Befolkningens landbakgrunn

Ved inngangen til 2018 bodde det 222 843 personer med en annen landbakgrunn enn norsk i Oslo. Denne gruppen består per definisjon av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og omtales som innvandrerbefolkningen.

Innvandrerbefolkningen utgjorde på dette tidspunktet 33,1 prosent av byens folkemengde. For ti år tilbake, ved inngangen til 2004, utgjorde innvandrerbefolkningen 22 prosent av folkemengden. En stor del av Oslos befolkningsvekst de siste årene skyldes innvandring, og da spesielt en økning i arbeidsinnvandringen.

Ved inngangen til 2018 utgjorde personer med bakgrunn fra Asia 40,1 prosent av byens innvandrerbefolkning, mens 17,8 prosent hadde afrikansk bakgrunn. Personer med europeisk landbakgrunn (utenom norsk) utgjorde 37,4 prosent av innvandrerbefolkningen.

Enkeltlandene som er sterkest representert i innvandrerbefolkningen ved inngangen til 2018 er:

  • Pakistan: 22 891 personer
  • Polen: 16 405 personer
  • Somalia: 15 608 personer
  • Sverige: 12 523 personer

Litt over 54 000, eller vel en fjerdedel av innvandrerbefolkningen, er født i Norge av to innvandrerforeldre. Resten, nesten 169 000, har selv innvandret. Av disse har nesten 68 000 innvandret til Norge etter 2009. Denne gruppen, med botid i Norge på 7 år eller mindre, utgjør 30,5 prosent av byens innvandrerbefolkning. 

Innvandrerbefolkningen er ujevnt fordelt i byen. I bydelene Stovner, Alna og Søndre Nordstrand har noe over halvparten av befolkningen innvandrerbakgrunn. Bydelene med lavest andel med innvandrerbakgrunn er Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand, alle med andel på vel 17 prosent.

Se statistikk over befolkning etter landbakgrunn