Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Frivillighetsmidler i Bydel Søndre Nordstrand

Frist for å søke

15. mars 2019.

Tildeling 2019

Tildeling av tilskudd til frivillighetsmidler for Bydel Søndre Nordstrand (PDF 0,3MB)

Kort om tilskuddet

Tilskuddet skal gjennom frivillig aktivitet være med på å skape gode opplevelser og bygge fellesskap for barn og unge og bydelens øvrige befolkning.

Vi tildeler totalt 1 450 000 kroner i frivillighetsmidler for 2019. Dette består av 1 000 000 kroner fra bydelens budsjetter og 460 000 kroner i en ekstrabevilgning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Ekstramidlene fra IMDI inngår i frivilligmidlene, men blir fordelt til søkere som kan vise til ekstra fokus på lokalt frivillig integreringsarbeid, øke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet samt tillit og tilhørighet til samfunnet.

Kriterier for å søke

Midlene skal benyttes innen 2019 og rapporteres innen 1.februar 2020.

Den frivillige aktiviteten du søker på skal bidra til:

 • styrking av deltagelse i kultur og fritidsaktiviteter
 • fremme likeverd, samt forebygge utenforskap og diskriminering
 • forebygging av uønsket sosial adferd som vold, mobbing, rusmisbruk og kriminalitet.
 • stimulere til aktivitet som er tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Husk at tiltaket må reflektere frivillighet og søknaden må synliggjøre omfanget av frivillig innsats. Opplæring i egen religion, kan i hovedsak ikke tildeles midler.

Hvem kan søke

 • frivillige organisasjoner, lag og foreninger
 • kommunalt virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes om prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med frivillige
 • både søker, prosjektet og målgruppen må ha tilhørighet i Bydel Søndre Nordstrand

Nye retningslinjer for 2019

Fullstendige retningslinjer for tilskudd til frivillighetsmidler for Bydel Søndre Nordstrand (PDF)

Slik søker du tilskudd til frivillighetsmidler

 • 1Send inn søknaden

  Søknadsfristen var 15. mars 2019.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Søknaden blir registrert

  Søknaden registreres og du får opp en kvittering på skjermen. I tillegg får du en kopi av den innsendte søknaden på e-postadressen du har oppgitt. Du kan også se innsendingene dine i meldingsboksen på Min side.

 • 2Behandling av søknader

  Tildelingen av frivillighetsmidlene vil behandles i Helse, kultur og oppvekstkomiteen og bydelsutvalgets møte i mai 2019. Etter endelig fattet vedtak i bydelsutvalget, legges  en vedtaksrapport over alle tildelte midler tilgjengelig på denne nettsiden.

 • 3Motta svar

  Alle søkere får tilsendt svar (tildelingsbrev eller avslagsbrev) til sin digitale postkasse etter at bydelsutvalgets vedtak er fattet, mot slutten av mai 2019.

 • 4Utbetaling av penger

  Tilskuddet utbetales mot slutten av mai eller i starten av juni 2019. Midlene overføres til kontonummeret som er oppgitt i søknaden.

 • 5Send inn rapport og regnskap

  Søker som er tildelt midler, skal sende rapport og regnskap som dokumenterer hvordan midlene er benyttet innen 1. februar 2020. Rapporteringen gjør du på Min side.

  Frist for å søke overføring av midler er 1. desember 2019, søknader levert etter 1. desember samme år blir ikke behandlet. Søknad om overføring med begrunnelse sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no.

Klage

Klagefrist på avslag eller tildelingssum er tre uker etter at du har fått svar fra oss. Klage sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Elisabeth Johnsen
E-post: bsn-frivillighet@bsn.oslo.kommune.no
Telefon: 902 31 856