Til innhold

Tilskudd til urbant landbruk

Frist for å søke

Årets søknadsfrist har gått ut. Ny søknadsfrist blir lagt ut når den er klar.

Tildeling

Oversikt over mottakere av tilskudd til urbant landbruk i 2018 (PDF 0,5MB).

Formålet med tilskuddet

Oslo kommune ønsker å oppmuntre til urbant landbruk. Urbant landbruk er biologisk produksjon av mat og nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av planter, husdyrhold, akvakultur og birøkt.

Dette er en del av kommunens satsing på miljø, klima, folkehelse, møteplasser, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap.

Kort om tilskuddet

Vi skal dele ut to millioner i 2018.

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskapsutvikling og mer urban landbruksaktivitet i Oslo, ved å gi støtte til tiltak som opparbeidelse av parsellhager, oppføring av dyrkekasser, bikuber, hønsehus og lignende, hovedsakelig på fellesarealer i borettslag og sameier i Oslo.

Her kan du lese mer om urbant landbruk.

Hvem kan søke

Borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo.

Borettslag og sameier med fire boenheter eller flere vil prioriteres i behandlingen av søknadene.

Kriterier for å søke

Tilskudd vil fortrinnsvis gis urbane landbrukstiltak som fremmer økologisk dyrking, som etablering av dyrkningskasser, parsellhager o.l. og til tiltak som bidrar til kunnskapsutvikling om urban, økologisk dyrkning blant Oslos befolkning.

Det gis ikke tilskudd til drift.

Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til mottakere som faller inn under andre tilskuddsordninger i Oslo kommune med lignende formål.

Eksempel på dette er støtte til grønne prosjekter og tilskudd til grønne midler.

Forskrift

Forskrift om tildeling av tilskudd til urbant landbruk i Oslo kommune (PDF, 0,1MB).

Rapportering

Det skal snarest mulig og senest innen tre måneder etter at tiltaket er gjennomført eller avsluttet, sendes inn rapport om gjennomføringen av og regnskap for tiltaket. Rapporten må inneholde en oppsummering av prosjektet og erfaringer. Rapport og regnskap skal være undertegnet av den eller de ansvarlige for tiltaket.

Vedlagt rapporten skal det være minst 5 digitale bilder i høy oppløsning (min.300DPI/2MB) som dokumenterer tiltaket.

Last ned rapporteringskjema for tildeling av tilskudd til urbant landbruk (DOCX 0,1MB)

Regnskap

Regnskap for tilskudd over 100.000 kroner skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. Dette kravet gjelder ikke foretak som benytter kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan.

I tillegg til ordinær revisjonsgjennomgåelse må det leveres bekreftelse fra revisor på at regnskapsført tilskudd samsvarer med tilsagnsbrevet, at det er opplyst om andre offentlige tilskudd i regnskapet og at rapportering på oppfølgingskriterier er i tråd med tilsagnsbrevet. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om tilskuddet eller søknaden, kan du sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk e-posten med 18/00247 om det gjelder generelle spørsmål om tilskuddet eller med 17/31776 om det gjelder søknaden din.

Slik søker du om tilskudd til urbant landbruk

  • 1Årets søknadsfrist har gått ut.

    Ny søknadsfrist blir lagt ut når den er klar.

Etter at du har sendt søknaden

  • 1Behandling av søknader

    Bymiljøetaten behandler søknadene, prioriterer midlene og vedtar hvem som får tilskudd i 2018.

  • 2Motta svar

    Du mottar svarbrev med informasjon om du får tilskudd eller avslag i løpet av april 2018.

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagen må sendes inn senest tre uker etter at klager har mottatt brev fra oss. Klagen behandles av Oslo kommunes klagenemd.