Langøyene – opprydding

Sikring på Langøyene

  • Langøyene i Oslofjorden var avfallsdeponi 1908-1948
  • Avfall kom til syne på gressletta sommeren 2013
  • Våren 2020 ble øya midlertidig stengt for å miljøsikre deponiet
  • Langøyene åpnet midlertidig med nye fasiliteter 1. juli 2021
  • Resterende tiltak gjennomføres fra september 2021 og øya er stengt mens disse arbeidene pågår
  • Våren 2022 vil alle arbeider og fasiliteter være ferdig og øya åpnes igjen

Langøyene er gjenåpnet for publikum 

Øya er nå ferdigstilt og klar til å ta imot publikum med blant annet nye toalettfasiliteter og rent drikkevann. Besøkende kan overnatte inntil 2 døgn, og camping i henhold til friluftsloven gjelder på Langøyene ut sesongen 2022.

Langøyene åpnet for publikum 14. mai 2022

Øya var da ferdigstilt og klar til å ta imot publikum med blant annet nye toalettfasiliteter og rent drikkevann. Frem til 14.05.22 var øya fortsatt være en anleggsplass og detvar ikke mulig å tappe vann fra krana eller benytte seg av toalettfasiliteter. I tillegg var store deler av gressletta avsperret. Bymiljøetaten tok over driften av Langøyene etter påske og klargjør nå øya slik at den kan åpnes for publikum 14. mai 2022.

Ruter-båtens første avgang

Ruter-båten starter sine helgeruter til Langøyene samme dato som øya åpnes for publikum, den 14. mai. Fra og med 30. mai starter Ruter med sine daglige seilinger til og fra Langøyene (sommerruter).

Telting og overnatting

Bymiljøetaten har forvaltningsansvaret for Langøyene. Eventuelle spørsmål om telting og overnatting må rettes til Bymiljøetaten.

Kioskdrift

Kioskbygget er ferdigstilt. Alle spørsmål om evt. kioskdrift i sommer må rettes til forvalter Bymiljøetaten.

Hva har vi gjort på Langøyene? 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har hatt ansvar for å sikre det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene. Arbeidet som er gjennomført sikrer at miljøgifter ikke lekker ut i og forurenser Oslofjorden, samtidig som tiltaket tilrettelegger for bruk av Langøyene i et fremtidig perspektiv.

Øya ble definert som en byggeplass da tiltakene ble gjennomført. Hele øya ble derfor stengt av våren 2020 og var ikke tilgjengelig for publikum før Langøyene midlertidig åpnet for publikum 1. juli for sommersesongen 2021. Øya ble stengt igjen i midten av august slik at resterende arbeider kunne ferdigstilles.

Oslo kommune har totalt bevilget 512,5 mill. til å sikre det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene.

Miljøtildekkingen i sjø på nordsiden, som ble utsatt til etter sommeren 2021, ble ferdigstilt januar 2022. Det betyr at alt arbeid med å miljøsikre Langøyene nå er ferdig. Miljøtildekkingen er utført ved å tilføre nye, rene masser, totalt ca. 600.000 tonn. Sletta mellom nordre og søndre kolle (de to opprinnelige øyene) er dekket med én meter rene masser og tett membran (bentonitt). Sjøbunnen er dekket til med ca. en halv meters rene masser, ned til ca. 30 meters dyp. Det er gjennomført erosjonssikring i bølgesonen og ned til ca. 5 meters dyp. I nordre del av øya er det tidligere deponiet sikret mot utglidning med to spuntvegger. Disse veggene har blitt en del av et rekreasjonsområde ved at man kan sitte på dem som en benk.

Det er bygget en ny kai som bl.a. er tilrettelagt for Ruters nye, elektriske ferger. Venteområdet ved kaia har et helt nytt venteskur med ladepunkter for mobiltelefoner. I tilknytning til kaiområdet vil det kommet et eget kunstverk. Les mer om kunst på Langøyene her.

Flere moderne toalettbygg sto ferdige til den midlertidige åpningen i 2021. Flere av toalettene har dusj. Vinteren 2022 bygges det et badeanlegg med HC-rampe, badebinge og bølgebryter ved den nye stranda. Dette vil være ferdig og klart til bruk sommeren 2022. I tillegg kommer fasiliteter som dobbel volleyballbane, støttemur med sitteamfi mot den nye stranda, ny vegetasjon og oppgraderte turveier.

Langøyene er nå koblet på det offentlige vann- og avløpssystemet i Oslo. Dette arbeidet er utført i samarbeid med prosjektet «Vann og avløp til øyene». Nytt pumpehus for avløp med et HC-toalett for publikum ved Ruters nye kai er ferdigstilt.

Det er også ferdigstilt nytt vann- og avløpssystem med nye tappekilder på øya som gir publikum tilgang til rent drikkevann, noe man ikke hadde tidligere. I tillegg er det etablert ny, elektrisk infrastruktur. Toalettbyggene på sletta har flere ladepunkter for mobiltelefoner.

Vedlikehold og ettersåing av den delen av sletta som ikke har ferdigplen (nordsiden), vil pågå hele sommeren 2022. Dette gjøres for at det skal bli en varig og robust gresslette for kommende år. Et kioskbygg er ferdigstilt. Alle andre fasiliteter på Langøyene vil være klare til bruk ved åpning i midten av mai 2022.

