftsutgifter.

Av kommunens brutto driftsutgifter gikk 25,4 prosent til skole i 2018, hvorav 19,1 prosent til grunnskolen. Utgifter til pleie og omsorg utgjorde 22,3 prosent, til barnehagene 13,2 prosent og til sosialtjenester og barnevern 11,5 prosent.

Kommunen har også inntekter innenfor de ulike tjenesteområder i form av egenbetaling, avgifter og øremerkede tilskudd. Totalt utgjorde disse inntektene 11 milliarder kroner i 2018.

Bydelenes netto driftsutgifter var i alt 21,8 milliarder kroner i 2018. Dette utgjør kr 32 098 per innbygger, varierende fra kr 24 024 i Bydel Frogner til kr 42 455 i Bydel Grorud. 

Se flere tall i statistikkbanken