Klosterenga park

Hva er planen for Klosterenga?

Klosterenga park vil gi bydel Gamle Oslo en skulpturpark etter kunstner Bård Breiviks visjon. Dette er Oslo Kommunes største kulturpark etter at Vigelandsparken ble etablert. Håvinbekken skal åpnes av miljøhensyn og parken skal bli et rekreasjonsområde av høy kvalitet, med ny turvei, flere møteplasser og bedre belysning, hvor vann og kunst blir hovedkilder i parken. 

«Klosterenga skulpturpark» var opprinnelig et prosjekt etter initiativ fra Bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo (Miljøbyen Gamle Oslo, 1993-2000), sammen med kunstner Bård Breivik, Arkitektskap med flere. Skulpturparken bygges etappevis og skal stå ferdig sommeren 2023.

Den bærende ideen er at skulpturelle steinelementer blir knyttet sammen med bruk av vann fra en gjenåpnet Hovinbekk. Bekken skal renne gjennom skulpturene i et system av renner, kar, vanntrapper og basseng, utformet av kunstneren, Bård Breivik. Steinelementene er kunstneriske uttrykk fra ulike kulturer, tilgjengelig for en bred gruppe brukere. Formålet med kunsten er at parken med sin flerkulturelle utforming kan bidra til økt respekt for hverandres kultur.

Det er fire kunstområder i parken for publikum

Trappefossen

Vannet kommer opp som en underjordisk vannåre i bunnen av amfiet på øvre plass, og markerer starten på bekken på Klosterenga. Rundt amfiet er det skulpturelle benker formgitt av kunstneren selv og hans kunstnerteam. Fra øvre plass ledes bekken nedover trappefossen som i seg selv er en skulptur.

Grotten

Grotten er en av hovedverkene i parken. Det er 11,5 meter lang o og 1,5 meter høy vannskulptur. Inne i grotten kommer det flere skulpturer. Bekken renner over taket og danner en naturlig vanngardin.

Sluttsluket

Sluttsluket er den siste vannskulpturen som bakken passerer før den går videre ned i bakken. Utforming og montering skal gjøres slik at alle tekniske og sikkerhetsmessige funksjoner som et «sluttsluk» blir ivaretatt. Sluttsluket vil også kunne oppleves som en lyd og lysskulptur.

Vannkongle

Vannkongle skal plasseres i nedre del av parken mot Grønlandsleiret. Trykksatt bekkevann ledes i et rør under bakken og føres opp i toppen av skulpturen, slik at det vil sildre nedover skulpturen og ned i et grunt basseng.

Du kan lese mer om parken her

Hvorfor kunstpark, bekkeåpning og turvei?

Formålet med å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger er å sørge for bedre tilpasning til endringer i klima, sørge for bedre vannmiljø og styrke byøkologien, samt økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse.

Hovinbekken er Oslos 4. største vassdrag hva gjelder vannføring, og er samtidig det mest lukkede vassdraget. Hovinbekken er nå åpen fra Teglverksdammen på Økern til Ensjøveien, samt gjennom Jordal. Dette muliggjør åpningen av Hovinbekken videre gjennom Klosterenga park.

Oslo kommune har en visjon om sammenhengende turveier i et helhetlig blågrønt nettverk, for å binde byen sammen. Målet om grønn mobilitet krever attraktive ferdselsårer for gående og syklende.
Klosterenga park vil bedre turveiene til nye Jordal amfi og Hovinbyen når den er ferdig.

Hva skjer når?

Ferdigstillelse av Klosterenga Park er delt inn i to prosjekter.

Prosjekt 1 har fått rammetillatelsen, og Braathen Landskapsentreprenør skal bistå Oslo kommune å bygge. I første etappe vil man få realisert 75 prosent av den planlagte oppgradering av parken.

Prosjekt 2 påbegynnes så snart de nødvendige forutsetningene foreligger.

