Befolkning

Folkemengde og endringer

Per 1.1.2020 bodde det 693 494 innbyggere i Oslo. Folkemengden i Oslo økte med totalt 12 420 innbyggere gjennom året, hvilket var betydelige høyere enn 2018-veksten på 7 598.

Av alle år etter årtusenskiftet hadde 2019 den fjerde høyeste befolkningsveksten, etter 2008, 2011 og 2014. Oslo hadde i 2019 den høyeste befolkningsveksten av landets fylker, og sto alene for 32 prosent av befolkningsveksten i landet.

Befolkningsendringer i Oslo. 2014-2019
201420152016201720182019
Folketallet ved inngangen av året634463647676658390666759673469681071
Fødte10154989910042954893099343
Døde395640424038395238943791
Fødselsoverskudd619858576004559654155552
Innvandring157731510013044129831246312955
Utvandring8686104669802950388896843
Innflytting, innenlandsk295903156030604308833140432930
Fraflytting, innenlandsk294883126731445332593276432150
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring718949272401110422146892
Netto innvandring708746343242348035746112
Netto innflytting, innenlandsk 102293-841-2376-1360780
Folketilvekst132131071483676709759812420
Folketallet ved utg. av året647676658390666757673469681067693491

Rekordhøy innflytting fra resten av landet og kunstig lav utvandring

Det er i flyttetallene man finner hovedårsaken til den økte befolkningsveksten. Til sammen økte den samlede nettoinnflyttingen til Oslo fra 2 214 i 2018 til 6 892 i 2019. Både nettoinnvandringen og den innenlandske nettoinnflyttingen bidro til økningen, mens fødselsoverskuddet (fødte minus døde) var omtrent på samme nivå som de to foregående årene.

Nettoinnvandringen til Oslo økte fra litt under 3 600 i 2018 til over 6 100 i 2019. Økningen i nettoinnvandringen er imidlertid godt hjulpet av kunstig lave utvandringstall i 2019 som følge av midlertidig stans i utvandringsvedtak fra folkeregisteret (les mer hos SSB.no).

I motsetning til de tre foregående årene endte den innenlandske nettoinnflyttingen til Oslo i 2019 med et innflyttingsoverskudd, nærmere bestemt på 780. Differansen mellom 2018 og 2019 tilsvarer en økning i den innenlandske netto innflyttingen på 2 140. Både høyere innflytting og lavere utflytting bidro til dette. Den innenlandske innflyttingen i 2019 på 32 930 innflyttinger er den høyeste innenlandske innflyttingen Oslo noensinne har hatt.

Få fødte og få døde

Det ble født 9 343 barn i Oslo i 2019, hvilket var kun 34 flere fødte enn i 2018. Sett i forhold til antall kvinner i fødedyktig alder tyder dette på at 2019 var nok et år med historisk sett meget lav fruktbarhet. 

Antallet døde i 2019 på 3 791 personer var 103 færre enn året før. Antall fødte fratrukket antall døde gav et fødselsoverskudd på tilsammen 5 552 innbyggere gjennom året. Til tross for lav fruktbarhet, føyer året seg inn i lengre periode med stabilt høyt fødselsoverskudd. Vi må tilbake til 2007 for å finne et år hvor den naturlige tilveksten var på under 5 000 i året. 

Oslo vokser mest

Oslo hadde i 2019 den høyeste befolkningsveksten av landets fylker. Oslo sto alene for 32 prosent av landets befolkningsvekst, Oslo og Akershus tilsammen sto for 55 prosent av landets vekst, mens Oslo og Viken sto for 67 prosent av befolkningsveksten nasjonalt. 

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Videre lesning

For mer statistikk om befolkningsutvikling, se statistikkbanken:
Folkemengde
Fødte
Døde
Flytting

NB! Mer detaljert statistikk om befolkningsendringer i 2019 vil bli tilgjengelig i statistikkbanken først i løpet av våren 2020.