Nettverk og frivillighet

Kontakt

Kontaktperson

Prosjektleder Lars Eivind Bjørnstad

Telefon

92 83 48 19

E-post

Hva

Frivillige og innbyggernes eget nettverk er viktige for at eldre skal leve trygge, selvstendige og aktive liv. Derfor er frivillige og nettverk viktige samarbeidspartnere. Likevel er samarbeidet dårlig utviklet i Oslo – og landet for øvrig. Prosjekt Nettverk og frivillighet skal utvikle modeller som skal få til dette samspillet.

Prosjektet er en del av Oslo+ program for tjenesteinnovasjon.

For å yte gode, forebyggende helse- og omsorgstjenester til eldre skal Oslo kommune arbeide mer systematisk for å mobilisere ressursene som ligger i nettverk og frivillighet, slik at disse kan anerkjennes og benyttes som viktige samarbeidspartnere for kommunen.

Kjernen i prosjektet

  • Utvikle modeller for samarbeid og samskaping mellom kommunens tjenester med eldre selv, innbyggernes nettverk, frivillige organisasjoner og andre.
  • Gjøre tjenestene i stand til å ta i bruk ressursene som ligger i nettverk og frivillighet.
  • Teste ut og hente inn erfaringer på hvordan få til et godt samarbeid.

Hvorfor

Innsats fra frivillige og nettverk kan utsette funksjonsfall, bidra til bedre livskvalitet for den enkelte og utsette behov for tjenester fra kommunen.
 
Målet er at eldre i Oslo skal leve trygge, selvstendige og aktive liv. Per i dag er det allerede en rekke tiltak og aktiviteter for aldersgruppen 60+ i regi av frivillige organisasjoner. Mulighetene er derfor store for å utnytte både nettverk og frivillighet bedre ved å arbeide for kulturendring så vel som kompetanseheving og bedre organisering.

Målgruppe

Prosjektet har en bred målgruppe – fra yngre pensjonister som lever uavhengige og selvstendige liv, til eldre som har stort hjelpebehov. Det legges vekt på tidlig innsats og forebyggende helsearbeid for å ivareta livskvalitet for den enkelte.

Hvordan

Bydel Bjerke er prosjektledende bydel for prosjektet, som også skal utvikles sammen med bydelene Sagene, Søndre Nordstrand og Østensjø. Etter en testperiode skal prosjektet bidra med nye tiltak for bruk i hele Oslo.

Gjennom piloteringen vil bydelene teste ut grunnlaget for samarbeid: 

  • Utarbeide og teste ut en mal/veileder en strategi for «frivillig sosialt arbeid»
  • teste ut og høste erfaring fra opplæringsprogram for hvordan kommunale tjenester kan samarbeide/samskape med frivilligheten og nettverk
  • Frivillighetskonsulent/koordinator som jobber med å fasilitere samarbeidet mellom tjenestene og frivilligheten

 
Bydelene vil ha hvert sitt signaturprosjekt:

  • Nettverksarbeid for hjemmeboende enslige – med eller uten tjenester (Sagene)
  • Samarbeide/samskape med eldre- og innvandrerorganisasjoner om å utvikle en ny møteplass - «senior-info», etter mønster fra Nyborg kommune i Danmark (Søndre Nordstrand)
  • Samskape med nettverk og frivillighet i utprøving av selvstyrte team i tillitsmodellen og utvikle seniorinfo etter initiativ fra frivillige i bydelen (Østensjø)
  • Involvere innbyggerens eget nettverk i trening/opptreningsfase – for å lære opp og inspirere til å trene sammen – få langtidseffekt. Etablere samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner og etablere flere  aktiviteter på bydelenes møteplasser (Bjerke)