Handlingsplan for rusfeltet 2025-27

Kommunen skal utarbeide handlingsplan for rusfeltet i Oslo med mål om å styrke det skadebegrensende og forebyggende tilbudet.

Velferdsetaten har fått oppdraget med å lage et forslag til en ny handlingsplan for rusfeltet innen forebygging og skadereduksjon.

Oppdraget er delt i tre:

  1. Evaluering av desentraliseringen
  2. Utforme kunnskapsgrunnlag
  3. Forslag til handlingsplan

Strategisk plan for rusfeltet i Oslo og verdiene åpenhet, respekt og medbestemmelse, som er beskrevet i russtrategien, skal ligge til grunn for arbeidet.

Målene i planen er at

  • færre innbyggere utvikler rusproblemer
  • innbyggere med rusproblemer får bistand ut fra sine behov til å leve meningsfulle liv.

Innspill til arbeidet

Vi ønsker dine innspill om evaluering av desentraliseringen og utforming av kunnskapsgrunnlaget. Fristen for å gi innspill er 15. november 2024.

Gi dine innspill til forarbeidet

Byrådsavdelingen sender handlingsplanen på høring våren 2025. Byrådet skal gi planen til bystyret for behandling i juni 2025.

Involvering

Velferdsetaten skal sørge for en bred og involverende prosess. Vi skal involvere brukere og brukerorganisasjoner, pårørende og pårørendeorganisasjoner, råd og brukerråd, spesialisthelsetjeneste, skole og helsetjenester, frivillige- og ideelle organisasjoner, politi, næringsliv, beboerforeninger/innbyggere samt andre fag- og kompetansemiljøer. Vi vil invitere alle disse gruppene til innspillsmøter og nettverksmøter.

Oslo kommune skal være ledende i arbeidet med en human, fordomsfri og kunnskapsbasert ruspolitikk. Vi må være sikre på at vi gjør det vi kan for å forebygge, og for at de som sliter med rusproblemer får den hjelpen de trenger og muligheten til å leve meningsfulle liv.

Kontakt

Kontakt prosjektleder Synnøve Seljeflot på e-post synnove.seljeflot@vel.oslo.kommune.no