Sosialtjenestestatistikk

Sosiale tjenester skal arbeide for å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og forebygge sosiale problemer.

Tjenesten skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse, og kan bistå den enkelte med råd, veiledning og praktisk bistand, boligtiltak, aktiviserings- og kvalifiseringstiltak, bistand i forbindelse med rusmisbruk, og økonomisk sosialhjelp.

Hjelpen skal medvirke til at den enkelte i størst mulig grad blir selvhjulpen. Store deler av sosiale tjenester er i Oslo organisert som en del av NAV-kontorene i bydelene.

Nøkkeltall for sosialtjenesten
Noen nøkkeltall for sosialtjenesten i Oslo-budsjettet2015201620172018
Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp19 16819 62720 37520 401
Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet2 6022 5172 3592 398
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år4,13,64,34,2
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år3,64,04,03,8
Gjennomsnittlig brutto utbetalt stønad til sosialhjelp pr mottaker (bidrag + lån)64 15765 36567 40767 928
Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp (måneder)6,05,46,46,4
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer48,543,252,052,0

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær ytelse som gis når alle andre muligheter er prøvd. I perioden fra 2009 til 2012 var det en jevn nedgang i antall mottakere. Deretter har antall mottakere økt hvert år frem til 2018. Økningen i antall mottakere har imidlertid vært avtakende de siste årene. Økningen fra 2016 til 2017 var på 3,8 prosent, mens økningen fra 2017 til 2018 var på 0,1 prosent.

Brutto utbetalt beløp per mottaker har økt gjennom hele perioden fra 2012 til 2018. Økningen var spesielt sterk fra 2012 til 2013 med en vekst på 8 prosent. Også her har vekstraten blitt lavere i de senere år, brutto utbetalt beløp økte med 3,1 prosent fra 2016 til 2017 og med 0,8 prosent fra 2017 til 2018.

Sett i forhold til befolkningen er det i 2018 færre mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18-24 år enn i aldergruppen 25-66 år. Over tid har gjennomsnittlig stønadslengde økt, fra 5,7 måneder i 2012 til 6,4 måneder i 2018.

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad er et heltids, arbeidsrettet program for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og som står uten eller har svært begrensede rettigheter til ytelser i folketrygden. Programmet kan vare i inntil 2 år. Totalt hadde om lag 2400 personer deltatt i programmet løpet av 2018. Det har vært en svak nedgang i antall deltakere i hele perioden fra 2012 til 2018. Ved utgangen av 2018 var det 1525 deltaker i kvalifiseringsprogrammet.

I løpet av 2018 var det om lag 860 deltakere som fullførte eller avsluttet sitt program planmessig, snaut 70 som droppet ut og om lag 20 som flyttet ut av kommunen. Resultatene av programmet framkommer av tabellen nedenfor, som viser at om lag 63 prosent av de som fullførte programmet i 2018 gikk til arbeid eller utdanning. Dette er noe lavere enn gjennomsnittet for alle 10 kommuner som er med i ASSS-nettverket.

Tabellen nedenfor viser noen størrelser fra ASSS-nettverket for sosialtjenesten:
(ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner)

Indikatorer for sosialtjenesten
ASSS - noen indikatorer for sosialtjenestenOsloSnitt ASSSLaveste verdi ASSSHøyeste verdi ASSS
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten* pr innbygger 18-66 år7667605236577667
Andel sosialhjelpsmottakere 25-66 år i forhold til innbyggere 25-66 år4,24,02,74,4
Andel sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til innbyggere 18-24 år3,84,72,86,6
Brutto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp pr mottaker67 92858 77343 96167 928
Andel deltakere som gikk til arbeid/utdanning etter fullført KVP63665379

* Sosialtjenesten omfatter i denne sammenhengen Kostra-kategoriene F242, 243, 273, 276 og 281

Driftsutgifter til sosialtjenesten

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 18-66 år er høyere i Oslo enn i de øvrige ASSS-kommunene. I tillegg til råd, veiledning, oppfølging og forebygging, og utgifter til økonomisk sosialhjelp, omfatter sosiale tjenester i denne sammenhengen også utgifter til rusomsorg, kvalifiseringsprogrammet og andre arbeidsrettede tiltak i kommunal regi.

Det høye nivået må sees i sammenheng med at Oslo har det klart høyest beregnede utgiftsbehovet for sosialtjenesten per innbygger i statens inntektssystem for kommunene, der Oslo ligger på 145 prosent av landsgjennomsnittet, mens ASSS-kommunene samlet ligger på 120 prosent.

Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år i forhold til alle innbyggere i samme aldersgruppe er den nest laveste blant ASSS-kommunene, og gjenspeiler mål om å unngå at ungdom blir mottakere av økonomisk sosialhjelp, og at de i stedet får hjelp til å skaffe arbeid eller fortsette skolegang.

Oslo har klart høyere gjennomsnittlig brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp pr mottaker enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Dette utgiftsnivået avhenger av flere forhold, inkludert gjennomsnittlig stønadslengde, husstandsstørrelsen og kostnadsnivået lokalt. Oslo har imidlertid noe lavere vekst i gjennomsnittlig utbetaling per mottaker med en økning på 0,8 prosent fra 2017 til 2018. Til sammenligning var gjennomsnittlig økning for ASSS-kommunene på 3,4 prosent i denne perioden.

Du finner flere tall i statistikkbanken.