Slik bygger vi Oslo

Langøyene – opprydding

Sikring på Langøyene

  • Langøyene i Oslofjorden fungerte som Oslo kommunes avfallsdeponi fra 1908 til 1948
  • Avfall begynte å komme til syne på gressletta sommeren 2013
  • Nå skal avfallsdeponiet sikres mot utlekking av miljøgifter
  • Sikringsarbeidene startet i april 2020

Kunstprosjekt Langøyene

Kunstutvalget for Langøyene ønsker kunstnere til å utforme en skulptur eller en installasjon på Langøyene.

Se utlysning, søknadsfrist og hvordan du sender inn bidrag

Hva skal vi gjøre på Langøyene? 

Vi skal sikre det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene. Prosjektet skal sørge for at miljøgifter ikke lekker ut og forurenser Oslofjorden, og er samtidig et miljøtiltak som vil sikre muligheten for bruk av Langøyene i et fremtidig perspektiv. Arbeidene starter opp i april 2020.

Langøyene vil være en byggeplass når tiltakene gjennomføres. Hele øya vil derfor stenges av og vil ikke være tilgjengelig for publikum i bygge- og anleggsperioden. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) jobber for at miljøtiltaket kan ferdigstilles i 2021.

Oslo kommunes har bevilget 332 mill. til å sikre det tidligere avfallsdeponiet på Langøyene.

Bakgrunn og historikk

Opprinnelig var Langøyene to frittstående øyer; Nordre og Søndre Langøy. I 1900 hadde Oslo, som da het Kristiania, behov for en ny søppelplass. I 1902 kjøpte Oslo kommune Langøyene av Nesodden kommune med sikte på å etablere et avfallsdeponi i det langstrakte sundet mellom de to øyene. Deponiet var aktivt i bruk fra 1908 og fram til 1948. I denne perioden ble det levert både husholdningsavfall og næringsavfall til deponiet.

Etter krigen startet Oslo kommune planleggingen med å ta i bruk Langøyene som et friluftsområde. Planering, gresslegging og sandfylling av badestrand ble gradvis utført. Siden har øya vært populær blant teltere og badegjester. Det gamle deponiet på Langøyene ble avsluttet på en tid uten dagens kunnskap om hvordan best sikre et avfallsdeponi.

Dagens gresslette mellom de to kollene, som utgjør de opprinnelige øyene, er overflaten av den gamle avfallsfyllingen. Sommeren 2013 begynte avfall å komme til syne på gressletta. Samme året ble det gjennomført miljøtekniske undersøkelser som viste miljøgifter i høye konsentrasjoner, både under gressletta, noe på overflaten og på sjøbunnen rundt øya.

Forarbeider til miljøtiltaket

En konseptvalgutredning (KVU) ble utarbeidet for å kartlegge nødvendige tiltak mot den påviste forurensningen på Langøyene. Tiltakene ble videre konkretisert i et forprosjekt. Dette var utgangspunktet for en tilbudskonkurranse som ble offentliggjort våren 2019 med prekvalifisering av fem entreprenører. Veidekke ble engasjert til oppdraget og samspillsfasen startet i august 2019 og avsluttet i mars 2020.

Oslo kommune, ved EBY, har søkt og fått tillatelse av Miljødirektoratet til å gjennomføre miljøtiltaket.

Prosjektet innebærer at det gamle avfallsdeponiet sikres mot direkte kontakt med forurensede masser i gressletta. I tillegg skal prosjektet sikre at miljøgifter ikke lekker ut i sjøen. De planlagte tiltakene innebærer en permanent sikring av det gamle deponiet for å ivareta miljøet i Oslofjorden.

Når tiltakene er gjennomført vil Langøyene fremstå som et friluftsområde fritt for miljøgifter, og publikum vil igjen kunne gis tilgang til øya.

Dette gjør vi for å sikre miljøet

Entreprenør har i april 2020 startet opp med forbedrende arbeider, blant annet tilrigging, kvalitetssikring, rivning av noen av de eksisterende bygningene, etablering av et provisorisk kaianlegg og nødvendig fjerning av større vegetasjon som i dag vokser rett i de forurensede massene i selve deponiet (gressletta).

Når det forberedende arbeidet er gjennomført, starter tiltak i sjø og på land. Det innebærer miljøtildekking i sjøen og tildekking av gressletta med nye og rene masser. Strandsonene i nord skal som en del av tiltaket sikres mot erosjon i sjøen, deler av gressletta skal beplantes og det skal gjennomføres kontroll av miljøtiltakene.

I den siste fasen av miljøtiltaket skal nødvendig infrastruktur på plass, blant annet skal øya kobles til det offentlige vann og avløpssystemet i samarbeid med prosjektet Vann og avløp til øyene. Det vil blant annet etableres ett nytt pumpehus for avløp med ett HC-toalett for publikum og strømforsyning til dette. Tilretteleggingen av infrastrukturen vil sørge for at man i fremtiden unngår å grave i tildekkingslaget ved videre utvikling av tjenestetilbudet på øya.

Hvor ligger Langøyene?

Langøyene ligger i indre Oslofjord og består av to odder, Nordre- og Søndre Langøy, bundet sammen av en gresslette. Gressletten er overflaten av det gamle deponiet. Langøyene tilhører geografisk Nesodden kommune, men eies og forvaltes av Oslo kommune.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten forvalter Langøyene.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten har ansvar for utredning og gjennomføring av tiltak mot forurensing.

Kontaktpersoner

Mediekontakt

Elisabeth Tobiassen Faane

Mobilnummer
942 79 185

E-post

Mediekontakt

Lena Nesset

Mobilnummer
452 78 413

E-post

Fagansvarlig

Steinar Sidselrud

Mobilnummer
482 90 719

E-post