Støtte til forskningsbasert utvikling

Regionale forskningsfond Oslo (RFF Oslo)

RFF Oslo ble opprettet våren 2020 som et resultat av regionreformen. RFF Oslo har som mål å styrke regionens innovasjonsevne og næringslivets internasjonale konkurransekraft. RFF Oslo vil bidra til økt FoU innsats gjennom å mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter til å delta i nasjonal og internasjonal forskning.

Satsingsområder

FoU i næringslivet innenfor:

 • Miljøteknologi
 • Energiteknologi
 • Sirkulærøkonomi
 • IKT og digitalisering
 • Helse og livsvitenskap, inkludert teknologiske løsninger
 • Bærekraftig tjenesteyting

Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor innenfor:

 • Klima, miljø og utslippsfrie løsninger
 • Oppvekst og kunnskap
 • Helse- velferd, og omsorgssektoren
 • Forskningsgrunnlag for utvikling av offentlige tjenester

Årlig budsjett

Fondet finansieres av Kunnskapsdepartementet og har en årlig tildeling på i underkant av 20 millioner kroner. I 2023 ble det ikke bevilget midler til fondet, og fondet har ingen planlagte utlysninger.

Portefølje

Fondets portefølje består av kvalifiseringsstøtte (forprosjekter) og regionale innovasjonsprosjekter (hovedprosjekter).

Du kan lese mer om RFF Oslo her.

Innovasjonsdistrikter Oslo

Aktivitetene beskrevet under er en del av Oslos mobiliseringsprosjekt i FORREGION programmet.

«Innovasjonsdistrikter Oslo» skal styrke forskningsbasert innovasjon i næringslivet innen:

 • Helse og livsvitenskap
 • Grønn omstilling og sirkulær økonomi
 • Digitalisering og digital transformasjon

Innovasjonsdistrikter Oslo skal bidra til å styrke økosystemene for innovasjon og etablere innovasjonsdistriktene som innovative byområder og testarenaer for nye løsninger. Innsatsen skal bidra til utvikling av ny næring og økt innovasjon og samarbeid mellom næringsliv og forskning.

Innovasjonsdistriktene skal bidra til å styrke kunnskapsbyen Oslo. Les mer om kunnskapsbyen og Campusstrategien.

Student til låns

Student til låns hjelper flere studenter til å gjøre master- eller bacheloroppgaver i bedrift. Ordningen gjelder for master- og bachelorstudenter som samarbeider med bedrifter i Oslo.

Les mer om tilskudd til master- eller bacheloroppgaver i bedrift.

Kompetansemegling

Kompetansemeglerne er et ledd i kommunens tiltak for å styrke forskningsbasert utvikling i næringslivet i Oslo, og har utgangspunkt i de tre innovasjonsdistriktene Oslo Science City, Hovinbyen og Innovasjonsdistrikt sentrum. Oslo kommunes fem kompetansemeglere hjelper små og mellomstore bedrifter i hovedstaden, og særlig bedrifter med liten forskningserfaring.

Kompetansemeglerne bidrar blant annet med:

 • Å identifisere utfordringer og muligheter i bedriften som kan gi grunnlag for et forskningsprosjekt.
 • Å knytte kontakt med relevante forskningsmiljøer og andre innovasjonspartnere.
 • Veiledning om hvilke offentlige støtteordninger bedriften kan søke på.
 • Tips og råd om hvordan man skriver en god søknad.
 • Tjenesten er finansiert av Oslo kommune og Forskningsrådet, og er gratis.

Kompetansemekling utføres både i enkeltbedrifter, gjennom samlinger og i nettverk. Kompetansemeklere diskuterer prosjektidéer og muligheter med bedrifter og kan koble bedriften med relevant forsker. Kompetansemeklerne kan også arrangere møter der bedrifter og forskere diskuterer muligheter og idéer. Kompetansemekling mobiliserer til regionale, nasjonale og internasjonale ordninger, samt til forprosjekter.

Til sammen har de fem kompetansemeglerne mer enn 100 års erfaring med innovasjonsarbeid i bedrift, endring og omstilling, internasjonal markedsføring og navigering i finansielle ordninger. Både bedrifter som skal knytte forskningskontakter for første gang og selskaper som er i en fase der det er naturlig å søke EU-midler, kan få nyttige råd.

Oversikt over kompetansemeglerne (PDF).

Forprosjekter

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektene har gjennom årene mobilisert mange bedrifter til å ta forskning i bruk på mange og kreative tema.

I Oslo har vi prioritert disse temaene for forprosjekter i 2023:

 • Løsninger for det grønne skiftet
  • Klima, energi og miljø
  • Sirkulær økonomi
 • Helse og vitenskap
 • Digitalisering og digital transformasjon

Støtte kan også gis til prosjekter innen:

 • Innovasjon i offentlig sektor, offentlig sektor som testarena

Tilskudd til forprosjekt for å mobilisere bedrifter til forskning.

Nettverksmøter

Nettverksmøter for bedrifter samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling. Det er kompetansemeklere som organiserer møtene, der deltagerne skal komme frem til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller innsats.

Nettverksmøter egner seg blant annet til å samle aktører fra ulike næringer til felles diskusjoner av muligheter, for eksempel i form av forskning til nytte for flere bedrifter innen en næring.

Nettverksmøter vil involvere flere aktører og vil ta for seg problemstillinger som er av felles interesse for disse, men som regel ikke av stor nok interesse for noen til at de vil ønske å løse problemet på egenhånd.

Interesserte kan kontakte en av kompetansemeglerne.