Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Tilskudd til fritidsaktiviteter i Bydel Alna

Frist for å søke

Du kan ikke søke om midler nå. Ny søknadsfrist kommer høsten 2019.

Kort om tilskuddet

Vi vil at flere barn og unge skal delta i meningsfulle fritidsaktiviteter. Derfor vil vi dekke medlems- og treningsavgift innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Hva gis det støtte til

Medlems- og treningsavgift til organiserte fritidsaktiviteter. Medlemskapet kan ikke være lenger enn ett år. Det gis også støtte til turer, treningsleir, cuper og stevner i forbindelse med aktiviteten.

Hvem kan få støtte

Barn og unge opp til 18 år med bostedsadresse i Bydel Alna som ikke har råd til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Disse kan søke

Ledere i lag og foreninger eller andre organisasjoner som har organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge Alle søkere må ha et organisasjonsnummer. 
 
Søkeren må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra tilskuddsordningen vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Søknaden sendes med samtykke fra foreldre/foresatte.
 
Familier som ønsker å benytte tilskuddsordningen kan ta direkte kontakt med ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur og andre organiserte aktiviteter for barn og unge.

Vurdering av søknadene

Søknadene avslås hvis:
Aktiviteten faller utenfor formålet med ordningen.
Tiltaket er rettet mot personer over 18 år.
Søknaden kommer inn etter søknadsfristen.
 
Tilskuddet i ordningen er begrenset. Det innebærer at søkere ikke har krav på tilskudd, selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt.

Oppfølging og kontroll

Ledere for lag, foreninger og organisasjoner har ansvaret for å kunne dokumentere de opplysninger som er oppgitt i søknaden om tilskudd. Bydel Alna har rett til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene. 
 
Organisasjonen skal fylle ut skjemaet Registrering av barnet det søkes tilskudd til (ODT 0,1MB)
Skjemaet skal ikke sendes inn, men oppbevares av organisasjonen som søker i tilfelle vi må kontrollere det. 
 
Organisasjonene må sørge for at personopplysninger oppbevares på en trygg måte slik at uvedkommende ikke har tilgang til dem.

Krav til rapportering

Få veiledning til søkeprosessen

Du kan få hjelp til å søke av Carl-Fredrik Sandkroken-Olafsen, e-post: carl-fredrik.olafsen@bal.oslo.kommune.no

Slik søker du om tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge

  • 1Fyll ut søknadsskjema

    Søknadsskjema for tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge blir tilgjengelig høsten 2019.

  • 2Send inn søknaden

    Søknaden sendes til postmottak@bal.oslo.kommune.no. Merk søknaden «Sak 201900047, Søknad om tilskudd til inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter».

Klage

Klagefrist er tre uker fra mottatt vedtak.