Slik bygger vi Oslo

Klosterenga park

Plan for Klosterenga park

 • Opparbeide turvei (D2), gangveier og sykkelveier gjennom parken
 • Åpne Hovinbekken
 • Ferdigstilling av parken som «kunstpark» etter Bård Breiviks visjon
 • Opparbeide belysning i hele parken
 • Etablere flere møteplasser med benker i parken

Hva er planen for Klosterenga?

Klosterenga park vil gi bydel Gamle Oslo et rekreasjonsområde av høy kvalitet, med ny turvei, flere møteplasser og bedre belysning. Hovinbekken skal åpnes gjennom Klosterenga, blant annet for å fullføre kunstner Bård Breiviks visjon om en skulpturpark. 

«Klosterenga skulpturpark» var opprinnelig et prosjekt etter initiativ fra Bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo (Miljøbyen Gamle Oslo, 1993-2000), sammen med kunstner Bård Breivik, Arkitektskap med flere. Skulpturparken bygges etappevis og er ikke ferdig.

Den bærende ideen er at skulpturelle steinelementer blir knyttet sammen med bruk av vann fra en gjenåpnet Hovinbekk. Bekken skal renne gjennom skulpturene i et system av renner, kar, vanntrapper og basseng, utformet av kunstneren, Bård Breivik. Steinelementene er kunstneriske uttrykk fra ulike kulturer, tilgjengelig for en bred gruppe brukere. Formålet er at parken med sin flerkulturelle utforming kan bidra til økt respekt for hverandres kultur.

Hva skjer når?

 • Forprosjekt: 2017
 • Detaljprosjektering: 2019
 • Planlagt byggestart: høsten 2020
 • Planlagt ferdigstillelse: 2021/2022

Hvor ligger Klosterenga park?

Klosterenga Park ligger i Gamlebyen sør for Oslo Kretsfengsel/Botsfengselet og strekker seg fra Grønlandsleiret i vest til Åkebergveien i øst. Parken er på nesten 66 dekar. 

Hvorfor kunstpark, bekkeåpning og turvei?

Av Oslos ti hovedvassdrag, er Hovinbekken i dag det vassdraget som er mest lukket. I dag renner nedre del av Hovinbekken i rør fra Ensjø til Akerselva i Bjørvika. 

Det er sterke føringer i de overordnede kommunale planene om å gjenåpne Hovinvassdraget. Formålet med å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger er god tilpasning til endret klima, bedre vannmiljø og styrket byøkologi, økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse.

Oslo kommune har en visjon om sammenhengende turveier i et helhetlig blågrønt nettverk, for å binde byen sammen. Målet om grønn mobilitet krever attraktive ferdselsårer for gående og syklende.

Klosterenga park vil bedre turveiene til nye Jordal amfi og Hovinbyen når den er ferdig.

Kostnad

Omtrent 150 millioner kroner.

Hvem deltar i prosjektet?

Prosjektet er samarbeidsprosjekt med disse deltakerne:

 • Bymiljøetaten
 • Kulturetaten
 • Bydel Gamle Oslo
 • Byantikvaren
 • Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten leder arbeidet med prosjektet.

Det er opprettet en tverretatlig arbeidsgruppe og styringsgruppe for prosjektet. I samarbeidet inngår også ulike fagdisipliner som landskapsarkitekter, VA-ingeniører, lysdesignere og Riksantikvaren.

Andre prosjekter i området

Kontakt

Vann- og avløpsetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post

Vann- og avløpsetaten

Hovedprosjektleder

Synnøve Bjerkestrand Halle

E-post

Bymiljøetaten

Delprosjektleder

Stein Nilssen

E-post

Kulturetaten

Delprosjektleder

Lily Vikki

E-post