Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Langøyene – opprydding

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Opprydding på Langøyene

  • Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1908 til 1948
  • Avfall begynte å komme til syne på gressletta sommeren 2013
  • Nå skal avfallsdeponiet sikres mot utlekking av miljøgifter
  • Sikringen starter tidligst i 2018

Hva skal vi gjøre på Langøyene? 

Vi skal rydde og sikre det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene. Samtidig skal vi tilrettelegge for badeliv og bruk, så Langøyene igjen kan være en flott badeplass i Oslofjorden.

Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1908 til 1948. I denne perioden ble det levert både husholdningsavfall og næringsavfall til deponiet.

Deponiet ble avsluttet og tildekket i 1948, og deponioverflaten ble tilrettelagt av Oslo kommune til rekreasjon og friluftsformål. Langøyene er i dag et populært utfartsmål som brukes blant annet til bading og telting. 

Hva skjer når?

I Oslo kommunes budsjett fra 2017 er det satt av 304 millioner kroner i økonomiplanperioden (2017–2020) til å sikre avfallsdeponiet på Langøyene, og legge til rette for rekreasjon og badeliv for Oslos voksende befolkning. Etter planen vil arbeidene starte etter sommersesongen 2019. 

Ettersom Langøyene vil være en byggeplass når tiltakene gjennomføres, vil øya dessverre ikke være tilgjengelig for publikum i bygge- og arbeidsperioden. Eiendoms- og byfornyelsesetaten forsøker å gjennomføre tiltakene med minst mulig ulemper for publikum, og vi jobber for at Langøyene kun skal være stengt en sommersesong.

Langøyene er åpne for publikum sommeren 2019.

Anbud og innspillsrunder

I 2017 utarbeidet Eiendoms- og byfornyelsesetaten et forprosjekt som blant annet detaljerer tiltakene som skal gjennomføres. I november 2018 utlyste Eiendoms- og byfornyelsesetaten en konkurranse om prekvalifisering for oppdraget. Anbudskonkurransen er forventet ferdigstilt sommeren 2019.

Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten har søkt om tillatelse etter forurensningsloven for å gjennomføre tiltak mot forurenset grunn og forurensede sedimenter på Langøyene. Saken var til behandling hos Miljødirektoratet, som 29. november 2018 la søknaden ut til offentlig høring. Fristen for å komme med høringsuttalelser var 11. januar 2019.

Hvor ligger Langøyene?

Langøyene ligger i indre Oslofjord og består av to odder, Nordre- og Søndre Langøy, bundet sammen av en gresslette. Gressletten er overflaten av det gamle deponiet.  Langøyene tilhører geografisk Nesodden kommune, men eies og forvaltes av Oslo kommune.

Hvorfor skal vi rydde på Langøyene?

Etter at avfall begynte å komme til syne på gressletta sommeren 2013 ble det gjennomført en miljøteknisk undersøkelse av det gamle deponiet på Langøyene.

Kartleggingen påviste miljøgifter i høye konsentrasjoner, både i deponiet og i overflaten. Det ble utført supplerende undersøkelser og risikovurderinger, og i samråd med helsemyndighetene og Bymiljøetaten ble det besluttet å fraråde bruk av deler av gressletta i sommersesongen. 

Utdreding av tiltak

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har utredet hvilke tiltak som bør gjennomføres for å sikre de forurensede massene, samtidig som øya tilrettelegges for bruk.

En konseptutvalgsutredning (KVU) som kartla nødvendige tiltak mot den påviste forurensingen på Langøyene ble ferdigstilt høsten 2015. Basert på resultatene av KVU-en har etaten anbefalt tiltak mot forurensningen på og rundt Langøyene. Tiltakene som skal gjennomføres er videre konkretisert i et forprosjekt.

Anbefaler sikring av deponiet

Prosjektet innebærer at det gamle avfallsdeponiet sikres mot direkte kontakt av forurensede masser på sletta og utlekking av miljøgifter til fjorden, samtidig som strandfasiliteter og brygger oppgraderes, og ny løsning for vann og avløp etableres.

Når tiltakene er gjennomført vil Langøyene på nytt fremstå som en perle i Oslofjorden, bedre rustet til å ta imot Oslos befolkning i et friluftsområde uten forurensning.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten forvalter Langøyene.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvar for utredning og gjennomføring av tiltak mot forurensing.

Kontaktpersoner

Seksjonsleder

Steinar Sidselrud

Mobilnummer
482 90 719

E-post

Mediekontakt

Lena Nesset

Mobilnummer
452 78 413

E-post