Har du spørsmål om miljøtiltaket og de arbeidene som er gjennomført mens øya har vært stengt, ta kontakt med Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Bakgrunn og historikk

Opprinnelig var Langøyene to frittstående øyer; Nordre og Søndre Langøy. I 1900 hadde Oslo, som da het Kristiania, behov for en ny søppelplass. I 1902 kjøpte Oslo kommune Langøyene av Nesodden kommune med sikte på å etablere et avfallsdeponi i det langstrakte sundet mellom de to øyene. Deponiet var aktivt i bruk fra 1908 og fram til 1948. I denne perioden ble det levert både husholdningsavfall og næringsavfall til deponiet.

Etter krigen startet Oslo kommune planleggingen med å ta i bruk Langøyene som et friluftsområde. Planering, gresslegging og sandfylling av badestrand ble gradvis utført. Siden har øya vært populær blant teltere og badegjester. Det tidligere deponiet på Langøyene ble avsluttet på en tid uten dagens kunnskap om hvordan best sikre et avfallsdeponi.

Dagens gresslette mellom de to kollene, som utgjør de opprinnelige øyene, er overflaten av den tidligere avfallsfyllingen. Sommeren 2013 begynte avfall å komme til syne på gressletta. Øya ble nedstengt i en kortere periode for å finne ut om det var noen fare forbundet med det å oppholde seg på øya. Det var det ikke, men miljøtekniske undersøkelser viste miljøgifter i høye konsentrasjoner, både under gressletta, noe på overflaten og på sjøbunnen rundt øya. Miljøgiftene var ikke i direkte kontakt med de som oppholdt seg på øya, men lekket ut i og bidro til forurensning av Oslofjorden.

Forarbeider til miljøtiltaket

En konseptvalgutredning (KVU) ble utarbeidet for å kartlegge nødvendige tiltak mot den påviste forurensningen på Langøyene. Tiltakene ble videre konkretisert i et forprosjekt. Dette var utgangspunktet for en tilbudskonkurranse som ble offentliggjort våren 2019 med prekvalifisering av fem entreprenører. Veidekke ble engasjert til oppdraget og samspillsfasen startet i august 2019 og avsluttet i mars 2020.

Oslo kommune søkte og fikk tillatelse av Miljødirektoratet til å gjennomføre miljøtiltaket.

Prosjektet innebærer at det tidligere avfallsdeponiet sikres mot direkte kontakt med forurensede masser i gressletta. I tillegg skal prosjektet sikre at miljøgifter ikke lekker ut i sjøen. De planlagte tiltakene innebærer en permanent sikring av det tidligere deponiet for å ivareta miljøet i Oslofjorden. Forurensningstilstanden på og rundt Langøyene skal dessuten overvåkes i årene fremover.

Når tiltakene er gjennomført vil Langøyene fremstå som et friluftsområde fritt for miljøgifter, og publikum vil igjen kunne gis tilgang til øya.

Dette gjør vi for å sikre miljøet

Da forurensning over grenseverdiene på Langøyene ble oppdaget, startet et svært omfattende kartleggingsarbeid– dette for å komme frem til den beste metoden for å gjennomføre miljøtiltaket på. Siden 2013 har Eiendoms- og byfornyelsesetaten kartlagt omfanget av forurensningen og kulturminner på sjøbunnen og biologisk mangfold på land, avklart med lokale planmyndigheter om eventuelt behov for regulering, søkt tillatelse til gjennomføring av tiltak etter forurensingsloven, planlagt egnede tiltak og søkt rammetillatelse for tiltakene, fått saken behandlet politisk som del av en budsjettprosess, samt oppstart av påfølgende anskaffelsesprosess av entreprenør.

Da anskaffelsesprosessen og samspillsfasen var ferdig, startet entreprenør opp med forbedrende arbeider våren 2020, blant annet tilrigging, kvalitetssikring, rivning av noen av de eksisterende bygningene, etablering av et provisorisk kaianlegg og nødvendig fjerning av større vegetasjon som på den tiden vokste rett i de forurensede massene i selve deponiet (gressletta).

Da det forberedende arbeidet var gjennomført, startet tiltak i sjø og på land. Det innebar å legge et tykt lag med rene masser over den forurensede grunnen både på land og i begge sjøfrontene (nord og sør). Strandsonene skal som en del av tiltaket sikres mot erosjon fra bølger i strandsonen og deler av gressletta skal beplantes. Mesteparten av dette arbeidet var ferdig til åpningen av Langøyene 1. juli 2021.

Ved å scrolle nederst på denne siden kan du se en video som forklarer hvordan det tidligere avfallsdeponiet er blitt sikres. Trykk på fullskjerm for å forstørre videoen. Illustrasjoner er utarbeidet av Asplan Viak.

Hvor ligger Langøyene?

Langøyene ligger i indre Oslofjord og består av to odder, Nordre- og Søndre Langøy, bundet sammen av en gresslette. Gressletten er overflaten av det gamle deponiet. Langøyene tilhører geografisk Nesodden kommune, men eies og forvaltes av Oslo kommune.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten forvalter Langøyene.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvar for utredning og gjennomføring av tiltak mot forurensing.

Kontaktpersoner

Mediekontakt

Elisabeth Tobiassen Faane

Mobilnummer
94 27 91 85

E-post

Mediekontakt

Lena Nesset

Mobilnummer
45 27 84 13

E-post

Fagansvarlig

Steinar Sidselrud

Mobilnummer
48 29 07 19

E-post

Miljøtiltak Langøyene