Slik jobber vi med miljø og klima

Internasjonalt samarbeid på miljø

Oslo kommune er knyttet til og medlem av flere nettverk og internasjonale organisasjoner som arbeider for bærekraftig utvikling og bedre miljø.

Innovatørby i C40 

C40cities er et nettverk for verdens megabyer som tar klimaansvar og ønsker å vise hvordan byene kan bidra til lav- og nullutslippsløsninger. Oslo har fått status som innovatørby i C40 fordi vi har vist tydelig lederskap på miljø- og klimaområdet.

Local Governments for Sustainability

Local Governments for Sustainability (ICLEI) er en verdensomspennende miljøorganisasjon for kommuner. Som medlem av ICLEI deltar Oslo i Cities for Climate Protection Europe.

Eurocities

Oslo er assosiert medlem av Eurocities, en interesseforening for storbyer i Europa. Oslo deltar i Forum for Miljø, Mobility Forum samt arbeidsgrupper innen temaene: luftkvalitet og klima, støy, avfall, rene byer, vannforvaltning og grønne byer.

The Covenant of Mayors

Oslo har også signert Europakommisjonens ambisiøse initiativ The Covenant of Mayors - ”Ordføreravtalen”. Her forplikter byer over hele Europa seg til å kutte utslippene av klimagasser med mer enn EUs offisielle mål, som er 20 prosent reduksjon innen 2020.

Aalborg Commitments

Sammen med rundt 700 lokaldemokrati i verden har bystyret i 2011 forpliktet Oslo til Aalborg Commitments. Temaene i deklarasjonen dekker både miljømessige, økonomiske og sosiale/etiske sider ved en bærekraftig utvikling.

CatchMR

Hensikten med CatchMR er å øke konkurransekraften og livskvalitet i storbyområder. Deltakerne kommer fra syv områder; Oslo/Akershus, Gøteborg, Wien, Ljubljana, Budapest, Roma og Berlin. Partnerne ønsker å finne gode løsninger for persontransport med tanke på å redusere transportbehovet uten å forstyrre ønsket mobilitet i befolkningen og øke andelen av miljøvennligere transport.

Byer vi har samarbeidsprosjekter med

Oslo kommune deltar også i annet internasjonalt arbeid på miljøfeltet, blant annet med Gøteborg i Sverige, Vilnius i Litauen, Warsjawa i Polen, St. Petersburg i Russland og Shanghai i China.

Internasjonalt samarbeid er forankret i bystyremeldingene: