Til innhold

Driftstilskudd til rideanlegg

Frist for å søke

Fristen for å søke er 1. mai 2018.

Kort om tilskuddet

Tilskuddsordningen skal være med på å gi en mer forutsigbar og stabil drift av byens rideanlegg. Tildeling av driftstilskudd skal bidra til å opprettholde et allsidig og viktig aktivitetstilbud til byens innbyggere, og da særlig for barn og unge.

Tilskuddet har en totalramme på 1.000.000 kroner for 2018.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

Personer som drifter private rideanlegg i Oslo kommune. Med rideanlegg i denne sammenheng menes rideanlegg som tilbyr organisert rideaktivitet for barn og unge, og som har tilbud for allmennheten.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om midler til driftskostnader. Med driftskostnader menes fortrinnsvis:

 • utgifter til vedlikehold av bygningsmasse
 • utgifter til vedlikehold av uteareal
 • utgifter til innkjøp av maskiner og utstyr
 • transportutgifter
 • utgifter til innkjøp av flis
 • utgifter knyttet til beiteområder
 • utgifter knyttet til kommunale avgifter og strøm

Forutsetninger og vilkår:

 • Tilskudd fordeles ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknader basert på tilskuddsordningens formål.
 • Informasjon om tilskuddsformålet må komme tydelig frem av søknaden.
 • Søknad avslås dersom fristen ikke overholdes og kan avslås dersom søknaden er mangelfull.
 • Tilskudd fra Oslo kommune skal ikke finansiere et eventuelt overskudd.
 • Tilskuddet skal anvendes i samsvar med det omsøkte formål.
 • Formålet må ikke omfatte aktivitet i strid med lov eller politivedtekter.
 • Eventuelt overførte midler skal tilbakeføres Oslo kommune dersom de ikke har blitt anvendt som forutsatt eller vilkårene ikke oppfylles.
 • Tildeling av tilskudd skaper ikke presedens for senere års tildelinger.

Krav til rapportering

Du skal snarest mulig og senest innen 1.april året etter det er mottatt tilskudd sende inn rapport som beskriver driften, samt regnskap over hva midlene har gått til.  Leder av virksomheten, samt ytterligere en person må undertegne regnskap og rapport. For tilskudd på kr 100 000 eller mer skal det leveres revisorbekreftet regnskap.

Oslo kommune kan kreve innsyn og kontroll med bevilgede kommunale midler. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder å fremskaffe relevant og etterspurt dokumentasjon med mer.

Kontaktinformasjon

For spørsmål kontakt Bymiljøetaten på postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Slik søker du

 • 1Fyll ut søknadsskjema

  Søknadsskjema driftstilskudd til rideanlegg (ODT 0,1MB)

 • 2Legg ved obligatoriske vedlegg
  • Skatteattest for merverdiavgift og skatt som ikke er eldre enn seks måneder med mindre organisasjonen kan dokumentere at de ikke er skatte- og merverdiavgiftpliktige
  • Vedtekter
  • Driftsbudsjett
  • Siste årsregnskap
  • Finansieringsplan (kun dersom det søkes om midler til vedlikehold/rehabilitering)
 • 3Send inn søknaden og vedlegg

  Søknaden og vedlegg sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller per post til Oslo kommune, Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

Etter at du har sendt søknaden

 • 1Behandling av søknaden

  Bymiljøetaten behandler innkomne søknader og avgir innstilling til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet. Endelig vedtak fattes av byråden.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagen må sendes inn innen tre uker fra underretningen om vedtaket. Klagen sendes elektronisk til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller per post til Oslo kommune, Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.