Til innhold
Tilskudd, legater og stipend

Driftstilskudd til rideanlegg

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for en forutsigbar og stabil drift av rideanleggene i Oslo. Ordningen skal bidra til å opprettholde et allsidig og viktig aktivitetstilbud til byens innbyggere, og da særlig for barn og unge.

Frist for å søke

5. april 2019.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Private driftere av rideanlegg i Oslo kommune.

Med rideanlegg menes rideanlegg som tilbyr organisert rideaktivitet for barn og unge, og som har tilbud for allmennheten.

Hva kan du søke om?

Tilskuddet har en totalramme på 1 000 000 kroner for 2019.

Det kan søkes om midler til driftskostnader. Med driftskostnader menes:

 • utgifter til vedlikehold av bygningsmasse
 • utgifter til vedlikehold av uteareal
 • utgifter til innkjøp av maskiner og utstyr
 • transportutgifter
 • utgifter til innkjøp av flis
 • utgifter knyttet til beiteområder
 • utgifter knyttet til kommunale avgifter og strøm

For 2019 kan det i tillegg søkes om midler til å dekke merkostnader i forbindelse med innkjøp av grovfôr, som følge av fjorårets langvarige tørke. Søkere må i denne sammenheng dokumentere fjorårets merutgifter på grovfôr, samt ekstrautgifter så langt i år knyttet til dette. Tilskuddet dekker ikke utgifter på grovfôr til private hester.

Det er til formålet satt av 1 500 000 kroner utover den opprinnelige tilskuddsrammen.

Forutsetninger og vilkår

 • Tilskudd fordeles ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknader basert på tilskuddsordningens formål.
 • Informasjon om tilskuddsformålet må komme tydelig frem av søknaden.
 • Søknad avslås dersom fristen ikke overholdes og kan avslås dersom søknaden er mangelfull.
 • Tilskudd fra Oslo kommune skal ikke finansiere et eventuelt overskudd.
 • Tilskuddet skal anvendes i samsvar med det omsøkte formål.
 • Formålet må ikke omfatte aktivitet i strid med lov eller politivedtekter.
 • Eventuelt overførte midler skal tilbakeføres Oslo kommune dersom de ikke har blitt anvendt som forutsatt eller vilkårene ikke oppfylles.
 • Tildeling av tilskudd skaper ikke presedens for senere års tildelinger.

Krav til rapportering

Du skal snarest mulig og senest innen 1. april året etter det er mottatt tilskudd sende inn rapport som beskriver driften, samt regnskap over hva midlene har gått til.  Leder av virksomheten, samt ytterligere en person må undertegne regnskap og rapport. For tilskudd på 100 000 kroner eller mer skal det leveres revisorbekreftet regnskap.

Oslo kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder å fremskaffe relevant og etterspurt dokumentasjon med mer.

Slik søker du

 • 1Fyll ut søknadsskjema
 • 2Legg ved obligatoriske vedlegg
  • Skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder med mindre organisasjonen kan dokumentere at de ikke er skatte- og merverdiavgiftpliktige
  • Vedtekter
  • Driftsbudsjett
  • Siste årsregnskap
  • Finansieringsplan (kun dersom det søkes om midler til vedlikehold/rehabilitering)
  • Dokumenterte merutgifter på grovfôr i 2018 og 2019, som følge av fjorårets tørkesommer (kun dersom det søkes om midler til å dekke disse merkostnadene).
 • 3Send inn søknaden og vedlegg

  Søknaden og vedlegg sendes til Bymiljøetaten, enten per post eller på e-post.

   

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknaden

  Bymiljøetaten behandler innkomne søknader og avgir innstilling til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Endelig vedtak fattes av byråden.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagen må sendes inn innen tre uker fra du fikk vedtaket. Klagen sendes til Bymiljøetaten, enten per post, eller på e-post.

Kontakt Bymiljøetaten


Bymiljøetaten

Telefon: 23 48 20 30
E-post:

Besøksadresse
Karvesvingen 3, 0579 OSLO

Chat med Bymiljøetaten

Bymelding – meld fra om feil og mangler

Ledergruppen Bymiljøetaten