  • Byggestart: August 2021
  • Planlagt ferdigstillelse av prosjekt 1: våren 2023
  • Hele byggearbeidet oppfyller krav om å være en utslippsfri anleggsplass. Det vil si at alle anleggsmaskiner går på elektrisitet, og all massetransport bruker utslippsfritt drivstoff, samt krav om gjenbruk av masser oppfylles.
  • Det blir arrangert offisiell åpning av parken lørdag 10.juni kl 13:00-14:00. Deretter blir det folkefest som arrangeres av Klosterengas venner. Du kan lese mer om arrangementet her

Per april 2023

Anleggsarbeidene nærmer seg slutten. Øvre del av parken er åpnet for publikum og barnehagene har fått tilgang til sine områder. Aamfiet er bygget og plassen er dekket med brostein.

Festplassen er så å si ferdig og elementene til Grotten er plassert og begynner å ta form.

I slutten av mai skal alle anleggsmaskiner flyttes fra parken.

Framkommelighet

I anleggsperioden vil det bli redusert fremkommelighet i deler av parken. Ved de områdene som blir avsperret vil det skiltes til alternative ruter. Vi etterstreber å ikke beslaglegge større arealer enn nødvendig. Beboere skal sikres gangadkomst til sine boliger til enhver tid i hele anleggsperioden.

Støy

Prosjektet har en høy miljøprofil og det meste av anleggsutstyret er elektrisk for å begrense utslipp og støy i nærmiljøet, men man må allikevel regne med noen ulemper knyttet til dette. Man kan oppleve rystelser ved graving og eventuell sprengning og pigging.

Det vil monteres rystningsmålere på alle berørte bygg, og rystelsene måles og følges tett for å tilpasse arbeidene til grunnforholdene på stedet og overvåke at det ikke overskrider gjeldende grenseverdier. Vi gjør dette for at byggene ikke skal utsettes for større rystelser enn de grenseverdiene som er satt av fagkyndig.

Parkeringsplasser

Prosjektet forholder seg til vedtatt reguleringsplan. En del av område vil derfor transformeres fra parkeringsplasser til park/friluftsområde. I løpet av uke 37/38 vil det fjernes tretten offentlige plasser fra Jarlegata 4 parkering. Det vil bli skiltet om dette i området på forhånd.

Det vil også fjernes private parkeringsplasser utenfor borettslagene Klostergata 6 og Jarlegata 19 på et senere tidspunkt. ​

Det har frem til nå vært mulig å parkere mellom de to barnehagene Åkebergveien og Munkenga. Denne parkeringsmuligheten forsvinner nå i forbindelse med oppgraderingen av parken. Plassene vil fjernes permanent innen uke 36.

Hvor ligger Klosterenga park?

Klosterenga park er en bydelspark i Bydel Gamle Oslo. Parken ligger i Gamlebyen og har utstrekning fra Galgebergområdet og Jordal, og ned til Grønlandsleiret ved Politihuset.

Fengselsmuren til Oslo fengsel og Åkebergveien avgrenser parken på nordsiden, og Nonnegata og boligene nord for Schweigaardsgate avgrenser parken i syd. Under parken går Hovinbekken i kulvert, frem til den åpnes helt.

Kostnad

Omtrent 150 millioner kroner.

Hvem deltar i prosjektet?

Prosjektet er samarbeidsprosjekt med disse deltakerne:

  • Bymiljøetaten
  • Kulturetaten
  • Bydel Gamle Oslo
  • Byantikvaren
  • Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten leder arbeidet med prosjektet.

Det er opprettet en tverretatlig arbeidsgruppe og styringsgruppe for prosjektet. I samarbeidet inngår også ulike fagdisipliner som landskapsarkitekter, VA-ingeniører, lysdesignere og Riksantikvaren.

Andre prosjekter i området

Kontakt

Vann- og avløpsetaten

Telefon

Vann- og avløpsetaten

Hovedprosjektleder
Synnøve Bjerkestrand Halle

Bymiljøetaten

Delprosjektleder
Stein Nilssen

Kulturetaten

Delprosjektleder
Lily Vikki

Meld deg på vårt nyhetsbrev her