Folkemengde og endringer

Per 1. januar 2021 bodde det 697 010 innbyggere i Oslo. Gjennom 2020 økte folkemengden i Oslo med totalt 3 516 innbyggere. Dette var den laveste årlige befolkningsveksten i Oslo siden 2000. Den lave befolkningsveksten må sees i lys av koronatiltakene.

Befolkningsutviklingen i Oslo svinger normalt mye gjennom året, og i 2020 hadde Oslo befolkningsnedgang i både 2. kvartal og 4. kvartal. Vi må tilbake til 2001 for finne forrige gang Oslo hadde et kvartal med befolkningsnedgang. 

Antall innvandringer til Oslo i 2020 var på sitt laveste siden 2004. Det er også verdt å merke seg en betydelig økt utflytting fra Oslo til andre kommuner. Det samlede flyttetapet for Oslo på 1 808 er det kraftigste flyttetapet siden 1980. Fødselsoverskuddet på over 5 300 gjør at byens folkemengde likevel økte gjennom 2020.

For hele landet var befolkningsveksten i 2020 på snaut 24 000, den laveste siden 2001. Oslo hadde den nest høyeste befolkningsveksten av fylkene, men likevel langt lavere enn Viken som hadde en vekst på over 11 000.

Færre innvandringer og flere utflyttinger til andre kommuner

Oslo hadde i 2020 en netto innvandring på 950, og en innenlands netto innflytting på 
-2 758 personer. Den samlede nettoinnflyttingen for Oslo i 2020 ble dermed på 
-1 808 personer, hele 8 700 lavere enn i 2019.

Den lave nettoinnvandringen i 2020 skyldtes i hovedsak nedgang i antall innvandringer til Oslo. Innvandringen til Oslo sank fra 12 955 innvandringer i 2019 til 8 730 i 2020. Vi må regne med at koronatiltak, som f.eks. karantene ved bevegelse over landegrenser, har hatt mye å si for nedgangen.

Når det gjelder antall utvandringer fra Oslo viste statistikken at det økte noe i 2020 sammenlignet med året før, fra 6 843 utvandringer i 2019 til 7 780 i 2020. Utvandringstallene i 2019 var imidlertid unaturlig lave som følge av midlertidig stans i utvandringsvedtak fra folkeregisteret, mens 2020 tallene har blitt påvirket i motsatt retning som følge av opphenting etter stansen i 2019. Det er med andre ord grunn til å være ekstra forsiktig med å tolke utviklingen i utvandringstallene.

Covid-19-pandemien ser ikke ut til å ha lagt noen demper på den innenlandske flyttingen. Bak den innenlandske nettoinnflyttingen på -2 758 personer skjuler det seg rekordhøy flytteaktivitet, både til og fra Oslo. Spesielt var økningen i utflytting fra Oslo bemerkelsesverdig høy. Det kan spekuleres i om økningen i utflytting også er koronarelatert. Deler av arbeidsmarkedet i Oslo har blitt hardt rammet av koronatiltak, noe som kan tenkes å ha bidratt til økt utflytting.

I løpet av 2020 ble det gjort 36 076 utflyttinger fra Oslo til andre kommuner, nesten 4 000 flere enn i 2019 og snaut 3 000 flere enn 2017, som var forrige rekordår. Økningen i utflytting var spesielt kraftig andre halvår i 2020. Samtidig var det flere enn noensinne som flyttet motsatt vei, altså til Oslo fra andre kommuner. I alt ble det gjort 33 318 innenlandske innflyttinger til Oslo i 2020. Dette var snaut 400 over 

Laveste antall fødte siden 2005

Det ble født 9 199 barn i Oslo i 2020, hvilket var 144 færre fødte enn i 2019, og 429 færre enn gjennomsnittet foregående fem år. Det var det laveste antall fødte siden 2005. Sett i forhold til veksten i antall kvinner i fødedyktig alder tyder dette på at 2020 føyer seg inn i den nedadgående trenden i fruktbarheten som har pågått siden 2010.

Antall fødte fratrukket antall døde gav et fødselsoverskudd på tilsammen 5 331 innbyggere gjennom året. Dette var 181 lavere enn fjorårets fødselsoverskudd og 354 lavere enn gjennomsnittet for foregående fem år. Til tross for en liten nedgang føyer 2020 seg inn i en lengre periode med stabilt høyt fødselsoverskudd. Det er nå over tolv år siden fødselsoverskuddet i Oslo var under 5 000 i året.

Befolkningsendringer i Oslo 2014-2019
201520162017201820192020
Folketallet ved inngangen av året647676658390666759673469681071693494
Fødte9899100429548930993439199
Døde404240383952389437913868
Fødselsoverskudd585760045596541555525331
Innvandring15100130441298312463129558730
Utvandring1046698029503888968437780
Innflytting, innenlandsk315603060430883314043293033318
Fraflytting, innenlandsk312673144533259327643215036076
Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring49272401110422146892-1808
Netto innvandring46343242348035746112950
Netto innflytting, innenlandsk 293-841-2376-1360780-2758
Folketilvekst10714836767097598124203516
Folketallet ved utg. av året658390666757673469681067693491697010

 

Videre lesning

For mer statistikk om befolkningsutvikling, se statistikkbanken:
Folkemengde
Fødte
Døde
Flytting