Folkemengde og endringer

Per 1. januar 2022 bodde det 699 827 innbyggere i Oslo.

Økning av folkemengde i 2021

Gjennom 2021 økte folkemengden i Oslo med totalt 2 817 innbyggere. Dette var 700 lavere enn befolkningsveksten i 2020, og den laveste årlige veksten i Oslo siden 2000.

Det var i hovedsak kraftig utflytting til andre kommuner som gjorde at 2021 ble et år med uvanlig lav befolkningsvekst. Det samlede flyttetapet for Oslo på 2 878 var det kraftigste flyttetapet siden 1974. Fødselsoverskuddet på over 5 500 gjorde at byens folkemengde likevel økte.

Kraftig vekst i kommuner rundt Oslo

For landet som helhet var befolkningsveksten i 2021 på 33 901 innbyggere, hvilket var betydelig høyere enn i 2020, da på i underkant av 24 000 innbyggere. Dette tyder på at veksten i andre deler av landet har tatt seg opp raskere etter pandemien enn i Oslo. Mange av kommunene omkring Oslo hadde en kraftig økning i befolkningsveksten i 2021 sammenlignet med 2020. De fem kommunene som utgjør Nedre Romerike hadde til sammen en befolkningsvekst i 2021 på 5 045 innbyggere, over 2 000 flere enn året før. Til sammen hadde kommunene som tidligere utgjorde hele Akershus fylke, en befolkningsvekst i 2021 på 11 881 innbyggere.

Rekordhøy utflytting

Den innenlandske utflyttingen fra Oslo i 2021 var rekordhøy. I løpet av 2021 ble det gjort 39 942 utflyttinger fra Oslo til andre kommuner, nesten 4 000 flere enn i 2020 og nesten 8 000 flere enn i 2019. Utflyttingen fra Oslo til andre kommuner har økt og økt, kvartal for kvartal, de to siste årene. Men i 4. kvartal i 2021 fikk vi for første gang på to år, et kvartal som viste lavere utflytting enn tilsvarende kvartal det foregående året.

I tillegg til rekordhøy utflytting var det også flere enn noensinne som flyttet motsatt vei, altså til Oslo fra andre kommuner. I alt ble det gjort 33 455 innflyttinger i 2021 til Oslo fra andre kommuner. Dette var så vidt høyere enn 2020-tallene, men nesten 1 600 over gjennomsnittet for de foregående fem årene.

Til sammen gav dette en samlet innenlands netto innflytting på -6 487 innbyggere, som var det kraftigste flyttetapet innenlands som er registrert for Oslo. Flyttetapet i 2020, på 2 758 innbyggere, var også rekordhøyt, men er likevel lavt sammenlignet med 2021.

Betydelig økning i antall innvandringer

Det kraftige flyttetapet innenlands i 2021 ble delvis veid opp av økt innvandring.
Oslo hadde i 2021 en netto innvandring på 3 609 personer. Dette var betydelig over 2020-nivået, på 950 personer, og så vidt høyere enn gjennomsnittet de foregående fem årene, på 3 472 personer.

Økningen i nettoinnvandringen i 2021 skyldtes flere innvandringer til Oslo, ikke færre utvandringer. I 2021 innvandret 11 707 personer til Oslo, nesten 3 000 flere enn i 2020, men fortsatt noe lavere enn de foregående årene. Utvandringen på 8 098 var på sin side rundt 300 høyere enn antall utvandringer i 2020, men omtrent 500 under gjennomsnittet for de foregående fem årene.
Det høyeste antall fødte på fem år

Det ble født 9 563 barn i Oslo i 2021, hvilket var 364 flere fødte enn i 2020, og 75 flere enn gjennomsnittet foregående fem år. Det var samtidig det høyeste antall fødte siden 2016. Den nedadgående trenden i fruktbarheten som har pågått siden 2010 ble dermed brutt i 2021.
Antallet døde i 2021 på 4 030 personer var 162 flere enn året før, og 121 flere enn gjennomsnittet foregående fem år. Antall fødte fratrukket antall døde gav et fødselsoverskudd på tilsammen 5 533 innbyggere gjennom året. Dette var 202 høyere enn fjorårets fødselsoverskudd og 47 lavere enn gjennomsnittet for foregående fem år. 2021 føyer seg med det inn i en lengre periode med stabilt høyt fødselsoverskudd. Det er nå over tretten år siden fødselsoverskuddet i Oslo var under 5 000 i året.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Befolkningsendringer i Oslo. 2019-2021
201920202021Gjennomsnitt foregående 5 år
Folketallet ved inng. av året681071693494697010
Fødte9343919995639488
Døde3791386840303909
Fødselsoverskudd5552533155335580
Innvandring1295587301170712035
Utvandring6843778080988563
Innflytting, innenlandsk32930333183345531828
Fraflytting, innenlandsk32150360763994233139
Nettoinnflytting, i alt6892-1808-28782161
Netto innvandring611295036093472
Netto innflytting, innenlandsk 780-2758-6487-1311
Folketilvekst12420351628177722
Folketallet ved utg. av året693491697010699827

For mer statistikk om befolkningsutvikling, se statistikkbanken: