Langøyene – opprydding

Sikring på Langøyene

  • Langøyene i Oslofjorden var avfallsdeponi 1908-1948
  • Avfall kom til syne på gressletta sommeren 2013
  • Våren 2020 ble øya midlertidig stengt for å miljøsikre deponiet
  • Langøyene åpnet midlertidig med nye fasiliteter 1. juli 2021
  • Resterende tiltak gjennomføres fra september 2021 og øya er stengt mens disse arbeidene pågår
  • I 2022 vil alle arbeider og fasiliteter være ferdig og øya åpnes igjen

Langøyene er stengt

Øya var åpent for publikum fra 1. juli til 15. august 2021, men ble så stengt ned igjen. Dette for å ferdigstille arbeidet på øya. Arbeidet skal etter planen være ferdig til begynnelsen av 2022 og vil da overleveres igjen til Bymiljøetaten som er forvalter.

Telting og overnatting:
Bymiljøetaten har forvaltningsansvaret for Langøyene. Eventuelle spørsmål om telting og overnatting må rettes til Bymiljøetaten.

Hva gjør vi på Langøyene? 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har fått ansvaret for å sikre det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene. Prosjektet skal sørge for at miljøgifter ikke lekker ut i og forurenser Oslofjorden, og er samtidig et miljøtiltak som vil sikre muligheten for bruk av Langøyene i et fremtidig perspektiv.

Øya er en byggeplass når mesteparten av tiltakene gjennomføres. Hele øya ble derfor stengt av våren 2020 og var ikke tilgjengelig for publikum før åpningsdatoen 1. juli 2021. Publikum hadde tilgang til øya i løpet av sommermånedene, men Langøyene ble stengt ned igjen i midten av uagust slik at resterende arbeider kan ferdigstilles.

Oslo kommune har totalt bevilget 512,5 mill. til å sikre det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene.

Miljøtildekkingen foregår ved å tilføre nye, rene masser tilsvarende totalt ca. 550.000 tonn, erosjonssikring i sjø, samt å innkapsle avfallet med et tett toppdekke på land (bentonittmembran). Forurenset sjøbunn rundt deponiet skal også tildekkes og sandstrand i sør reetableres.

Det er bydt en ny kai som imøtekommer kravene for Ruters nye, elektriske ferger. Nytt vann- og avløpssystem gjør det mulig å tilrettelegge tappekilder på øya som gir publikum tilgang til rent drikkevann, noe man ikke hadde tidligere. I tillegg etableres også ny, elektrisk infrastruktur. Moderne toalettbygg sto ferdig til åpning 1. juli. Flere av toalettene vil ha dusj. I tilkobling til den nye stranda bygges det nå en HC-rampe og badebinge som vil være klar til badesesongen i 2022. I tillegg kommer fasiliteter som blant annet dobbel volleyballbane, støttemur med sittefunksjon like ved den nye sandstranda, ny vegetasjon og turveier.

Bakgrunn og historikk

Opprinnelig var Langøyene to frittstående øyer; Nordre og Søndre Langøy. I 1900 hadde Oslo, som da het Kristiania, behov for en ny søppelplass. I 1902 kjøpte Oslo kommune Langøyene av Nesodden kommune med sikte på å etablere et avfallsdeponi i det langstrakte sundet mellom de to øyene. Deponiet var aktivt i bruk fra 1908 og fram til 1948. I denne perioden ble det levert både husholdningsavfall og næringsavfall til deponiet.

Etter krigen startet Oslo kommune planleggingen med å ta i bruk Langøyene som et friluftsområde. Planering, gresslegging og sandfylling av badestrand ble gradvis utført. Siden har øya vært populær blant teltere og badegjester. Det tidligere deponiet på Langøyene ble avsluttet på en tid uten dagens kunnskap om hvordan best sikre et avfallsdeponi.

Dagens gresslette mellom de to kollene, som utgjør de opprinnelige øyene, er overflaten av den tidligere avfallsfyllingen. Sommeren 2013 begynte avfall å komme til syne på gressletta. Øya ble nedstengt i en kortere periode for å finne ut om det var noen fare forbundet med det å oppholde seg på øya. Det var det ikke, men miljøtekniske undersøkelser viste miljøgifter i høye konsentrasjoner, både under gressletta, noe på overflaten og på sjøbunnen rundt øya. Miljøgiftene var ikke i direkte kontakt med de som oppholdt seg på øya, men lekket ut i og bidro til forurensning av Oslofjorden.

Forarbeider til miljøtiltaket

En konseptvalgutredning (KVU) ble utarbeidet for å kartlegge nødvendige tiltak mot den påviste forurensningen på Langøyene. Tiltakene ble videre konkretisert i et forprosjekt. Dette var utgangspunktet for en tilbudskonkurranse som ble offentliggjort våren 2019 med prekvalifisering av fem entreprenører. Veidekke ble engasjert til oppdraget og samspillsfasen startet i august 2019 og avsluttet i mars 2020.

Oslo kommune søkte og fikk tillatelse av Miljødirektoratet til å gjennomføre miljøtiltaket.

Prosjektet innebærer at det tidligere avfallsdeponiet sikres mot direkte kontakt med forurensede masser i gressletta. I tillegg skal prosjektet sikre at miljøgifter ikke lekker ut i sjøen. De planlagte tiltakene innebærer en permanent sikring av det tidligere deponiet for å ivareta miljøet i Oslofjorden. Forurensningstilstanden på og rundt Langøyene skal dessuten overvåkes i årene fremover.

Når tiltakene er gjennomført vil Langøyene fremstå som et friluftsområde fritt for miljøgifter, og publikum vil igjen kunne gis tilgang til øya.

Dette gjør vi for å sikre miljøet

Da forurensning over grenseverdiene på Langøyene ble oppdaget, startet et svært omfattende kartleggingsarbeid– dette for å komme frem til den beste metoden for å gjennomføre miljøtiltaket på. Siden 2013 har Eiendoms- og byfornyelsesetaten kartlagt omfanget av forurensningen og kulturminner på sjøbunnen og biologisk mangfold på land, avklart med lokale planmyndigheter om eventuelt behov for regulering, søkt tillatelse til gjennomføring av tiltak etter forurensingsloven, planlagt egnede tiltak og søkt rammetillatelse for tiltakene, fått saken behandlet politisk som del av en budsjettprosess, samt oppstart av påfølgende anskaffelsesprosess av entreprenør.

Da anskaffelsesprosessen og samspillsfasen var ferdig, startet entreprenør opp med forbedrende arbeider våren 2020, blant annet tilrigging, kvalitetssikring, rivning av noen av de eksisterende bygningene, etablering av et provisorisk kaianlegg og nødvendig fjerning av større vegetasjon som på den tiden vokste rett i de forurensede massene i selve deponiet (gressletta).

Da det forberedende arbeidet var gjennomført, startet tiltak i sjø og på land. Det innebar å legge et tykt lag med rene masser over den forurensede grunnen både på land og i begge sjøfrontene (nord og sør). Strandsonene skal som en del av tiltaket sikres mot erosjon fra bølger i strandsonen og deler av gressletta skal beplantes. Mesteparten av dette arbeidet var ferdig til åpningen av Langøyene 1. juli 2021.

Her kan du se en video som forklarer hvordan det tidligere avfallsdeponiet sikres. Trykk på fullskjerm for å forstørre videoen. Illustrasjoner er utarbeidet av Asplan Viak:

 

 

 

Status i fremdrift

Langøyene er nå koblet på av det offentlige vann- og avløpssystemet fra fastlandet på Langøyenes nye infrastrukturnett. Dette er blitt gjort i samarbeid med prosjektet Vann og avløp til øyeneNytt pumpehus for avløp med et HC-toalett for publikum og strømforsyning er ferdigstilt. 

Etterarbeidene som gjøres i løpet av høsten 2021 er følgende: Arbeidene med å tilføre nye, rene masser i sjøen nordøst på øya ble forsinket grunnet ustabilitet i masser ved årsskiftet. Vedlikehold av nysådd gress er også nødvendig i en periode fremover.

Hvor ligger Langøyene?

Langøyene ligger i indre Oslofjord og består av to odder, Nordre- og Søndre Langøy, bundet sammen av en gresslette. Gressletten er overflaten av det gamle deponiet. Langøyene tilhører geografisk Nesodden kommune, men eies og forvaltes av Oslo kommune.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten forvalter Langøyene.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvar for utredning og gjennomføring av tiltak mot forurensing.

Kontaktpersoner

Mediekontakt

Elisabeth Tobiassen Faane

Mobilnummer
94 27 91 85

E-post

Mediekontakt

Lena Nesset

Mobilnummer
45 27 84 13

E-post

Fagansvarlig

Steinar Sidselrud

Mobilnummer
48 29 07 19

E-post