Språkmentor

Språkmentorprosjektet handler om å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet gjennom å forbedre norskkunnskaper og få arbeidserfaring.

Språkmentor

Språkmentorprosjektet handler i første rekke om å hjelpe personer med innvandrerbakgrunn som ikke har lykkes å komme inn i det ordinære arbeidslivet på grunn av språkkunnskaper og mangel på erfaring og praksis. Ofte kan arbeidstrening være nøkkelen for å komme inn i arbeidslivet, få vist hva man kan og hvilke ressurser man har. For å lykkes med arbeidstreningen, er det viktig med tett oppfølging. Praktikantene i arbeidstrening følges opp av en språkmentor på arbeidsplassen samt en NAV-veileder og kan også følges opp av en yrkesrettet norsklærer. 

Samarbeidsprosjekt

Språkmentor er et samarbeidsprosjekt mellom NAV Frogner, Oslo Voksenopplæring Servicesenter og Bydel Frogner. NAV Frogner og Oslo Voksenopplæring Servicesenter har lang tradisjon for å samarbeide om ulike prosjekter og felles brukere. Språkmentorprosjektet startet så smått i 2019. Med inspirasjon fra Vård- och Omsorgscollege i Sverige og deres språkombudordning, ble prosjektet til. Les mer om konseptet i Sverige

Språkmentorkurs

Språkmentorene kan sies å være en bi-målgruppe i prosjektet. Det er fast ansatte som ønsker å ivareta praktikantene og ta et ansvar for språkutviklingen på arbeidsplassen. For at språkmentorene skal føle seg trygge i sin rolle, deltar de på et språkmentorkurs i forkant av oppfølgingen. 

Kurset gir deltakeren kunnskap om hva som forventes av en språkmentor, og man blir kjent med verktøy som skal støtte kollegaer i språkutviklingen. Deltakere på språkmentorkurset får en studieveiledning med mål for hver samling, ulike diskusjonstemaer til ettertanke, og konkrete oppdrag å utføre mellom hver samling. Temaer som blir tatt opp i kurset er for eksempel hvordan ulike kulturelle referanserammer kan spille inn i kommunikasjonen på jobb, hvordan skriftlige dokumenter kan bli tydeligere og mer tilgjengelige, og hvordan arbeidsstedet kan jobbe for å motvirke at språklig usikkerhet leder til misforståelser. Kursdeltaker utvikler en handlingsplan til bruk på egen arbeidsplass. I løpet av kurset har deltaker, sammen med leder, introdusert og forankret språkmentorrollen på sin arbeidsplass.

Hva er en språkmentor?

En språkmentor er en medarbeider som har i oppgave å støtte kollegaer i deres  språkutvikling. Språkmentoren skal med støtte fra ledelsen bidra til at arbeidsplassen som helhet jobber med språkutvikling.   Det kan dreie seg om både å støtte ansatte og praktikanter som har et annet morsmål enn norsk og å hjelpe kollegaer i spørsmål knyttet til hverdagslig språkbruk. Det kan handle om kultur, samt forståelse av uskrevne og skrevne kulturelle koder på jobben.

I løpet av prosjektperioden har vi samarbeidet med ulike aktører og organisasjoner:

Sykehjemsetaten, Utdanningsetaten og Renovasjons- og gjenvinningsetaten, samt Fagforbundet og NHO har vært viktige samarbeidspartnere, spesielt i rekrutteringsfasen. Hvilke arbeidssteder vi samarbeider med til enhver tid, vil variere ut ifra arbeidsstedenes rekrutteringsbehov samt aktuelle praktikanter.   

Hvem kan bli språkmentor?

Medarbeidere som:

 • har lyst og motivasjon til å bidra til språkutvikling på arbeidsplassen sin
 • behersker norsk på et godt nivå – vi anbefaler et minimum av B1
 • er opptatt av god kommunikasjon og som er løsningsorienterte

Hva gjør en språkmentor?

 • Hjelper medarbeidere som trenger støtte til å forstå og utføre arbeidsoppgaver på en god måte
 • Gir støtte til ledelse og personal
 • Forbedrer arbeidsmiljøet
 • Hjelper med å løse språklige misforståelser 
 • Bidrar til å skape en åpenhet rundt språkspørsmål
 • Foreslår forbedringstiltak for at arbeidsplassen skal være språkutviklende
 • Tar ekstra ansvar for å inkludere alle i pauseprat og andre sosiale settinger

Hvilke gevinster får den enkelte arbeidsplass?

Prosjektet er en kostnadsfri kompetanseheving for ansatte som ønsker å bli språkmentorer:

 • Det koster lite å iverksette. Det koster lite til å vedlikeholde.
 • Økt fokus på språkutfordringer og misforståelser på arbeidsplassen
 • Med språkmentorer vil man kunne ivareta praktikanter, nyansatte og andre medarbeidere som har språkutfordringer på en bedre måte
 • Undersøkelser viser bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær 

Kontakt oss

Åse-Marie Skjerven Amlien
NAV Frogner
E-post: ase-marie.skjerven.amlien@nav.no

Kerstin Jeske
NAV Frogner
E-post: kerstin.jeske@nav.no

Ragnhild Holta
Oslo Voksenopplæring Servicesenter
E-post: ragnhild.holta@osloskolen.no

Lenker

Frencess er med på et unikt prosjekt (Fagbladet.no)

Bruk av språkmentor skal styrke sysselsettingen (nvl.org)

Norrmän nyfikna på svenska språkombud (spraketpajobbet.se)

The use of language mentors to enhance employment in Norway