Oslo Living Lab

Oslo skal bli en Living Lab for testing av nyskapende mobilitetsløsninger.

Om Oslo Living Lab

Innovasjonsprosjektet MOVE21 inviterer aktører og innbyggere i Osloregionen til å sammen skape morgendagens mobilitetsløsninger. Dette skal gjøre Oslo til en grønnere, varmere og smartere by.  


Hva

Som en del av MOVE21 går Oslo nå i gang med å skape fremtidens transportløsninger sammen med aktører i Osloregionen. De nyskapende løsningene skal se transport av varer og mennesker i sammenheng, og bidra til økt kapasitetsutnyttelse og effektivisering av byens eksisterende arealer. Gjennom en åpen innovasjonsprosess kalt Living Lab, skal MOVE21 styrke innovasjonskraften og samarbeidet i Osloregionen, på tvers av aktører i offentlig forvaltning, næringsliv og forskning. 


Hvorfor

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslipp med 95% innen 2030 sammenlignet med 2009. Videre skal biltrafikken reduseres med en tredjedel innen 2030 i forhold til 2015. Disse målene kan bare nås gjennom samspill mellom befolkningen, næringslivet, forskning, kommunens virksomheter og andre offentlige aktører.   
 
Oslo Living Lab skal utvikle et partnerskap av offentlige og private aktører for å samskape, teste og oppskalere ulike løsninger knyttet til sentrale utfordringer for mobilitet, som økt trafikk og økte klimagassutslipp fra transportsektoren. Sammen skal vi teste nye løsninger og etablere nye forretningsområder for å effektivisere transporten og redusere utslippene i byen.

Problemstillinger

Sentrale problemstillinger som skal utforskes går blant annet på: 

 • Hvordan forbedre tilbudet av sømløse nullutslippsløsninger for person og varetransporten i Oslo som også inkluderer mikromobilitet? 
 • Hvordan etablere felles infrastruktur, som for eksempel mobilitetspunkter og lading, for vare og persontransport? 
 • Hva skal til for at transportaktører i person- og varetransport deler arealer og data? 
 • Hva slags løsninger bidrar til økt kapasitetsutnyttelse av eksisterende kjøretøy og infrastruktur? 
 • Hva slags transporttjenester kan håndtere flytting av både pakker og mennesker? 
 • Hvordan sikre gode byrom og like muligheter til transport for alle innbyggerne? 

Tilgang til areal for transportformål er en mangelvare i Oslo og en utfordring som merkes av både offentlige og private aktører. Derfor skal prosjektet utforske hvordan vi kan optimalisere bruken av eksisterende infrastruktur og løsninger. Prosjektet skal utvikle tiltak som både reduserer trafikken i byen og samtidig ivaretar brukerens behov.  
 
En grunntanke i prosjektet er å samle transporttjenester for mennesker og varer og sikre enkel tilgang både for beboere og transportaktører. Hensikten er å gjøre Oslo til en by som er bedre å bo i, der utslippsfrie tilbud for mobilitet av mennesker og varer er den nye normalen. En by hvor mer effektive tjenester sparer plass og skaper bedre byrom. Med brukerne i fokus skal vi se på løsninger som bidrar til at Oslo blir en levende og grønn by som er tilgjengelig og tilrettelagt for alle.

Testområder

Oslo Living Lab består av tre testområder i Oslo-regionen: Filipstad, den kommende nullutslippssonen i Oslo sentrum og Ski stasjon i Viken. Her skal vi teste, implementere og oppskalere løsninger som kan være med å løse nåtidens og fremtidens problemstillinger i Oslo.  

Aktiviteter 

Oslo Living Lavb skal bruke testområdene til å utvikle løsninger som er nødvendig for å tilrettelegge for fremtiden. Sammen med ulike aktører skal vi finne frem til de beste løsningene. Vinteren 21/22 skal vi arrangere flere workshops hvor interesserte aktører kan bidra i diskusjonene.   
 
Ønsker du å få informasjon om våre arrangementer, send gjerne en epost til prosjektleder for Oslo Living Lab.   

Kontakt oss

Patryk Bubilek
Prosjektleder Oslo Living Lab
E-post: patrycjusz.bubilek@bym.oslo.kommune.no
Mobil: 468 98 103  
 
Rikke Dahl Monsen
Pressekontakt Oslo Living Lab
E-post: rikke.dahl.monsen@kli.oslo.kommune.no
Mobil: 995 15 293  
  
Tiina Rouhonen
Prosjektkoordinator MOVE21
E-post: tiina.ruohonen@byr.oslo.kommune.no
Mobil 909 83 161 
 
Spørsmål om Oslo Living Lab besvares av prosjektleder Oslo Living Lab, spørsmål om MOVE21-prosjektet besvares av prosjektkoordinator for MOVE21  
  
Les mer om MOVE21 på MOVE21.eu (engelsk)  

Bakgrunn

Innovasjonsprosjektet MOVE 21 har fått 95 millioner kroner i støtte fra EU og koordineres av Oslo kommune. I tillegg til aktivitetene i Oslo skal det etableres Living Labs i Gøteborg og Hamburg, og løsningene skal repliseres gjennom toveis replikasjon i i München, Bologna og Roma. 

 • Hovedmålet med innovasjonsprosjektet MOVE21 er å transformere europeiske byer og byområder til klimanøytrale sentre for smart og ren mobilitet og logistikk.  
 • Prosjektet støttes av Eus Horisont 2020-program med 95 millioner kroner og koordineres av Oslo kommune  
 • Det etableres Living Labs i Hamburg, Gøteborg og Oslo.  Løsningene byene tester skal repliseres gjennom toveis replikasjon i Roma, Bologna og Munchen  
 • Oslo Living Lab består av testområdene Filipstad mobilitetspunkt, nullutslippsone i Oslo sentrum og Ski stasjon.  
 • Partnere i Oslo Living Lab: Oslo kommune, Ruter, Transportøkonomisk Institutt, IKT  Norge, MixMove, Urban Sharing og Viken fylkeskommune