Hjertesone – Tryggere skolevei

Oslo kommune er med i samarbeidet for en trygg og aktiv skolevei for barna i Oslo.

Hvorfor hjertesone?

Målet med hjertesonen er å gjøre skoleveien tryggere for elevene ved å redusere trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og skoleslutt. I hjertesonen skal barna oppleve at det er trygt å gå eller sykle til og fra skolen og fritidsaktiviteter i skolens nærområde.

En hjertesone påvirker også nabolaget i form av et mer trafikksikkert lokalmiljø.

Dette er en hjertesone

 • En hjertesone er en sone rundt skolen hvor det er fokus på trafikksikkerhet og hvor det ønskes at foresatte ikke kjører. 
 • Hjertesonen er et geografisk avgrenset område.
 • Skolen velger selv hvordan hjertesonen utformes rundt sin skole ut i fra sin skoles beliggenhet og utfordringer.

Hva innebærer en hjertesone?

Hjertesone er et samarbeid mellom skolen/FAU, Oslo kommune og Trygg Trafikk. Det baserer seg i stor grad på frivillig og holdningsskapende arbeid. Skolen/FAU er ansvarlig for sin egen hjertesone, og kan få veiledning fra Oslo kommune.

Det vil variere hvilke tiltak som passer og er mulige ved de forskjellige skolene. På enkelte skoler kan holdningsskapende arbeid alene være det mest aktuelle og effektive tiltaket, mens det andre steder også vil være behov for fysiske tiltak.

Eksempler på trafikksikringstiltak kan være:

 • bedre merking av vei
 • skilting
 • fartsregulerende tiltak, som fartshumper
 • forbedring av fortau

Når det gjelder det holdningsskapende arbeidet er det skolene og FAU som velger og gjennomfører tiltakene. Det kan for eksempel være at lærere informerer om bruk av hjelm, at skolene har sykkelopplæring, at man gjennomfører gå- og sykle-kampanjer, refleksaksjoner og at foresatte legger til rette for at barna kan gå eller sykle til skolen, alene eller i følge med andre.

Hvordan starte hjertesone?

Når din skole er tatt opp i hjertesoneprogrammet vil Oslo kommune veilede og følge opp skolen i oppstart- og etableringsfasen. I denne perioden får skolen utdelt støtteverktøy de skal benytte gjennom perioden, og spørreundersøkelse blant foreldre og elevmedvirkning vektlegges. Etter en godkjent hjertesone er det skolen/FAU selv som har ansvar for å opprettholde hjertesonen og de holdningsskapende tiltakene.

Det er et mål at alle skoler med barnetrinn i Oslo skal ha en hjertesone i løpet av de kommende årene.

Verktøykasse – Trygg Trafikk

Skolen og FAU kan se på verktøykassen til Trygg Trafikk. Der finner dere gode råd og tips, eksempelskoler og mye nyttig som FAU, skolen og elevene kan jobbe med. Dette vil være gode forberedelser til skolen før hjertesoneprosjektet begynner.

Hvis din skole ikke er tatt opp som hjertesone helt ennå, er det likevel mulig å begynne arbeidet med holdningsskapende tiltak.

Ta kontakt for å starte hjertesone

Dersom dere som skole eller FAU ønsker å melde interesse for å bli hjertesoneskole, ta kontakt med Bymiljøetaten på e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Oslo kommune har et begrenset antall skoler som blir tatt opp i programmet hvert år, dette for å kunne følge opp skolene på en god måte.

Erfaring med hjertesoner i Oslo

For å få fokus på hjertesone rundt skolene, jobber Oslo kommune tett sammen med skolene og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Skolene vi jobber med nå er: 

 1. Bogstad skole
 2. Sørkedalen skole
 3. Huseby skole
 4. Disen skole
 5. Smestad skole
 6. Tonsenhagen skole
 7. Stovner skole
 8. Teglverket skole
 9. Vålerenga skole
 10. Gamlebyen skole
 11. Sagene skole
 12. Tøyen skole
 13. Prinsdal skole
 14. Rustad skole
 15. Klemetsrud skole
 16. Karlsrud skole
 17. Løren skole
 18. Sinsen skole
 19. Montessori Lyse skole
 20. Abildsø skole
 21. Hasle skole

Hjertesonearbeidet i Oslo begynte med et pilotprosjekt høsten 2018, hvor Rødtvet og Ekeberg skole ble valgt til pilotskoler. Siden da har flere andre skoler satt i gang hjertesonearbeidet ved sin skole.