Klosterenga park

Plan for Klosterenga park

 • Opparbeide turvei (D2), gangveier og sykkelveier gjennom parken
 • Åpne Hovinbekken
 • Ferdigstilling av parken som «kunstpark» etter Bård Breiviks visjon
 • Opparbeide belysning i hele parken
 • Etablere flere møteplasser med benker i parken

Hva er planen for Klosterenga?

Klosterenga park vil gi bydel Gamle Oslo et rekreasjonsområde av høy kvalitet, med ny turvei, flere møteplasser og bedre belysning.Hovinbekken skal åpnes gjennom Klosterenga, blant annet for å fullføre kunstner Bård Breiviks visjon om en skulpturpark.  

«Klosterenga skulpturpark» var opprinnelig et prosjekt etter initiativ fra Bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo (Miljøbyen Gamle Oslo, 1993-2000), sammen med kunstner Bård Breivik, Arkitektskap med flere. Skulpturparken bygges etappevis og er ikke ferdig. 

Den bærende ideen er at skulpturelle steinelementer blir knyttetsammen med bruk av vann fra en gjenåpnet Hovinbekk. Bekken skal renne gjennom skulpturenei et system av renner, kar, vanntrapper og basseng, utformet av kunstneren, Bård Breivik.Steinelementene er kunstneriske uttrykk fra ulike kulturer, tilgjengelig for en bred gruppe brukere. Formålet er at parken med sin flerkulturelle utforming kan bidra til økt respekt for hverandres kultur. 

Hva skjer når?

Ferdigstillelse av Klosterenga Park er delt inn i to prosjekter.

Prosjekt 1 har fått rammetillatelsen, og Braathen Landskapsentreprenør skal bistå Oslo kommune å bygge. I første etappe vil man få realisert 75 prosent av den planlagte oppgradering av parken. 

Prosjekt 2 påbegynnes så snart de nødvendige forutsetningene foreligger. 

 • Byggestart: August 2021
 • Planlagt ferdigstillelse av prosjekt 1: våren 2023

Per november 2021

Anleggsarbeidene er påbegynt og entreprenøren har valgt å starte mellom de to barnehagene, Åkeberg og Munkenga. Her jobber de nå med å grave ut til bekken, diverse arbeider i forbindelse med belysning i område samt utgraving til ny turvei. Snart skal de i gang med støping av et amfi samt bygging av en del tørrmurer mellom barnehagene. Til slutt skal plassen mellom barnehagene, nærmest Åkebergveien, dekkes med brostein.

Samtidig har det pågått et arbeid med utskiftinger av vann- og avløpsledninger i Nonnegata. Disse arbeidene er snart ferdige, men det gjenstår noe arbeider med overflatene i dette området. Vi forventer å ferdigstille området og parkeringsplassene utenfor Nonnegata 4 og 6 ila 2021.

Framkommelighet

I anleggsperioden vil det bli redusert fremkommelighet i deler av parken. Ved de områdene som blir avsperret vil det skiltes til alternative ruter. Vi etterstreber å ikke beslaglegge større arealer enn nødvendig. Beboere skal sikres gangadkomst til sine boliger til enhver tid i hele anleggsperioden.

Per november 2021: Foreløpig er det god fremkommelighet i parken, men noen endringer er det. Den tidligere passasjen gjennom «hagen» mellom barnehagen er nå stengt, og her må turvei øst for Munkenga benyttes for å komme til Åkebergveien. Arbeidene i dette området har også medført noe endret inngangsmønster for de to barnehagene. Dette er kommunisert direkte til de som er berørt av dette.

Støy

Prosjektet har en høy miljøprofil og det meste av anleggsutstyret er elektrisk for å begrense utslipp og støy i nærmiljøet, men man må allikevel regne med noen ulemper knyttet til dette. Man kan oppleve rystelser ved graving og eventuell sprengning og pigging.

Det vil monteres rystningsmålere på alle berørte bygg, og rystelsene måles og følges tett for å tilpasse arbeidene til grunnforholdene på stedet og overvåke at det ikke overskrider gjeldende grenseverdier. Vi gjør dette for at byggene ikke skal utsettes for større rystelser enn de grenseverdiene som er satt av fagkyndig.

Støybelastning per november 2021: Prosjektet har mottatt få klager på støy, men har fått klager på at det benyttes tuting som signalement fra anleggsmaskiner og kjøretøy. Dette regnes som nødvendig støy for å ivareta sikkerheten til anleggsarbeiderne. Vi tror også at denne type støy oppfattes i større grad på Klosterenga, da elektriske maskiner jobber stillere og at tutingen ikke kamufleres i like stor grad av annet støy fra maskinene. Vi har bedt entreprenøren sjekke med leverandøren av maskinene, om det er mulig å dempe volumet på signalet. Vi håper allikevel på forståelse for at denne type støy vil forekomme og at dette kun gjøres av sikkerhetsmessige årsaker.

Parkeringsplasser

Prosjektet forholder seg til vedtatt reguleringsplan. En del av område vil derfor transformeres fra parkeringsplasser til park/friluftsområde. I løpet av uke 37/38 vil det fjernes tretten offentlige plasser fra Jarlegata 4 parkering. Det vil bli skiltet om dette i området på forhånd.

Det vil også fjernes private parkeringsplasser utenfor borettslagene Klostergata 6 og Jarlegata 19 på et senere tidspunkt.  ​

Det har frem til nå vært mulig å parkere mellom de to barnehagene Åkebergveien og Munkenga. Denne parkeringsmuligheten forsvinner nå i forbindelse med oppgraderingen av parken. Plassene vil fjernes permanent innen uke 36.

Hvor ligger Klosterenga park?

Klosterenga Park ligger i Gamlebyen sør for Oslo Kretsfengsel/Botsfengselet og strekker seg fra Grønlandsleiret i vest til Åkebergveien i øst. Parken er på nesten 66 dekar. 

Hvorfor kunstpark, bekkeåpning og turvei?

Av Oslos ti hovedvassdrag, er Hovinbekken i dag det vassdraget som er mest lukket. 

Det er sterke føringer i de overordnede kommunale planene om å gjenåpne Hovinvassdraget. Formålet med å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger er god tilpasning til endret klima, bedre vannmiljø og styrket byøkologi, økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse.

Oslo kommune har en visjon om sammenhengende turveier i et helhetlig blågrønt nettverk, for å binde byen sammen. Målet om grønn mobilitet krever attraktive ferdselsårer for gående og syklende.

Klosterenga park vil bedre turveiene til nye Jordal amfi og Hovinbyen når den er ferdig.

Kostnad

Omtrent 150 millioner kroner.

Hvem deltar i prosjektet?

Prosjektet er samarbeidsprosjekt med disse deltakerne:

 • Bymiljøetaten
 • Kulturetaten
 • Bydel Gamle Oslo
 • Byantikvaren
 • Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten leder arbeidet med prosjektet.

Det er opprettet en tverretatlig arbeidsgruppe og styringsgruppe for prosjektet. I samarbeidet inngår også ulike fagdisipliner som landskapsarkitekter, VA-ingeniører, lysdesignere og Riksantikvaren.

Andre prosjekter i området

Kontakt

Vann- og avløpsetaten

Telefon
2180 2180

E-post

Vann- og avløpsetaten

Hovedprosjektleder

Synnøve Bjerkestrand Halle

E-post

Bymiljøetaten

Delprosjektleder

Stein Nilssen

E-post

Kulturetaten

Delprosjektleder

Lily Vikki

E-post